King J-Cey a holoka mehangano lyoongalo

0
378

WINDHOEK-Manga oyendji yeli natango momaipulo gawo gefudho na nkene yena  okusheenditha nawa opo ya ninge oondjodhi dhawo dhoshili omvula ndjika, omulumentu gwoomvula 23, King J-Cey okuli nale teshi enditha nawa nota longo nuudhiginini ngele tashiya poshipewa she moongalo.

Nedhina lye lyo shili Joseph Kanzi, King J-Cey oye gumwe gwomaahiki ngalo aaNamibia ngoka opo a holoka momusiki, nokuli teendelele noonkondo adhihe noshowoo teshi enditha nawa. Ye okwa valelwa momukunda Omuntele Gwashiliva shaNehale, moshitopolwa Oshikoto momumvo 1990. Okwa hita osikola ye yuunona pOmuntele Primary School, eta ka manitha omatilika ge ko Nehale Senior Secondary School mo2009.

King J-Cey okwati, oshipewa she shokwiimba osha tamekele omvula yaziko muNovemba. Oshoka okwa endelela noonkondo adhihe, petameko ashike lyomvula ndjika ye okwa pititha nale okaCD ke kuungalo une (4), hono taka  ithanwa Take You Out. Take You Out, oka CD hono kena uungalo woAfro pop no Kwaito, ya tulwa mumwe nuungalo wopambepo.

MokaCD oko tuu haka omwakwatelwa nee uungalo ngaashi Ulikileinge, Happy New Year, M’nathi naTake You Out.  Mu Take you Out, muka ota kwathelwa ku Genny, okakadhona hoka haka  imbi omayimbilo gopambepo. “Okangalo haka okena omulyo omutoye lela, nota ka e ndele pamwe nethimbo, unene tuu ngele wuli nomuholike gwoye.

Ondaninga ishewe iizalomwa yalukilwa okangalo haka mbyoka tayi ithanwa Take u out nenge Take me out,” ye tati nomuthindo.

Ulikileinge okangalo keli ponomola ontiyali mo kaCD muka  takwathelwa ku Allex naShyer. Okangalo haka otapopi kutya na ulikilwe ondjila moka aantu yeenda opo woo naye  eendemo ye a ye komeho.

M’nathi okamwe komuungalo mbuka une kena omukwelengendjo tagwiinyenge nawa noonkondo adhihe, nokeli oko kamana kandongo kooRadio dhimwe po dhaNamibia. King J-Cey okwati, M’nathi okangalo koKwaito hoka kena omulyo goshiZambia. M’nathi otashiti, “uutoye” no keli Melaka lyoShisubiya.

Kahugunina mokaCD muka ohaki ithanwa, Happy New Year, ka imbwa mOshiwambo nOshiingilisa nota kwathelwa ko Ama Daz Floor. Okangalo haka oka ningilwa owina oku dhana oshituthi shomumvo omupe, na oko okape ka King J-Cey kapiti petameko lyomumvo.

Ngame mwene onda hala oku pandula kehe ngoka a kala noku yambidhidha oongalo dhandje, okuza kesipa ngaashi Punda Amukugo, nake he ngoka a kala noku pandje omayele nokupukululandje  mpaka naampeyaka,” King J-Cey ta ti.

Ku Pinehas Nakaziko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here