Oluteni natango inalu hula nando omvula oya loka pomahala ogendji moshilonglo

0
257

WINDHOEK:Epangelo olya kumikwa li tsikile natango noku gandja ekwatho molupe lwiikulya yoshikukuta sigo okonima yeteyo lyonuumvo. Olya indilwa woo li kwathe mokugandja oombuto, ekwathelo mokulanda uuhoho unene tuu mboka wopaunongononi noshowo eyambidhidho kaanafaalama yoongombe shinasha nuulithilo.Ekwatho ndika okwa indilwa opo li tsikilwe nokupewa aantu mboka yeli pumbwa sigo opethimbo ndyoka mbaka taya ka kala inaaye li pumbwa wee.Ethaneko ndika olya ningwa momushangwa gwa nyolwa kolutu lwedhina National Early Warning and Food Information System oshiwike shika. Olutu nduka luli kohi yOshikondo shUunamapya, Omeya nOmakuti olwa li lwa talelepo iitopolwa ayihe yoshilongo lwopehulilo lyomumvo gwayi oku tala onkalo yekalepo lyiikulya momagumbo gaakwashigwana, okutala onkalo yuulithilo, yuundjolowele wiimuna, noshowo eilongekidho lyaanafaalama oku kuna omapya gawo omolwa omumvo omupe gwoondima.

Mekonakono ndika olutu nduka nenge NEWFIU okwa ndhindhilike kutya onkalo yiikulya ya gwana esiku kehe oya dhigupala unene miitopolwa sha Kavango Uuninginino , Kavango Uuzilo nosha Zambezi.Omanga onkalo yiikulya momagumbo miitopolwa Oshikoto, Oshana, Ohangwena, nOmusati oya li tayi nkundipala.Omushangwahokololo ogwa ti aakwashigwana mboka ya popiwa nayo kaanambelewa yolutu nduka ayehe miitopolwa ya tumbulwa metetekelo oya ulike kutya iikulya mbyoka yo ya li ya pungula konima yeteyo lyomumvo gwoondima gwo 2012/2013 oya pwapo, noyendji yomuyo ohaya ipalutha niikutya mbyoka haya pewa kepangelo yoshikukuta naambyoka woo yo haya landa koositola dhiikulya miilando naandhoka dhili momikunda.

Omolwa onkalo yoshikukuta Epangelo olya tamekele okugandja ekwatho lyiikulya ya tseyika nawa iikulya yoshikukuta okuza muApril 2013 na olya li lya thaneka opo andola ekwatho ndika li hulile muMarch nuumvo. Ndele NEWFIU okwa thaneke andola ndika li tsikile sigo opethimbo ndyoka aanamapya taya ka kala ya teya omapya gawo konima yoondima dhomumvo 2013/2014. Ethimbo ndika olundji ohali tameke mu June na July omumvo kehe shiikwatelela komuloka gwomumvo kehe.

NEWFIU okwa ndhindhilike woo kutya onkalo yuulithilo pethimbo lyetalelopo lye kiitopolwa oya li ya nkundipala , naandjika oyeeta ekanitho kaanafaalama oyendji sho iimuna yawo ya si kondjala nayimwe okondjala nenota.Onkalo yuulithilo moshitopolwa sha Zambezi okwa monika kutya oya li yi ngaa hwepo noshowo yuuka menkundipalo pethimbo omakonakono ngaka ga ningwa, ndele sho omvula yotango ya lokele pehulilo lyomumvo gwayi otashi vulika uulithilo moshitopolwa shoka wa hwepopala.Uulithilo miitopolwa shaKavango Uuninginino na Kavango Uuzilo nawo owa li wa nyayika unene tuu popepi nomulonga, hoka aaniimuna mbika yeli kokule nagwo yali ya hingile iimuna yawo opo yi kale popepi nomeya.Onkalo woo yuulithilo miitopolwa Oshikoto, Ohangwena, Omusati,nOshana oya li ombwinayi, unene tuu mehala lyuulithilo lyomombuga kuumbugantu wiitopolwa mbyoka hoka iimuna omayovi ya li ya hingilwa oku ka lithwa ndele pethimbo lyetalelopo onkalo yuulithilo ndjoka oya li ombwinayi noonkondo adhihe. Ndele ngiika molwa omvula ndjoka ya lokele notayi tsikile okuloka, onkalo yuulithilo mbuka otashi vulika ya hwepopala ngashingeyi.

Kakele kokutala kombinga yuulithilo, olutu nduka olwa tala woo nkene aanamapya ta ya ilongekidhile oku pulula omapya gawo omolwa oondima dhonuumvo.Ekonakono olya mono kutya iilonga yokupulula nokulongekidha omapya nuumvo oya fa ya tameke kwatoka molwomvula ndjoka ya li inaa yi loka mbala. Oshikwawo ooshoka kutya aanamapya oyendji kaya li ya hupithapo oombuto unene tuu dhomahangu dha gwana, molwashoka yamwe kaya li ya teyamo sha momapya gawo omumvo gwayi.Epangelo olya li lya tumine oombuto dhomahangu kiitopolwa ayihe ha yi longo omapya, nonando pethimbo lyekonakono lya ningwa ndhika kadha li dha thika kombelewa kehe.

Omalongekidho gokupulula pomahala gamwe oga yiwa moshipala oshoka mboka haya pulula noongombe noshowo nuusino oya li muudhigu molwashoka iinamwenyo mbika oya li yaana oonkondo omolwondjala. Aanamapya oyendji onkene oya li ya tegelela okulongitha oombakumbaku dhepangelo noshowo ndhoka dhopaumwene mokupulula omapya gawo.Omalongekidho gokupulula otaga tsikile natango unene tuu sho omvula ya li ya mwenapo konyala oshilongo ashihe na oya tamekele ishewe okuloka oshiwike shika. Nongele oya tsikile ngaaka aanamapya oyena etegameno lyoku ka mona mo sha momapya gawo noshowo okuhupitha iinamwenyo yawo mbyoka ya piti monkalo yoluteni oludhigu ndoka taku tiwa olwa monikile moshilongo shika konima yoomvula omilongo ndatu dha piti.

Komudhindi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here