Where Others Wavered – Iikundaneki mehwahwameko lyopolitika

0
273

Petameko lyehwahwameko lyokuuvithako oshigwana kombinga yonakuyiwa yopolitika, kehe oshinima nda popi nenge omushangwa nda gandja kiikundaneki ogwa ningi onkundana onene nenge ndjoka tayi adhika pepandja lyotete lyiikundaneki. Iikundaneki yomoshilongo oya li ya nyanyangidha shoka nda popi opo pu holoke eipumomumwe pokati ketu aavalelwamo newiliko lyuukoloni. Pethimbo ndika osha li lwotango mondjokonona yaSouth West Africa, epangelo lyiilumbu ta li shongwa kongundu yaavalelwamo. Otwe ke shi mona kutya iikundaneki, sho Die Suidwester shongundu yo Nationalist Party naashoka shaaNdowishi sho Allgemeine Zeitung nayo oya li woo ya shangulula omipopyo dhandje naana ngaashi ashike sha nyolwa kiikundaneki yilwe. Oya li woo ya tumu aatoolinkundana oku konga oonkundana, kashina nee mbudhi kutya ndhika odha li dha tsondumbo nepangelo nenge ahawe.

Oshiholelwa shimwe ooshoka ngame nda li nda yamukula onkundana ya li ya nyanyangidhwa mepandja lyomeni lyoshifo, the Windhoek Advertiser shesiku 30 July 1959, kohi yoshipalanyolo tashi ti “Aakwaniilwa Aawambo oya itaala muSWA”. Onkundana ndjika oya li ya popi kombinga yetsakaneno lyAakwaniilwa Johannes Kambonde gwOndonga na Uushona Shiimi gwaNgandjera naatoolinkundana yopondje yoshilongo ndyoka lya ningilwe pOndangwa. Mpoka Omukwaniilwa Shiimi a li a hokololwa aniwa a ti kutya “Aawambo ka ye na ehalo opo ewiliko lyoshilongo shawo li tulwe momake gewiliko lilwe. Epangelo lya South West Africa naandyoka lyo Union ya South Africa oga li taga longo nawa noku ya yakula nawa.”

Eyamukulo lyandje kwaashika mesiku eti 11 Auguste olya li lya nyolwa kepandja lyotango miifonkundana kohi yoshipalanyolo, “Komufala gwAavalelwamo a ponokelwa ku Sam Nujoma”. Oshinyolwa shika osha shangulula ashike ombapila yandje yuudhapo moka nda ekelehi nokupangula  omipopyo dhaKambonde na Shiimi kutya mbaka ina ya vula okulongela kumwe naaHerero mboka ya li ya hala ewiliko lyaSouth West Africa li lundululwe. Ngame onda li nda kambadhala okufatulula oshinima shoka mpoka tandi vulu.

“Molwashoka aatoolinkundana yopondje oya li ya popitha Aakwaniilwa Oshingilisa, ye Komufala gwAavalelwamo okwa tolokelwa komutoloki (Omuwambo gwopapeta), shika otatu shi etha shi li ngaaka opo uuyuni wu ipe omayamukulo wowene kutya oshike naanaa sha popiwapo nenge shaningwapo poshigongi shoka.”

Oshifonkundana osha tsikile, kutya Johannes Kambonde omukwaniilwa gwOndonga. Go omaludhi gaantu ayehe oga li ga longele kumwe naaHerero oku kondjitha etsikilo lyaSout West Africa a kale ta lelwa kepangelo lyoUnion yaSouth Africa, ndele oya li ya hala opo South West Africa a wilikwe kIigwana Ya Hangana kohi yoshitayi sheinekelo mewiliko. Oshifonkundana shika oshe tu kwatha nawa mokunyanyangidha iishangwa ya hugunina ya li mombapila ndjoka. Mbika oya li omanyenyeto ngaashi taga landula.

“1. Kutya konima yomimvo 39 dhepangelo lyoUnion yaSouth Africa, aavalelwamo ayehe yaSouth West Africa kaya li yena uuthemba okuhogolola moshilongo shooyina, no ka ya li ya kalelwapo momalutu gepangelo. Oya li ashike ya kalelwapo kiilumbu yokoEuropa mbyoka yii ulika yoyene ongo aakalelipo yo mbaka oya longo ashihe okuya moshipala eyokomeho lyaAfrica.

2. Oshikwawo oohekta oomiliona omilongo 21 dhevi odha li dha pewa aaludhe nenge aavalelwamo mboka yali pomwaalu gwaantu o472 000 omanga oohektara dhevi oomiliona 37 odha pewa iilumbu mbyoka ya li ashike konyala aantu omayovi omilongo 66 000.

3. Ishewe epangelo olya longitha oR781 000 komumvo melongo lyaanona aa Europa omanga mwaandyoka lyaanona yaavalelwamo oR190 000 adhike odho dha longithwa kepangelo omumvo kehe.

4. Aaniilonga Aawambo oya li haya kutwa kohi yoveta yuupika yOkondhalate, ndjoka inaa yi yapitika opo ya hogolole aahona mboka yo taya longele omanga ondjambi yawo ndjoka oya li owala othilinga yimwe notiki mesiku. Nashika osha li uupika wowenewene.

5. Otwa tsa woo ondumbo nooveta tadhi thiminikile kongudhi, ndhoka dha kwatelamo ndjoka yokweenda noopaasa nadhilwe ndhoka dha thiminike aavelelwamo Aafrica ya kale aapika mevi lyooyina.

Iitsa mbika itano oyo eshongo kukehe gumwe ngoka ta gamene omulandu gwepangelo lyoUnion ya South Africa kombinga yaavalelwamo. Shoka omuntu to vulu okupopya kombinga yaSouth West Africa ooshika kutya onakuyiwa oya luudha unene na otashi kala muuwanawa woshigwana shiilumbu opamwe nakomufala gwaavalelwamo opo ya ninge oonkambadhala oku ihadha momitima dhawo oku kandulapo omaupyakadhi ngoka gatano ga shangwa pombanda, okuyeleka nokufatulula onkalo momukalo gwaana uuyuki.

Ombapila oya shainwa kuSam Nujoma, Omuperesidende gwOvamboland People’s Organization.

Mesiku lyotango lya Septemba 1959 oshifonkundana sha Windhoek Advertiser osha nyola ishewe ehokololo pepandja lyasho lyotango kombinga yoshigongi nOmukwaniilwa Johannes Kambonde. Mehokololo ndika aanambelewa yewiliko lyaavalelwamo kaya li taya vulu okupataneka omushangwa moka ngame pamwe na Kuhangua, noshowo Nelengani twa li twa tilithwa kutya otatu shunithwa kOwambo. Ishewe mbaka ka ya li ta ya vulu oku kondjitha omushangwa kutya Hailwa Ya Toivo ngoka a li oshilyo shOvamboland People’s Organisation.

(OPO) okwa li onkwatwe yOmukwaniilwa Kambonde, osho ehokololo lyoshifo the Windhoek Advertiser lya tsikile.

“Pambelewa Omukwaniilwa Kambonde okwa li a talelepo moWindhoek oku tala aantu ye mboka ya li haya longele muushimba kondhalate. Ndele aavalelwamo oya ti nguka okwa li eetwa moWindhoek opo a keele ekoko lyOPO

Mesiku  Septemba 23, 1959, otwa li ishewe pepandja lyotango lyoshifo kohi yoshipalanyolo, “Aawiliki yaavalelwamo yashangele ko UNO [Iigwana ya Hangana], ya nyenyeta kombinga yooveta dhepangelo lyoUniona”.  Osho  oWindhoek Advertiser ya kundaneke, na oya endulula shuudha ombapila ya tuminwa ku Aamushangandjayi gwIigwana ya Hangana U Thant, kAakwaniilwa Kutako na Witbooi, nangame.

“Mesiku September 18, aawiliki, Samwel Witbooi [gwaaNama], Hosea Kutako [gwaaHerero] na Sam Nujoma [Ovamboland Peoples Organisation] oya nyola ngeyi. Tse otuli ompinge nethaneko lya ningwa komukalelipo gwa South Africa kIigwana ya Hangana, Eric Louw kutya oonkundathana kombinga yoshinima sha South West Africa dhi undulilwe komeho. Eundulilo lyadho komeho itali taambiwako oshoka aavalelwamo oya taalela uupyakadhi woku tidhwa pomahala gawo nokufalwa hoka yo inaa ya halako.Shika otashi ningwa opo mpoka taya kuthwa putulwe aaEuropa. Ishewe epangelo lyoUniona kali na ehalo opo li kuthepo ooveta ndhoka tadhi humitha komeho omalalakano giilumbu okukala oyo yi li pombanda, naandhoka dha tula aavalelwamo pevi ongo aapika yowala. Otatu endulula ethaneko lyetu kutya sho twa tala kutya South Africa kena ehalo okweetha South West Africa iithikamene, shoka shilipo osho okufala oshikumungu sha South West Africa kOhofa yoPaigwana opo shika shi pulakenwe.

Otwa tala kutya ethimbo lyomimvo 14 lyoonkundathana dha ningwa kIigwana Ya Hangana nokwaaihumbata nawa kwoUniona osho omatompelo gagwana opo Iigwana Ya Hangana yi kutheko uuthemba wokuwilika South West Africa.

Otashi uvitha  nayi noonkondo kutya kakele kookopi dhimwe dhimwe dhekotampango lyOvamboland Peoples Organisation mOshiingilisa nOshiwambo, kapena we omishangwa dhilwe dhilipo, nenge tuu omathano okuulika iilonga yaOPO pethimbo ndiyaka. Neshina lyandje ekulu lyokutopatopa olya holekwapo kooyakwetu moondundu popepi noRehoboth konima ngame sho nda yi muundjendi. Oya li ya tila kutya pamwe ngele aapolisi, oye li mono otashi vulika yeli longithe ongo uumbangi oku kondjitha iilyo yo OPO  mbyoka ya li meni lyoshilongo. OPO okwa kala po okuza muApril 1959 sigo April 1960, sho elalakano lye oku tula kumwe aantu ya South West Africa lya hololwa melunduluko lyedhina okuninga South West Africa People’s Organisation[SWAPO].

Oshinima shasimana shoka sha lundulula ashihe haashoka shekondjo lyetu oku kondjitha omukalo gwiilonga yokondalaka, ihe ooshoka shoku kondja opo tu ipangele tseyene noshowo tu kale twa manguluka ongo aantu tu li kumwe moSouth West Africa.

Oshinima shepangelo lya South Africa okuthiminikila ooveta dhokatongo kombanda yetu osho sha hwameke omulilo  ngoka gwa thiminike aavalelwamo ya longele kumwe oku kondjitha epangelo ndyoka nooveta dhalyo dhokakombo noludhi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here