Aalongwa ya tidhwa mosikola molwelongitho lyepangwe

0
384

EENHANA – Konyala aalongwa yevule yatano oya tidhwa mosekundosikola yEenhana oshoka iha yiihumbata nawa yo ishewe ohaya longitha iingangamithi oshowo iiningwanima yilwe yafaathana naambyoka.

Pahapu dhomudirector gwElongo mOhangwena, Sanet Steenkamp omaihumbato gaalongwa yamwe oga nayipala na itaga vulu we oku idhidhimikilwa onkene omukuluntusikola okwa tokola opo aalongwa mboka ya tidhwemo mosikola.

Okwa lombwele Kundana oMaandaha kutya omulongwa gumwe gwomograde 11 okweetwa kombelewa ye komukuluntusikola na okwa tokola opo a longe ngaashi shina oku kala.
“Ongepangelo tse otuna oshinakugwanithwa okupitika omunona omuNamibia kehe eye mosikola ndele ngele aalongwa oyo tuu mbaka otaya longitha iingangamithi moosikola , taya dhini aalongi nokuya ninga nayi noshowo okuyuula omalaka omawinayi oshowo aalongwa ooyakwawo,mbaka itatu ya taambelemo we moosikola dhetu.Oshoka ngele otwe shi ningi mbaka otaya ka nwethamo nayi aalongwa ooyakwawo. Otuna oku kutha onkatu opo tu yande omaihumbato ngaka gaa li nawa mokati kaanona aaNamibia mboka oyo aawiliki yokomongula.”Steenkamp ati.
Okwa pe omayele aakuluntu yaanona mboka ya tidhwa nenge ya pewa oombapila dhokutuminwa palwe opo ye ya monene oompito dhokuzulwa noshowo okuhungwomwenyo , noku ya kongela woo oosikola palwe moshitopolwa shaHangwena.

“Shoka ndishi sho tatu popi nangoye omukuluntusikola gwoseko yEenhana, Rebecca Ndinelao Shipa okwa thaneke kutya aalongwa yatatu mograde 9 nayane mograde 11 ya tumwe koosikola dhilwe. Omanga aalongwa yalwe mboka woo ya li yiihumbata nayi na oya li yena oku kala ya tidhwa oya etwa kaakuluntu yawo noya pewa omageelo nongashingeyi oya shuna menongelo,” osho Steenkamp a gwedhapo.
Pahapu dhomukuluntusikola Shipa aalongwa yane mboka yali mograde 11 nonuumvo oya li yena oku ya mograde 12 oya li ya totopo ongundu yoomitse omikukutu nenge yaamboka ihaa vulika no ya kala haya longitha nokweeta iingangamithi molugumbo lwosikola.
“Omuwiliki gwongundu ndjoka okwa li a kwata nokweedhililwa uule womasiku gatatu mondholongo yaamboka ya tegelela epangulo posasiona yopolisi pEenhana mpoka a ningilwa epeko lyomatamaneko.Ombelewa yetu yelongo moshitopolwa oya li woo ya tseyithilwa oshinima shika omolwashoka otwa katuka onkatu ndjika.Dhiladhila onkalo moka aalongwa yandje naalongi haya kala nuutile okutila ongundu ndjoka unene pethimbo lyootundi.Omuwiliki gwongenga ndjika esiku limwe okwa li a ponokele omulongwa gumwe noshowo okwa li a longitha elaka lyomutyanayi eli ukitha kaalongi yandje noshowo ngame ongo omukuluntusikola,’ osho Shipa a ti.

“Iilyo ayihe yongenga ndjika itayi ka taambelwa mo we menongelo ndika.Otwa tseyithile aakuluntu yawo, nayamwe mbaka oya tsu kumwe natse.Otwe ya pe oombapila dhokulundululila palwe hoka taya ka ilonga komahala nomidhingoloko dhilwe. Aakuluntu yawo oya tsukumwe nelundululo ndyoka ndele yamwe natango oya tsikila noku tu galukila taya indile opo tu taambulule aanasikola mboka,”osho Omukuluntusikola a ti.
Gumwe gwaalongi okwa lombwele Kundana kutya sho omuwiliki gwongena ndjoka a li tuku omulongi , iilyo yongenga ndjika oya li ye shi nyanyukilwa tayi igidha yo tayi dhenge kiipundi yawo oshowo ya popi iitya yomatukano.
“Oya li woo ya ulike enyanyu konima sho gumwe gwomongenga ndjoka a li a mangululwa muucelle wopolisi moka ali eedhililwa,’ osho a fatulula.
Aalongwa mboka ya tidhwa poseko yEenhana oye li yatatu yomograde 9, mboka omukuluntusikola a ti kaya li haya ihumbata nawa uule wethimbo ele. Oya li haya ihumbatele nayi ooyakwawo noshowo aalongwa ooyakwawo. Okwa li woo ya kwatwa taya hili epangwe molugumbo lwosikola.

“Kombinga yaalongwa mbaka yomograde 9 otwa li twa longo ngaashi tatu vulu oku ya hungomwneyo noshowo okuya kumagidha posikola, na otwa li twa tokola kutya ngele oya ndopa nena itatu ya taambelemo wo menongelo ndika.Yamwe yomwaamboka oyo aalongwa yaakiintu aagundjuka mboka yakala nokwiitanga kutya yo ohaya kala neesuga dadis na oya nwethamo aakadhona oyakwawo momukalo nguka omwiinayi.
Otwe ya kwashilipaleke kutya ngele oya piti omakonakono otaya taambululwa opo ya tsikile ograde 10 ndele ngele oya ndopa nena otashi vulika ya tidhwemo menongelo nenge ya pewe oombapila oku ya tumina koosikola dhilwe.
Okwa ti aakuluntu yaalongwa mbaka yomograde 9 oya li ya tseya onkatu ndjoka ya katukwa kosikola. Aalongwa yakwawo yaheyali mboka ya li ya tidhwa oya indile pamwe naakuluntu yawo na oya taambululwa konima sho ya pewa egeelo.

Aakuluntu mboka ya popi na Kundana posikola oya galikana elelo lyosikola opo li silohenda aanona mboka unene tuu sho aakuluntu yaana we oosikola dhili popepi hoka taya vulu oku tumina mbaka mOhangwena.
“Kombinga yomumwandjemati , Paulus Melbe ngoka a li mograde 11 onda li ndiithanwa kosikola omolwa okwaana omikalo kwe, ndele ngashingeyi shoka twa pumbwa osho okupewa ompito onkwawo unene tuu sho ta mana ograde 12 nuumvo.Ina shanga Omwaalu na okwa li aniwa a hala oku kondja nomulongi gwedhina Mbedeka,” osho yina Nashipili Ndeshihafela a ti.
Omukuluntu gumwe, Tabitha Hailonga okwa ti omwanamati a li mograde 9, David Kambishi okwa li a tidhwa ashike aniwa sho a li painda omafufu ge olwaala lwiili.
“Oya ti Kambishi okwa li ta gandja enwethemo ewinayi kaalongwa ooyakwawo, na okwa li woo gwomongenga yaamboka yaana omikalo yo ohaya longitha iingangamithi aniwa, onkene okwa lundululilwa nenge okwa tidhwa po penongelo ndika. Ngashingeyi okwa toka opo andola ndi mu monene enongelo palwe.” Hailonga ati.

 

Ku Clemence Tashaya

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here