Ehokololo lokulya eembwa la handukifa vahapu

0
310

ONGWEDIVA – Ehokololo lokulya eembwa moNamibia olo la holoka koFacebook omafiku aa olo la eta ehandu nelimbililo mokati kavahapu, ola nyika omutoto.

Kundana okwa kendabala opo ngeno a shikule ehokololo olo la shangwa vati kehangano lo International Animal Rescue Foundation World Action South Africa (IARFSA), tali popi omukainhu wedina Kanyonti KaSilas wopOniipa oo vati haxupu mounafaalama weembwa odo hadipaa nokuninga okapana efiku nefiku.
Kundana okwa kendabala yoo oku kunakona ehokololo eli okuya kOniipa nelalakano oku ka konga KaSilas nofaalama yaye ashike kapena nande omunhu umwe eshi omunhu wedina olo, ile eshi omunafaalama weembwa pomukunda opo.

“Ame pOniipa opo nda dalelwa, kapena nande omunhu umwe ena edina la tya ngaho, navali pomukunda wetu kapena omunafaalama weembwa. Ina ndi shi uda nale shomunhu ena ofaalama yeembwa. MOshiwambo, ombwa ohai pumbu oku dipawa, naashi ho udu ovanhu tavati nhumba okwa pumba afa ombelela yombwa, omolwaasho ombwa iha i dipawa ashike ngahenya, osha pumba nai. Nomunhu ngeno hadipaa eembwa ngaho okuna oku kala a talika nonghumwe. Ehokololo olo ta mu tupula opo kalina oukwashili,” omukainhu umwe oo naye eli omulandifi wopomatala ta hokolola.
Pahokololo lehangano eli IARFSA, okulya eembwa moNamibia okwa talika ko onga oshidila, ashike moshiwana shovaNdonga, ohole yavo yokulya eembwa ove i amena nomufyuululwakalo, vati tava ti kutya oshinima sha kalako nale omanga nokuli oshilongo ina shi manguluka.

Omushangwa ou ta u twikile vali tauti KaSilas okuna eembwa nhee deenghadi odo da kolelwa oku dala oumbwena vokapana, ovo hava dipawa po omanga vena eemwedi nhatu fiyo hamano. Vati kodula keshe omukainhu ou oha dipaa eembwa difike ile didule po 40. Hano sha hala kutya meme ou otashi dulika ha dipaa eembwa nhatu ile di dulife po omwedi keshe. Ombelela, hano okapana kombwa vati oheke ka landifa pomatala opOniipa tuu opo.
Kepandja tuu lehangano olo, okuna vali ehokololo ta li popi vati ovaNamibia veli pomukunda uli popepi no Swakopmund hava dipaa nokunwa ohonde yeembwa, onga oshitopolwa shomufyuululwakalo hau ifanwa Gukba. Vati eembwa edi ngee da dipawa ohadi ka ekelwashi konima yomukunda.
Ehangano eli ola longifa yo efano lombwa ta i vavwa vati nalo ola fanekwa moNamibia.

Ehokololo eli ola eta ehandu mokati kavahapu ovo veudite kutya oIARFSA oya hala oku kakeka efano liwa laNamibia kovatelelipo.
Vamwe tava hokolola kutya nonande ohava li shili ombelela yombwa, ombwa ihai dipawa ihena eshi ya ninga, shapo onge ha i li ovanhu ile oinamwenyo ikwao meumbo.
Kundana okwa kendabala yoo oku mona ouyelele unasha nomufyuululwakalo wo gukba, ashike koitukulwa hoololo ngaashi Daures, Karibib nOmaruru oyo ili koumbuwanhu waSwakopmund ngaashi shili mehokololo loIARFSA, ashike kapena nande oumwe ena ouyelele unasha nomufyuululwakalo woludi eli.

“Fye eembwa ohatu di tekula ashike, ndee hatu kala nado ngaashi ashike oinamwenyo yomeumbo. Ihatu li eembwa. Oinima oyo oipolopolo yongaho,” omukainhu wOtjimbingue oo ati oye Marcia ta hokolola.

Ku Helvy Shaanika

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here