Euliko lyiizalomwa yaahondji aagundjuka olweetho olutitatu

0
189
Iizalomwa mbyoka yali ya ulikwa poNice, muSepetemba 2013

WINDHOEK – Ehangano ndyoka lyaahondji yiikutu yokoonyala, ano oLeni Clothing Line (LCL) okwa tegelelwa lika u like olweetho lwayo olutitatu lwiizalomwa koProtea Hotel Furstenhof, moshilando shaVenduka, momasiku ga 8 Maalitsa.

LCL okwa li a tameke nolweetho lwe lowotango omvula yaziko muJuni, omanga olweetho olutiyali, olwa li muSepetemba. Omauliko ngaka ogali ga ningilwa mongulu yokulila oNice, moka omanzuna nenge uukadhona uuwanawa wa kala noku ulika iizalomwa yaahondji mbaka, momalwedhe agehe gaali, nokweenda kwawo.

Aahondji mbaka oya holoka noya tokola ishewe opo ya tse kumwe, ya ete po oshitopolwa oshititatu. Ehuku lyiilonga yaahondji omvula ndjika ota li ka kala, “Aape naakulu, muunkulungu wiikutu”.
Omukwateli komeho gwongundu ndjika yokuhondja iikutu LCL, Hendrina Shikalepo okwati, okuulika iikutu kuyo kaakwashigwana, osha kala enyanyu enene kuyo, okuulika uunongo wawo wokomake nokulanditha iizalomwa yawo meni nopondje yoshilongo, tashi pitile mokweenda kuukadhona nuumati mbuka.
Omvula ndjika Hendrina okwati, okwa hiya aahondji aagundjuka yaadha pu yaheyali, opo yeye ya ulike iizalomwa pamwe naye.

“Elalakano lyetu oku ulika uunkulungu wetu, nokuyambula po aagundjuka aaNamibia mboka yena uunongo, opo yakale kaayena oohoni yasha, ngele tashiya miipewa yawo, oku ulika uunongo wawo,” Hendrina ta ti.
Okwa gwedha po ishewe ta ti, natango oya hala iizalomwa yawo yithike pondje yiilongo iikwawo, naashika otashi kaningwa ashike ngele taya longo nuudhiginini.
“Pakupopya peha lyaahondji aagundjuka ooyakwetu, ondiwete kutya kashishi nando oshinima oshipu oku ulika iikutu awike, oshoka ondando ohayi kala oyindji noonkondo adhihe. Onda kambadhala ihe okuhiya aahondji ooyakwetu, tu ka ulike iikutu pethimbo limwe, tse tu mone ompito, okugongala pamwe,” Hendrina ta gwedha po ishewe.

Moshituthi muka otamu ka kala nee omainyanyudho ogendji ga yooloka ngaashi aahikingalo aaNamibia mboka taya ka ulika uunongo wawo, iikunwa niikulya opo tayi ka kala.
Okakalata ko ku pita posheelo uusiku mboka okena N$ 100, omanga kaasimanekwa ota ka kala kena N$ 250. Omiyelo otadhi ka patuluka poheyali yokomatango.

 

Ku Pinehas Nakaziko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here