MICT a gandja ehala mpoka tapa tungwa oombelewa dhomoshitopolwa pE enhana

0
254
Ben Kathindi (kolumoho) gwehangano BK Architects ta gandja omishangwa kombinga yehala komukalelipo gwOnambula Investment, Ananius Kashikuka (kolulyo) omanga Omudirector gwopevi muuministeli wICT, Deon Scot (pokati) a talako.

EENHANA – Uuministeli wOmauyelele Nomakwatathano owa gandja ooplana nehala mpoka tapa ka tungwa oombelewa dhawo dhomoshitopolwa sha Hangwena oshiwike shayi. Omathaneko ngoka oshowo ehala mpoka tapa tungwa oombelewa ndhoka olya pewa omuthaneki gwomatungo a tseyika nawa Ben Kathindi gwehangano lya Ben Kathindi Architects opamwe nOnambula Investments Company opo iilonga yokutunga yi tameke.

Kathindi okwa lombwele Kundana kutya oombelewa dhUuministeli mbuka dhomoshitopolwa sha Hangwena otadhi ka tungwa meni lyoomwedhi omulongo . Oombelewa ndhika odha thanekwa dhi ka pule oodola oomiliona omulongo N$ 11,682 549. 85. Euvathano omolwa iilonga mbika olya li lya kolekwa nenge lya shainwa momasiku 17 December 2013.
Oombelewa otadhi tungwa pehala lyuunene woombinemeta omayovi konyala omugoyi, na otadhi kala dha kwatelamo ehala lyointernet nenge Internet Café, ongulumambo, oombelewa, ongalashe noshowo omahala gokuthikamitha oohauto dhopaumwene. Ota mu kala woo ehala lyoku yothela onyama lyaandjuka.

Endiki lyoombelewa ndika lya thanekwa li manithwe okutungwa meni lyoomwedhi omulongo dhotango dho nuumvo otali tungwa popepi nepandaanda lya Hifikepunye Pohamba, mEenhana, ondoolopa ndjoka oyo oshipundi shepangelo lyoshitopolwa Ohangwena.
Kathindi okwa ti iimaliwa okutungitha endiki ndika oyili oshitopolwa shiimaliwa mbyoka epangelo lya li lyiitulile kohi yomathaneko go TIPEEG. Miilonga muka omuna aanawino momatungo yaza komahangano ga yooloka.Aayaluli yiilongitho kutya oondhopi, oosamende niitungitho yilwe nenge mokutakuma, Quantity Surveyors oyo Blokker, Jacobs na Kuschke Quantity Surveyors, omanga Engelbrecht Consulting Engineers oyo taya ka longa iilonga yina sha nomutungilo gwendiki na nkene tali kala lya thikama po.Ye Asher Consulting Engineers oyo taya kala nokutala kutya iilonga yuungomba noshowo yiikwamalusheno mendiki ndyoka oya longekeka nawa.

“Otwa hala okuuvanekela omuhona gwetu kokutya Uuministeli wOmauyelele nOmakwatathano , kutya ongundu yetu yaaneithano ota yi ka longa iilonga mbika ngaashi shuuvathanwa na otayi ka longwa meni lyethimbo lyuuthwa nolya uvathanwa.
Kakele kaashika onda hala wo oku ku tseyithila kutya iilyo yongundu yetu oya soshimpwiyu kutya omuniilonga kehe ta ka longa pendiki ndika ota ka kala eli megano opo kaa mone nando oshiponga. Iinima ayihe oyili pomahala nongashingeyi oya tegelela ashike noku tameka iilonga oshiwike shika,” Kathindi a ti.
Okwa kumike ongundu yaatungi yendiki ndika opo woo ya longe noshowo ya gandje oompito kaalongwa mboka taya ilongele uuinginia miiputudhilo ya Namibia opo ya mone uunongo piilonga kakele kwaa mboka yo ha, ya lesha momambo komanongelo.

“Ooprograma ndhika dhoTIPEEG nadhi kale ompito moka tatu nkondopeke aagundjuka yetu moku ya pa ontseyo muungomba wa yooloka molwonakuyiwa.Onkene onda hala okumona aagundjuka mboka ongo oshitopolwa shongundu ndjika tayi tungu mpaka. Ndele nee alikana inamu ya tula pomahala mpoka pena iilonga yakitakana noya pumbwa aanawino yena ontseyo yethimbo. Tseni mbaka twapewa iilonga mbika okuza mokati koyendji natu se oshimpwiyu kutya aaniilonga yetu oya futwa oondjambi dhawo pethimbo.Onkene inatu ningeni shoka hashi ningwa kaaChina mboka taya longo muumbangalantu sho haya hepeke aaniilonga aaNamibia,” Kathindi ta kumagidha.
Omuwiliki gwopevi mUuministeli mbuka ngoka a popi peha lyawo pegandjo lyehala noshowo ndyoka lyomafano gomutungilo, Deon Scot okwa pandula mboka ya pewa oshinakugwanithwa shetungo ndika. Okwa ti ondungedhiladhilo okutunga endiki ndika oya li ya thanekwa uule wethimbo monakuziwa ongo oshitopolwa shomathaneko goshikondo she okutunga oombelewa dhatya ngaaka miitopolwa ayihe yoshilongo.Okwa ti elalakano lyokutunga omahala ngaka oku kumika aaniilonga opo ya longe nawa.

Iilonga yotango mokutunga endiki ndika oya tamekwa nale sho ehangano lya Sheetekela Construction Cc lya tulako olugumbo oku kuthako ehala, lya tulamo ominino okufala omeya kokule .
Mboka taya wilike iilonga yetungo mbyoka oya uvanekele Uuministeli mbuka kutya iilonga mbika ota yi ka kala ya pwa momasiku 17 November 2014.
Pethimbo ndika oombelewa dhUuministeli mbuka odhili mendiki hali ithanwa Green Complex moka muna oombelewa odhindji dhepangelo lyoshitopolwa shaHangwena.

 

Ku Clemence Tashaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here