Ookansela moKavango tadhi nanathana naaniilonga mepangelo kombinga yoondya dhoshikukuta

0
204

RUNDU- Aakwashigwana yomomikunda 425 moshitopolwa sha Kavango inaya mona oondya dhoshikukuta muDecember 2013. Onkalo ndjika oya thiminike ookansela mewiliko lyoshitopolwa dhi gandje ombedhi kaanambelewa mboka ya kwatela komeho etopolo lyiikulya.
Konyala aantu omayovi 174 000 ya gumwa koluteni, yomomikunda 553 oya li yiishangitha opo ya kale taya pewa oondya dhoshikukuta kohi yomalongekidho goku hawaleka aantu oshikukuta. Mbaka oya li ya tulwa mongundu yaamboka yena okupewa oshako yepungu mopolograma ndjika okuza muAugust 2013, ndele nee mu December 2013 mbaka inaya pewa iikulya yawo ngaashi sha li shina oku ningwa.
Omushangwahokololo gwewiliko lyoshitopolwa gwa December ogwa ulike kutya aantu ashike omayovi 74 766 yomwaamboka ya li ya shangwa oyo ya pelwe oondya ndhoka omwedhi gwayi.
Omiyalu ndhoka odha gandjelwe poRundu oshiwike shika pethimbo lyoshigongi shongundu yokuwilika Iiponga yomoshitopolwa. Oshigongi shika ngaashi shito osha li sha kalwa kaawiliki nomitse dhiikondo yepangelo moshitopolwa, ndhoka dhili iilyo nenge ehuku lyongundu ndjika.
Omunashipundi shewiliko lyoshitopolwa shaKavango, Bonny Wakudumo okwa lundile aanambelewa mboka taya longo niikulya yoshikukuta kutya otaya longo pamukalo gwawo yene pehala lyokulandula omalandulathano ngoka ga tulwapo.

“Opena ewiliko lyanika uunkundi momukalo aguhe gwokutopola iikulya, otandi vulu oku ku lombwela kutya shika otashi imbi esindano lyetopolo lyiikulya, unene tuu sho ewiliko lyiilonga mbika lya nkundipala.Tse ongaanapolitika ohatu tulapo omathaneko nkene opolograma ndjika yina okweenda ndele aanambelewa moombelewa ohaya lundulula omathaneko ngaka. Olye e mu pe uuthemba oku lundulula ngoka no inaa mu tu pula nenge mu kundathane natse,’ osho Wakudumo a pula ..
Okwa nyenyetele woo omahangano ngoka haga fala iikulya komikunda a ti ngaka aniwa ohaga landula oondjila oonde okufala oondya ndhoka nelalakano opo ga mone iimaliwa oyindji oshoka oga enda iinano iile.Okwa ti gamwe gaangaka kage hole okututa oondya dhomikunda dhopopepi molwaashoka go itaga mono iimaliwa oyindji momukalo ngoka.

Ookansela yamwe oya ulike woo okwaanambili kwawo kombinga yetuto lyiikulya ndyoka lyeendele pamwe netopolo lyoombuto ya ti omolwashike ooyene yiiyenditho ihaya londeke ashike ooshako dhoombuto naandhoka dhuusila mosheenditho pethimbo limwe uuna yuuka komukunda gwontumba etaya fala mbika pethimbo limwe pehala lyoku fala tango oombuto nenge uusila yo taya galuka ishewe yiile ooshaka dhuusila nenge ndhoka dhoombuto. Ookansela oya lundile ooyene yomahauto kutya shika oye shi ningile owina opo ya pule ofuto omolwa oshinano shoka yo yeenda oshile.
“Ngele owuna oombuto nuusila womukunda gumwe tu tye moshikandjohogololo shaKahenge, omolwashike ito ende ashike lumwe eto fala ooshako ndhoka pethimbo limwe peha lyoku dhi fala momalweetho ga yooloka,’kansela gwa Kahenge ,Joseph Sivakhu Sikongo a pula.

“Alikana natu longeleni aantu yetu uuyuki unene mboka ya gumwa noonkondo koshikukuta, moku ya pa omayakulo gokolela,’ omunashipundi gwewiliko lyoshitopolwa iindile.
Kombinga yaanambelewa yepangelo oshinakugwanithwa sheni osho okutula miilonga shoka tse aanapolitika twa thaneke Wakudumo a ti.

“Ngele owa mono kutya omathaneko getu itaga longo, ila kutse tu kundathaneni pehala lyokulonga ashike ngaashi wuuvite nenge pehala lyoku lundulula omathaneko getu omanga tse twa he shishi,’ Wakudumo a tsikileko.
Wakudumo okwa ti okuuvite nayi oshoka opwa fa pwaana ekwatathano moshinima shetopolo lyiikulya noshowo mokutonatela omangandjiina moka mwapungulwa oondya dhoshikukuta.
“Omolwashike to dhiladhila kutya ooshako omathele 308 odha li dha yonuka komvula omumvo gwayi. Shika osha ningwa molwaashoka kapwali nando etonatelo lyaanambelewa okutala kutya ololi ndjoka tayi tsilike kayina othaila okusiikila ooshako ngele okwa zi omvula omanga ina yi thika komukunda hoka ta yi ka topola oondya ndhoka.Nguka ogwo omukalo twa hala oku yakula aantu yetu?,’ta pula ngaaka.
Omunambelewa omukuluntu moshitopolwa ngoka ta yakula , Ludiwg Thikusho okwa ti ompumbwe yooshako dhuusila pomangandjiina oyo ya fala monkalo ndjoka aantu yamwe ya hupuko okumona iikulya omwedhi gwayi.
“Uusila wepungu inawu gwana, oshoka naku tu tsila uusila Kavango Mills ita vulu we okutu gwanithilapo omambesitelo getu,” Thikusho a lombwele oshigongi.
Okwa ti shampa ashike omugandji guusila kutse ta nyengwa okutu pa mboka tse twa mbesitela nena otatu ka hawaleka ashike mboka tse tuna po.
Kombinga yomahangano giiyenditho taga dhana nomukalo gwokufala iikulya opo ga mone oshindji miilonga mbika omupevi wiliki melelo moshitopolwa sha Kavango, Jona Kanghumbe okwa ti oha ya longitha omukalo gwomalufo opo omweendithi kehe a vule okumona sha.

“Omaloli gaali otaga longele moshikandjohogololo shimwe, onkene otwa tokola oku ga pa omalufo omwedhi kehe opo mboka ya longele popepi nomangandjiina ya vule woo okumona uuwanawa.
Okwa ti oyena owino kombinga yetonatole lya nkundipala pomangandjiina na oonkatu odha tulwapo opo onkalo ndjoka yi lundululwe.
Ewiliko lyopashitopolwa olya kongo ekwatho ku Namib Mills mokugandja ooshako dhuusila wepungu opo mbuka wu vule oku kala wagwana omwedhi kehe.

Ku Mathias Haufiku

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here