Oosikola nadhi kumikwe dhi adhe iilalakanenwa yadho nuumvo

0
194

Shimwe shoominima yasimana mbyoka yina oku ningwa nokulongwa nuumvo oyo oku kumika oosikola dhi longe dha manamo okwaadha omalalakano gadho okulonga aanona opo ya pite nawa.Ookomenda dha popiwa nenge dha gandjwa komahangano gaaniilonga, ehangano lyopashigwana lyaalongi nenge Nantu, kutya osha pumbiwa opo oosikola dhi mbalipaleke oonkambadhala dhadho dhelongo opo dhi yande eshunomonima miizemo yaalongwa,odhi shi oku pulakenwa nokutulwa miilonga pwaana okukwatakwata.

Mokati kaalongwa omayovi 19 501 mboka ya nyolele ekonakono lyograde 12 miipundi aalongwa ashike omayovi 7 500 oyo taya vulu oku taambelwa miiputudhilo yopombanda moshilongo nopondje yoshilongo. Shika osha hala okutya aalongwa ashike omayovi 10 800 yomaalongwa omayovi 42 861 yomiipundi naamboka ya nyola yaa li miipundi taya vulu oku taambelwa mounivesiti.Omwaalu nguka itagu hokitha oshoka kagu shi omwaanawa.Oshi uvitikeko kutya aalongwa mboka ya li taya ilongele pevi oya kutha ethimbo ele okwoopaleka iilongwa yawo mbyoka ye ya pe ompito opo ya vule okumona iitsa tayi ya taambitha miiputudhilo yopombanda.

Shika itashi nyanyudha woo oshoka omwaalu omunene gwaanasikola ohagu menekele mograde yimwe , kokutya ograde 12 omanga inaya pyakudhukwa oku ya kiiputudhilo yopombanda. Onkene epulo oondika kutya onakuyiwa yini mbaka taya ilongekidhile , no tashi ya pula shi thike peni oku shi ninga kokutya omimvo ngapi, oshikwawo otaye shi ningi komwaalu gu thike peni pamahupilo sho ngaka otaga kala ga lumbulwa aagundjuka molwashoka mbaka inaya ilongekidha natango oku katuka yuuka kelongo lyopombanda molwashoka otaya kondjo niilongwa yograde 12 nenge inaya uvako natango omukanka gwelongo lyopondondo yosekundosikola?.
Nonando oshishiwike kutya Oshikondo shElongo osho hashi mono oshipambu oshinene momutengeneko gwiimaliwa mokati kiikondo yepangelo 21, iizemo yomakonakono itayi tsu kumwe nomwaalu ngoka hagu longithwa melongo. Iizemo oyili pevi unene tuu sho aalongwa oyendji yaana ompito okutsikila miiputudhilo yopombanda.
Omutengenekothaneko gwopashigwana gwembo lyiimaliwa gwomimvo 2013/14 Oshikondo shElongo osha pewa omwaalu gwoodola oobiliona N$10,7, naanguka ogwo omwaalu omunene gwa landulwa koodola oobiliona N$ 5 dha pewa Oshikondo shUundjolowele.

Omumvo nomumvo shampa iizemo yomakonakono gograde 10 nograde12 ya tseyithwa , Oshikondo shika ohashi lombwele nokukumika ayehe yenasha nelongo opo ya talulule iilonga yawo nokutamukulula nelalakano okwoopaleka iizemo yomumvo gwa landula.
Otashi kala ngiika ethimbo ewanawa opo kehe gumwe a tale nawa ngele omalalakano ngoka ga tulilwepo poshigongi shElongo, ohaga landulwa , nongele kugo ohaku shunwa tuu.Oku tala ngele omukalo, aakuluntu, aalongi, aakalelipo , aalongwa noshigwana ashihe osha thigalapo, ngaaka kutya iizemo otayi ulike okwaa lunduluka nenge eshunomonima poompito dhimwe okuyeleka niilonga yomumvo 2012.
Osho ethimbo opo oshigwana shi tale nokuligamena koosikola ndhoka dhalongo nawa moshilongo, oku ilonga kutya ndhika odhe shi ende ngiini opo dhi pitithe nawa aalongwa yadho omumvo kehe. Omanga oosikola ndhoka dha shuna pevi miizemo yadho odha tegelelwa okutala kutya iikwashike yedhi etele opo dhi shune monima ngaaka, dho dhi ninge euvaneko negano okulonga nawa okushuna pomuthika omwaanawa ngele tashiya mokupita omakonakono.

Osikola ya St.Boniface College,ndjoka yili pehala lyotango mokulonga nawa omimvo adhihe dha piti, nando ndjika oyo paumwene, hasho she yi pititha nawa, ndjika oya ti epito lyonawa olyeetwa kaalongi haya longo ootundi dha gwedhwapo ongo ondjila ndjoka yeya fala kesindano kehe omumvo.Omukuluntusikola gwenongelo ndyoka, Mary Phyllis Yesudasan okwa gandja omayele kaalongi a ti mbaka oyena oku gandja ootundi dha gwedhwapo.Okwa ti “Tse posikola yetu ihatu kotha omanga inaatu manitha shoka twa tameke.” Natu tegamene kutya nuumvo aalongisikola, aakuluntu, naalongwa, otaya ka kala yena omalalakano oku mona iizemo yograde 12 yili nawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here