OvaShilemba va tokola oku kaleka ounona komaumbo

0
248

OSHILEMBA – Ovadali novatonateli vounona hava i kofikola kOshilemba Combined School, kUukwaluudhi, ova ya mekangha okudja petameko loshikako eshi, tava holola kutya ounona vavo ita va i kofikola omanga omukulunhu fikola nomuhongi umwe pofikola opo ina va kufwa moilonga. Ovadali ova pula yoo opo epangelo opo li efe eengeleka hadi ufanwa eependekostala ile oshiveva opo di kaninge omailikano kofikola oko.

Paife oivike i li ivali okudja eshi eefikola moshilongo ashishe da tameka, ashike ounona vokOshilemba Combined School mOmusati natango inava shuna kofikola.

Ofikola ei oya ninga eedula di dulife pumbali ya talelwa koupyakadi wokulidengapo mokati kovanafikola, tava kambuka voo tava yaluluka efimbo nefimbo. Vamwe vati ohava kala tava lotauka tava kuu, vo tava lumata ovahongi novadali nge tava kendabala oku va kwata opo va ha fadukepo. Mokukuwa nee kwavo omo, ounona vati ohava kala tava tumbula edina lomukulunhu fikola Teeleleni Shaanyenenge pamwe nomuhongi umwe womovahongi vovakainhu pofikola opo. Otaku hokololwa kutya oupyakadi ou owa kwata yoo vamwe vomovalongi.

“Eshi tashi kukumwifa osheshi kutya ounona vaaku ihava popi nande oshikwanyama, ndee nge va tameke oku yaluluka vamwe ohava tameke oku popya Oshikwanyakma vafa naana principal,” umwe womovadali tati.
Etitano ladjako, ongudu yovadali vounona hava fikola pOshilemba Combined School pamwe nOmutonateli welongo moshikandjo shaNesi Shali Kankondi, nOmukulunhu wElongo mOshitukulwa shaMusati Loide Shatiwa ovali va ninga oshiongalele omo kwali tave li kundu opo ounona vavo va alukile ngeno mofikola.
Moshiongi omo, ovadali ova lombwela ovakulunhu vehongo moshitopolwa kutya ounona vavo ita va i ko kofikola omanga Shaanyenenge nomuhongi Anna Awene ina va dja moilonga.
Shatiwa okwa kendabala oku udifako ovadali kutya ounona ovekwetwe ko hysteria oupyakadi wopamadilaadilo oo hau dulu oku kwata ovanhu vahapu pefimbolimwe. Pauyelele oo uli ko internet, ohysteria ohai tandavele meendelelo, naavo va ninga oihakanwa ohava kala veudite kutya ovena oupyakadi welifa, ve kwetwe koumbada, navamwe ohava tameke oku popya ile okuninga oinima ihe li nawa.
Shatiwa okwa kumaida ovadali opo va twale ounona kexungomwenyo, hali yandjwa koipangelo mokupanga omukifi ou.

Omukulunhu wehongo okwa yandja omayele kutya opena eefikola dikwao odo kwali da taalelwa koupyakadi ngaashi oo, ndele ounona ovali ashike va xungwa eemwenyo ndele tava kala nawa.
Molwaashi omakumaido a Shatiwa ka ali a tambulwa ko kovadali, Kankondi okwe va pa omayele kutya pamilandu dehongo, ovadali nge ova kala inava hala omuhongi wonhumba pofikola, ovena okushanga ombapila ina omatomhelo a yela, nombapila oyo oha i piti kovanambelewa ovakulunhu veendodo da yooloka okudja tuu kelelo nongelo fiyo okombelewa ya minista oko taku kadja etokolo.

 

Ku Helvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here