Uusimba womondholongo weeta omapulo ogendji

0
411

WINDHOEK /WALVIS BAY – Opolisi oya tegelelwa yi gandje omayamukulo ogendji kombinga yomapulo kutya osheende ngiini opo omukiintu a li mondholongo yopolisi poNarraville mOmbaye a simbapale.Omukiintu nguka a ningile epunda muuselle wopolisi okwa ti ndyoka okwe li pewa aniwa komweedhililwa omukwawo gwomulumentu. Okwa lundile opolisi kutya oyo ya kwathele naku mu mitika ngoka eye mokandholongo moka ali eedhililwa eshi ningi iikando yi vule shimwe.

Ndele nee omupopiliko gwopolisi, Komufala gwopevi Edwin Kanguatjivi okwa ti omakonakono ngoka ga ningwa kopolisi oga ulike kutya omunandholongo ngoka ta lundilwa oye, a gandja epunda aniwa okwa ulula ombululu mekuma pokati koondunda yaalumentu naanandholongo aakiintu. Okwa pitile nee aniwa mombululu ndjoka oku ka longa oshilonga shoka.

Opolisi oya ti itayi vulu okulandula omunandholongo nguka molwa ekwatonkonga oshoka nguka kali a lopota a yiwa naye paihulo shaashi pahalo lye. Ishewe omiyadhashinana odha ti itadhi geele omulumentu ngoka molwa oku teya ekuma ete li ningi ombululu. “Omake gopolisi oga mangwa oshoka shika oshafa aantu mbaka yuuvathana oku ya miihulo,’ Kanguatjivi a ti.
Kundana okwa talelepo uusele posasiona yopolisi poNarraville mOmbaye moka iilonga mbyoka ya longelwa, na ota koleke kutya ombululu ndjoka aapolisi taya ti oya ululwa mekuma komunandholongo gwomulumentu moka aniwa a pitile oku ya komukiintu ngoka oyo oshona noonkondo. Oshona nookuli itaa yi vulu nokupitwa kokakopi. Ishewe ombululu ndjoka oyina ngiika uunene woosentimeta omulongo , oshikwawo oyili pombanda konyala ngele omuntu a thikama oyi li lwopomapepe gomuntu gwothika yopokati.Oshikwawo aanandholongo yaakiintu oya edhililwa mokaselle kotango omanga oonkwatwa dhaalumentu odhili mokaselle okatitatu kokutya pokati kaa edhililwa mbaka opena okaselle okatiyali mwaana aantu.
Ombudsman John Walters sho a popiwa naye a tye sha koshinima shika okwa ulike omalimbililo ge kefatululo lyopolisi kombinga yekonakono lyayo unene tuu kutya omunandholongo gwomulumentu okwa kwatathana nomunandholongo gwomukiintu a pitile mombululu mekuma. “Shoka tashi vulu oku dhiladhilwa ooshoka kutya omuntu gwontumba okwa thigi omweelo gwokaselle gweeguluka naashika osha fala mwaashoka shaningwa,’ osho Walters a ti kombinga yaashoka no inaa gwedhako we oshindji kusho.

Aanambelewa yopolisi mboka ya popi na Kundana posasiona ya Narraville inaya itumbula komadhina oya ti ombululu ya popiwa kayishi ompe, na oya ti opena ompito kutya omunambelewa gwopolisi okwa egululamo omukiintu nenge omulumentu muuselle wawo opo mbaka yaali ya vule okutsakanena nokulonga shoka ya ningipo metsakaneno ndyo.
Omukonakoni omukuluntu Gerson Katjivena komanda gwosasiona ndjoka okwa tindi okutya sha koshinima shika nokwa ti omapulo agehe naga pulwe oombelewa oonene dhopolisi koWindhoek.
Ehokololo ndika olya holokele tango moshimwameme kundaneki New Era, moka ofamili yomukiintu ngoka, Johanna Lukas na yemwene ya lundilile kutya nguka okwa kwatwa koonkondo muuselle moka ali eedhililwa.Yati aniwa okwa kwatwa kaanandholongo ooyakwawo omanga aapolisi aniwa ya kambadhala okuholeka oshinima shoka. Opolisi oya yamukula moku konakona oshinima shika oshiwike shayi na inayi mona epuko lyasha kombinga yopolisi nenge kwaandjoka yomunandholongo gwomulumentu, molwaashoka omukiintu nguka kali a tulamo oshipotha shekwato koonkondo.

Opolisi oya ti kapena we oonkatu dhimwe tadhi ka katukwa mwaashika okulandula omunandholongo gwomulumentu. Omunandholongo gwomulumentu ngoka ta lundilwa a gandja epunda okwi ikala kutya oye he yomunona ngoka a valelwa mondjedhililo. Okwa ti ye kena esiku a li mekwatathano na Lukas nenge kutya oye he yomunona ngoka. Opolisi ngashingeyi oya tumu oosampula dhomulumentu ngoka naandhoka dhomunona opo pu ningwe omakonakono oku tala ngele omulumentu ngoka oye shili he yomunona ngoka.
Kundana kali a vulu oku kundathana na Lukas ngoka olundji ha kala a nika oluhodhi nokwa kengeleka ngele ta pulwa.

Kanguatjivi okwa ti ekonakono lyopolisi olya tegelela omayamukulo goosampula dho DNA oku tala ngele omunandholongo ngoka a tumbulwa oye shili he yomunona ngoka.
Lukas okwa holokele ishewe mompangu yOpombanda komeho gomupanguli peresidende pamwe nomutamanekwa omukwawo Gwen Nelwembe miihokolola yokulanditha aanona yatatu aakadhona mu October 2012. Aanona mbaka oya li ya landwa komukwashigwana gwa South Africa, Martinus Pretorius, opo a kale ta lala nayo. Pretorius ngoka a li ha longele yimwe yoomina dhouraana moshitopolwa Erongo okwa fadhukapo omanga inaa kwatwa nokwiitaalwa kutya ngiika oku li koSouth Africa.

 

Ku Roland Routh na Eveline de Klerk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here