Eimangeleko lyavuka mokati kaakokele

0
207

ONGWEDIVA – Iiningwanima yomaimangeleko mbyoka olundji tayi kwatakanithwa  naagundjuka otayi holoka woo ngashingeyi yuuka pombanda nomokati kaakokele okuza pomimvo omilongo 50 okuuka pombanda unene tuu miitopolwa yokolundume lwoshilongo.

Nonando kapena omiyalu kombinga yeimangeleko okuza oshilongo ashihe okuulika kutya aakuluntu yangapi yiimangeleka, Komufala gwopevi gwopolisi mOshana, Rauha Amwele  okwa ti onkalo otayi etitha omaipulo.

“Momwedhi ashike gumwe iiningwanima yili ine yeimangeleko oya lopotelwa opolisi moshitopolwa shika, noka tu shiwo kutya shika osha ningilwa shike,’ Amwele ati.

Petameko lya January nomoshiwike shayi aakuluntu yeli yane yomimvo dhopokati komilongo 57 no 69 oya lopotwa yiidhipaga.

Gumwe gwomuyo omukiintu okwiidhipaga eso ewinayi nota li nyanyaleke sho iifikile mondunda ye yokulala.Oshiningwanima shika osha kumitha aakwanezimo lye noshowo aanamukunda gwawo gwOnghuni mOshana.

Ishewe moshiwike shotango sha January omulumentu gwomimvo 63, Tobias Namlandu gwokOshikulu-Ompandakani okwa adhika eendjelela momusati megumbo lye. Omanga omukiintu gwomimvo 69 okwa adhikile iimangelekela mokombitha komuniilonga gwe momukunda Oshamale mOmege moshitopolwa Oshana.

Omanga metitano lyayi omulumentu gwomimvo 59, Oscar Shikongo gwomomukunda Ekaku moshitopolwa shaShikoto okwii yedhilile mondunda ye eti iyaha nondjembo.

Miiningwanima ayihe mbika inapa thigwa omishangwa kutya mbaka oyiidhipagele shike, opo andola ndhika dhi kwathele mboka ya thigalapo yuuve kutya oshike sha fala sigo omuntu a tokole iikuthe omwenyo. Oshoka shika ohashi thigi aakawanezimo yena omapulo ogendji okuyeleka nomayamukulo.

Omundohotola gwomomaiyuvo Dr Shaun Whittaker okwa ti eidhipago lyaakuluntu olundji olya etwa koonkalo yuunamiti ndjoka tashi vulika ondhigu nosho olwindji aakulupe ohaya dhiladhila kutya oonkalamwenyo dhawo odhili poku hulapo.

“Oya putudha oyana mboka ya koka noyiithikamena na oyena oonkalamwenyo dhawo yene, nolundji aakulupe ohaya dhiladhila kutya oyana ina yeya pumbwa we nomathimbo gamwe ohaya dhiladhila kutya mbaka oye ya tala ongo omutenge kuyo,” Whittaker a ti.

Okwa ti iifuta yuunamiti, iifuta yiikulya, omeya, noshowo mbyoka yehala lyokukala oye ya dhiladhilitha kutya oya thikama mondjila yawo,olundji oyuuvite uuwike noshowo oyuuvite yeethiwa sho omathimbo gamwe okuume kawo monankalamwenyo ye ya thigapo onkene kayena we shoka yo ya tegamena.

“Onkalamwenyo yesiku yaakulupe oyuudha oohodhi nuuwehame wokolutu. Olundji oyena eziyalalo noya tala eidipago olyo ondjila okuthigapo uudhigu mboka.

 

Ku Kakunawe Shinana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here