Olweendo olwa tameka

0
264

EENHANA – Esiku wa li wa tegelela osho lya thiki. Ngiika owa kala nomaipulo nosho wo owa kala to galangata miikumbatha yoye oshiwke ashihe wa kumwa kutya omahokololo agehe ho uvu kombinga yoku kala moseko nenge mosikola yopombanda ngele ngoka ogo shili. Inotila ngaka itaga tilitha ngaashika go taga kwelengendja.

Otashi vulika ye ku hokololela kutya ooprifeka odhi hole elandulathano nenge odhina ondhino, ombinga yimwe shika osho shili ndele hasho omuntu wapumbwa okwiipula nasho kutya ngaaka ito lala itoo kotha molwasho.Shoka wa pumbwa okuninga osho owala okwii yutha koompango dhomondjila.

Otashi vulika wa li woo oprifeka onkuluntu koprimaskola, ndele uukuluntu woye mbuka ito yi nawo koseko nenge kenongelo lyopombanda, onkene owa pumbwa oku simaneka omuwiliki gwoye omupe na kala wiifupipika.

Pahapu dhomulongi Easter Hamutenya pOshikunde Secondary school moshikandjolongo Ohakafiya moshitopolwa Ohangwena opo omwiilongi a hupe nuupu okuna okwiilonga omikalo omipe dhokuhupa monkalo ompe, shika oteshi ningi ngele okwii ikongele kuume .

“Omulongwa omupe mosikola ompe ita piti monkalo kuye mwene. Okuna oku konga kuume ngoka  naye opo eya menongelo oku za koprima,ngele oku na mo omunasikola a za kosikola yawo, nenge ngele hasho nena ota vulu oku konga kuume omupe mokati kaalongwa ooyakwawo mboka ya tsakanene menongelo ndyoka.Otashi ka kala oshipu opo mbaka yaali ya mone nkene taya hupu oshoka ihadhi gwanene omutse gumwe,” osho a ti.

Kombinga yeilongo oto ka tsakaneka iilongwa iipe, itayi ka kala ashike mbyoka wa kala wu shi ngaashi Omwaalu, Oshiingilisa, Oshikwanyama, Oshindonga Oshiherero noshi Damara..

Okwa pe aalongwa aape omayele opo yi ilongekidhe oku tsakaneka onkalo ompe ndjoka inaaya tsakaneka nale, noshowo iilongwa iipe mbyoka tayi ya shongo ngaashi Science, Mathematics, Chemistry, Biology no Physics noshowo iilongwa oyindji iipe.

Otashi vulika onkalo yi kale ya fa tayi ya gwililepo ndele oya pumbwa ashike okwiilonga oku kala monkalo ndjoka ompe.

Omulongwa nale mograde 12 moseko ya Haimbili Haufiku, ngoka woo ali oprifeka nangashingeyi oye meya omushona gwondoolopa yEenhana, Edward Naikaku ota pe aalongwa aape omayele kutya  naya kale yena omalongekidho gokwiilonga.  Okwa ti pethimbo ndika iilongwa oya ninga yafa iidhigu onkene osha simana oku ilonga oshilongwa kehe nethimbo lyagwana.

“Ngele mbaka oye li momuhandjo ngaashi moseko yandje nale , Haimbili Haufiku oye na okulongitha ethimbo lyokwiilonga ndyoka hali takumwa ostudy. Ngele yo aape mosikola yomuhandjo, ndele kaya li nale momuhandjo nando esiku limwe nena shoka otashi kala eilongo epe. Otashi vulika taya ka kala ya yuulukwa kegumbo omasiku gopetameko, ndele shampa ya mono ookuume itaya ka uva we kutya oyena ondjuulukwe okuya kegumbo. Omuhandjo otagu kala ashike gwafa egumbo lyaandjawo etiyali,” Naikaku a ti.

Edward Naikaku okwa mana ograde 12 ye niitsa iiwanawa noku na edhiladhilo oku kiilonga ooveta koUnivesiti ya Namibia.

Okwa ti aalongwa yomomuhandjo oya pumbwa oku kala ya kotoka kutya oya pungula iinima yawo peni , no yeyi pungula nawa nawa.

“Oye na oku mona kutya iinima yawo ayihe oyi li megameno sho ye yi patelamo nawa, noshikwawo kehe oshinima shomunasikola okuna oku shi shanga nawa noku shi ndhindhilika ndele haku longa niinima yawo nuuhasha.Dhimbulukwa okulonga noondunge ethimbo alihe. Na ya kambadhale woo ngaashi taya vulu oku tseya oompango nomautho agehe gomosikola.Ngaashi ethimbo ndyoka yo yena oku kala momuhandjo  opo ya yande oku geelwa ngele ina ya kala taya vulika.

“Aalongwa aape momuhandjo oye na woo okulongitha ethimbo lyawo nawa oshoka oshaanawa ihashi monika nokapala kayela ndele ohashi longelwa nomazigudhe.Onkene etameko lyokwiilonga nail kale nena hangula”, osho a kumagidha..

Aalongwa aape inaya tila woo okulopota iiningwanima yomaningililemo mbyoka hayi holoka moosikola unene tuu okuziilila kaanasikola mboka ya kala mo ethimbo momanongelo ngoka. Oshoka opwa uvika oolopota dhaalongwa taya hepekwa kaalongwa ooyakwawo unene tuu momihandjo.Aanasikola aashona ohaya ningililwamo kwaamboka aakuluntu onkene inaya kala inaa ya lopota omaningililemo ngoka mbala..

Yamwe oha ya dhiladhila kutya ngele nakuhepaka yakwawo ina lopotwa oshaanawa, shika kashishi shoshili. Onkene ina ya pitika yalwe opo ya ninge onkalo yawo yomoseko ondhigu.

Ndele oya pumbwa okulopota ngoka ha hepeke yakwawo kaalongi nenge kooprefeke.

 

By Clemence Tashaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here