Omayakulo goE-wallet ga indjipala

0
215

WINDHOEK – Ombaanga yOtango yopashigwana [FNB] oya ti oya mono eyo pombanda moyakulo gayo go eWallet ngoka ga tulilwe miilonga mu November 2012.

Ombaanga oya ti okuza tuu muNovember sho omayakulo ngaka, ga tseyika woo nedhina ka-ching, oga yi pombanda moku kwathela aantu oyendji mboka yaana uumbo nenge omayalulo gopambaanga. Ombaanga oya uvaneke kutya omayakulo ngaka otaga ka tsikila notaga tsikile oku lundulula onkalo nenge oshipala nenge omukalo ngoka oshigwana hashi longitha mokumbaanga noku inyengitha iimaliwa mokati kasho.

Desery van Wyk, ngoka oye Omuwiliki gwoshitopolwa shokumbaanga paCellphone moFNB Namibia okwa ti elongitho noshowo etaambo lyoeWallet moNamibia olya londo nokukoka oku ya pombanda okuza kesiku lya tulilwe miilonga. Van Wyk okwa ti elongitho lyomayakulo ngaka olya li lya londo pombanda unene mu December, moka FNB Namibia a koneke elongitho lili pombanda inaashi ningwa nale.

“Einyengitho lyiimaliwa okupitila mo eWallet olya ningwa konyala iikando yi vule 150 000 sha pitile melongitho lyoocellphona mu December 2013, omwaalu omunene gwiimaliwa mbyoka ya inyengithwa ogwa li konyala oodola omathele 450 moshikando shimwe,” pahapu dha van Wyk.

“Elongitho lyopetameko paludhi lwo eWallet olwa adha omuthika gwooperesenda 65, naandika olya kwatelamo iimaliwa ya tumwa  okupitila mo cellphona, peshina lyo ATM nenge okupitila mokubaanga Internet oshowo omayakulo goFNB.

Konyala ooperesenda  97% dhokwiinyengitha oshimaliwa pa eWallets odha pitile moku shininga noongodhi dhopeke omanga ooperesenda omilongo 85% dhiimaliwa ya tumwa okuza komuntu gumwe okuya komukwawo paeWallets osha ningwa paku nanako oshimaliwa peshina lyo ATM.Omanga omayakulo goludhi nduka moku taambathana iimaliwa ogwa longithwa sho iimaliwa mbyoka ya landa olusheno noshowo ethimbo lyokongodhi.

 

“Eyakulo lya FNB eWallet olya kwathela noonkondo oku shonopeka omwaalu gwaantu mboka yaana omayalulo gombaanga nenge gaantu oyendji yaa na omayakulo gombaanga natango.

Mekwathelo lyoeWallet omwaalu ogundji gwaaNamibia mboka ya li yaana omayakulo goombaanga, ngashingeyi otaya vulu okulongitha omayakulo ngoka nonando kayena eyalulo nenge okambo kombaanga.Shika otashi ti aayakulwa mbaka ohaya longitha konyala omashina go ATM goFNB geli 200 oshilongo ashihe, shika otashi ya pe ompito oku nana iimaliwa.

 

Omayakulo goeWallet ota ga pitike aayakulwa yaFNB mboka yena oongodhi ghopeke ya vule oku tumina aantu ooyakwawo iimaliwa unene tuu mboka tashi vulika yena uumbo wombaanga nenge mboka yaa hena uumbo wa tya ngaaka.Naku tuminwa oshimaliwa oha yi keshina kehe lyo FNB oshilongo ashihe noku nana ko oshimaliwa shoka nenge eshi tumine ishewe ku gumwe ta longitha eshina lyiimaliwa.

 

Komukundaneki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here