Tseya nkene to longekidhile omumoye oshimaliwa shElongo kuyele

0
240

WINDHOEK – Ongo omuvali nomukuluntu owa hala omumoye a kale nonkalamwenyo ombwaanawa, elongo olyo etokolo lya simana ndyoka omuvali kehe ena okuninga unene ngele tashiya mokulongitha oshimaliwa.

Etokolo ndika otashi vulika lika kothe nenge likale nondilo, ndele oshi li woo ngeyi kutya omumvo kehe pethimbo ndika aavali oyendji oyena uudhigu nenge ohaya longo nuudhigu okumonena aanona yawo omanongelo. “Onkene oshaanawa opo wu tameke okuninga omalongekidho kombinga yelongo lyaamoye kuyele opo shikale oshipu,’ pahapu dha Ester Kali Omuwiliki gwoshitopolwa shokumbaanga shomalanditho nOongeshefa mOmbaanga ya FNB Namibia.

 

“Nale oyendji oya kala nomaipulo kombinga yiimaliwa mbyoka taya ka longitha uuna oyana ya thiki ponkatu okuya ko univesiti, ndele monena omuntu owuna woo oku tala kutya oshimaliwa shi thike peni to longitha , okupititha omumoye  melongo okuza koshikunino, oprimary noshowo elongo lyopombanda. Shoka sha simana ooshika kutya owa pumbwa oku ninga omatokolo kombinga yelongo lyaamoye nenge lyomumoye , pethimbo to ningi omathaneko kombinga yomwaalu gwofamilia yoye.Uuna wa tokola kutya elongo lini wa hala okupa omumoye noshowo kutya owa hala oku mu tuma peni nena, opena omathaneko gopashimaliwa ngoka to vulu oku tula miilonga,” Kali a ti.

Oshinima shotango wu na oku ninga osho okugwedha omwaalu gwiimaliwa yelongo mbika komutengenekwathaneko gwoye mbala ngaashi tashi vulika, opo wu vule okugwedha ko sha shongushu kelongo lyomumoye. Petameko otashi vulika shikale oshidhigu oku kwatelamo omwaalu ngoka miimaliwa mbyoka wu na okulongitha ndele shika otashi ke kupa epungulo lya gwana monakuyiwa.

“Shi ikwatelela koomvula dhomumoye oto vulu okudhiladhila wu mu totele okambo ko ku pungula mombaanga nenge oto kundathana nombaanga nenge nehangano hali longo niimaliwa oku li pula kombinga yomapungulo nenge  oondjila dhokupungula iimaliwa ndhoka dhina ekwatathano mokupungulila elongo. Aantu oyendji ohaya pungula palupe nduka nelalakano okufutila elongo lyoko univesiti , ndele okupungula kwa tya ngeyi otaku vulu oku ningilwa omuthika kehe gwelongo lyomunona.,” Kali a ti.

Opena woo iinima yontumba mbyoka omuntu to vulu oku ninga omanga omunona eli mosikola opo mbika yi pupaleke uudhigu kondjato yoye. Pethimbo lyomumoye eli mosikola kambadhala okutseya kutya iikwashike ishewe ya pumbwa okufutwa kakele kofuto yelongo lyolyene. Otashi vulika wa tegelelwa oku landa iizalomwa yuudhano nenge iipumbiwa yuudhano. Nenge, iinyangadhalwa yopondje yelongo otashi vulika inaa yi kwatelelwamo mofuto yosikola yo mbika otayi kala omwaalu gwa gwedhwa po.

 

“Pula ngele osikola yomumoye oha yi kuthileko omuvali ngele okwa futu omwaalu aguhe gwelongo petameko, opo wu vule oku kuthilwako ngele owa futu omwaalu aguhe kuyele,” Kali a ti

Okwa gwedhako a ti pethimbo lyoku shangitha aamoye oto vulu okupula kutya oto vulu oku kuthilwako ngele owuna aanona yaali penongelo limwe nenge ye vulepo. Otashi vulika woo  pa kale iimaliwa yeilongitho nenge yokwiilongitha kounivesiti, yo mbika otayi vulu oku shunitha pevi iifuta yoye yokomumvo.

Kali ota ti otashi vulika shikale oshaanawa oku landa omuzalo gwomumoye gwosikola  okuza kookume ke yomosikola nenge kwaamboka taya thigipo osikola opo wu hupithe oshimaliwa.Nenge landela omumoye omuzalo gwosikola gwonomola onene kashona opo nguka a koke pamwe nagwo, ngoye eto hupitha oshimaliwa oshoka ito kala noku landa omuzalo gwosikola omumvo kehe.

“Onkalo yonena oyina ethigathano olindji yo ondando yelongo otayi ende yuuka pombanda, onkene shika otashi pula opo wu ninge omathaneko kuyele opo ge ku kwathele oku shunitha pevi oshimaliwa shoka wuna okulongitha melongo lyomumoye. Niishewe uuna aavali ya tameke mbala okupungula oshimaliwa, shika otashi ke ya longela okuuka komeho,” Kali a ti.

Okwa kumike aavali kutya otaya vulu oku konga omikuli kombaanga opo ye dhi longithe oku futila aanona yawo oosikola, okwa gwedhapo ati ombaanga yo FNB oyi ilongekidha aluhe okugandja omayakulo.

 

Komukundaneki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here