Uudhano woombasikela wa Nedbank

0
239

WINDHOEK – Aalongekidhi yuudhano woombasikela wokomumvo waNedbank Cycling Challenge ota ya longo neitulemo uusiku nomutenya okulongekidha uudhano mbuka uutimilongo 29 opo wu kale tawu dhimbulukiwa ongo uudhano uuwanawa mondjokonona yoku kayila uufalata.

 

Ethigathano lyoombasikela lya Nedbank olili limwe lyomomathigathano ngoka ge holike mondjalula yuudhano moNamibia. Na olya kankamekelwa kondjokonona, ondjamba pashigwana okuza nkene tuu ethigathano ndika lya totelwepo omumvo 1996.

Ethigathano ndika olya lalakanene aluhe oku tungapo onkalo yokukayila uuthanguthangu moNamibia, na oha li gandja ompito ombwaanawa  kaakayili yuumbasikela opo ya tutse oonkondo nuunyakwa wawo moku kayila noku hinga oombasikela. Ko kutya ethigathano ndika oha li eta pamwe aahingi omanyakwa yoombasikela moshilongo ashihe noshowo puushinda.

Aalongekidhi yuudhano mbuka otaya longo ngaashi taya vulu opo ya tulepo ethigathano ewanawa, oshoka oya itaala kutya ndika lyonuumvo olyo limwe lyaangoka taga ka kala omadhigu mondjokonona yoku kayila oombasikela unene tuu sho aakayili yi ilongekidha nawa.

Ethigathano ndika olya tegelela opo aanambasikela omayovi 2000 ya ka kuthe ombinga mokati kaambaka omwa kwatelwa mboka haya kayile oombasikela opo ashike yiinyanyudhe. Ayehe mbaka otaya ka kuthombinga miinano ya yooloka ngaashi shoka shookilometa 20, ookilometa 35 ookilometa 75 noshowo oshinano shoka tashi ka pula omazigudhe nepupyu shookilometa 100. Uudhano otawu ka tameka naamboka waa kayili yoombasikela oshinano shookilometa 75 , hawu ithanwa Mountain Bike Challenge (MTB) momasiku 15 ga February nuumvo omanga uudhano woombasikela wowenewene inaawu ka dhanwa oshiwike sha landula.

 

Okuuka pehulilo lyomumvo gwayi Nedbank Namibia okwa tokolele okuhumitha komeho uudhano woombasikela, ati ehumithokomeho ndika olya simana oku ningwa kombaanga ndjika.

 

“Oku za mpoka otwa mono nkene ospana yoombasikela yopashigwana ya longo nawa mo Egipiti, Gabon nomoSouth Africa onkene ongo oshilongo tse out uvite uuntsa omolwa omanyakwa menenevi Africa mokati kaalondi yoombasikela moshilongo shetu.

Onkene ngiika nokalweedhe okashona kelago otashi vulika  tu adhe oshindji mokuhinga oombasikela pomuthika gwopaigwana mbala,”Omunambelewa omukuluntupitithi gwa Nedbank Namibia, Lionel Mathews, a ti pethimbo lye tseyitho lyethigathano ndika moWindhoek oshiwike shika.

Okuulika kutya ombaanga ndjoka oyiitulamo okuyambulapo uudhano mbuka, Nedbank Namibia opamwe nehangano lyedhina Physically Activa youth  oya totopo shoka hashi ithanwa Nedbank/ Pay elite  team ndjika oya kala hayi kuthombinga momathigathano gopaigwana moka yaadha omasindano.

“Oku kayila ombasikela noshowo ompito okukuthombinga oshinima shina ondilo noonkondo unene kaathigathani yetu oyendji. Ekwatho lyetu oondika kutya ondilo inayi keelela mbaka yaa kuthe ombinga , ota tu ka tseyitha shoka hashi ithanwa

“Greet Power Loan”, ndjika ota yi ka mona sho Ombaanga ndjika tayi gandja omikuli kaanambasikela opo ya lande oombasikela oombwanawa ya vule okuthigathanapo nooyakwawo pamuthika gwafaathana muuyuni.

“Ndele nee itashi kala shina sho tashi ti ngele owuna ombasikela ombwanawa ngoye ihoo kuthombinga momathigathano olundji.Omolwa omatompelo ngano otwa longele kumwe naalongekidhi opo pu kale omathigathano gayooloka momahala ngaashi oWindhoek, Swakopmund, Oshakati no Rehoboth omumvo aguhe ,” Mathews a ti.

Omuperesidente gwolutu lwoombasikela moNamibia[ Namibia Cycling Federation (NCF) Mannie Heymans, okwa ti osha simana oku kuthombinga methigathano ndika oshoka otali longithwa ongo eilongekidho molwa omathigathano omanene tageya moshilongo nopondje yasho. Ethigathano ndika olya kwashilipalekwa ko Coca Cola Namibia na Namibia Health Plan (NHP).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here