Aalongwa pOluwaya Combined School ya tumwa komagumbo molwomuzalo gwosikola

0
358

EENHANA – Aalongwa yomwaalu gwaa shiwike aamati naakadhona yoposikola Oluwaya Combined oya shunithwa komagumbo komukuluntusikola molwashoka inaa ya zala omizalo dhosikola. Osikola ndjika oyi li konyala ookilometa hamano okuza mOkongo.

Pethimbo Kundana a talelepo osikola ndjika oshiwike sha yi okwa adha aalongwa ya kuutumba momiti noshowo miihwa yi li popepi nosikola . Yamwe oya li ashike ta ya endaenda  mOkongo.

Aalongwa mbaka yomoograde 6 sigo 10 oya lombwele Kundana kutya oku kala inaa ya zala omuzalo gwosikola ka sha li uupyakadhi oku za nale.

“Oku za omumvo gwa yi ka twa li nuupyakadhi ngele twe ya kosikola inaatu zala omuzalo gwosikola gwiigwanapo,” gumwe gwaalongwa ta igidha nongeyo.

Aalongwa oya ti oyuuvite na yi  kelombwelo lyomukuluntusikola ndyoka ye li pelwe mesiku 29 January 2014 kutya na ya kale ye na omuzalo gwosikola gwiihwapo.

Oye uvite ndika olya gandjwa okathimbo okafupi, oshoka yamwe yomuyo ita ya vulu oku mona omuzalo ngoka , na ota ya vulu ashike oku gu mona pehulilo lya February uuna aakuluntu yawo ya mono oshimaliwa.

Pahapu dhawo oyu uvite kutya etokolo ndyoka otali ya kanithitha ethimbo ele lyootundi  unene tuu mboka ye li mograde 10 , ta ya ka shuna ashike mootundi pehulilo lya February uuna ya mona omizalo dhosikola dha gwanapo.

Aalongwa oya ti oyuuvite na yi omolwa iitya nomalaka ngoka yuulwa komukuluntusikola sho eya tumu komagumbo.

Oya ti ngiika omukuluntusikola ote yuula omalaka ngoka oshoka Ominista yElongo, David Namwandi ina talelapo nando osikola ndjoka inee shi tseyitha ngaashi sha li hashi ningwa kuMinister nakusa Abraham Iyambo.Oshikwawo oya endulula kutya oku ya kosikola yaana omuzalo gwiigwanapo gwosikola ka sha li uupyakadhi nale.

Omukuluntu gumwe ngoka ena omaipulo kombinga yetokolo ndika , Lukas Ndakondja mOkongo okwa indile woo komukuluntusikola  opo a  silohenda aanasikola mboka oshoka aakuluntu ota ya ka landa omizalo dhosikola mu February.

“Tse aakuluntu ota tu longo woo nuudhigu okutuma aanona yetu komanongelo, oshoka yamwe otu li mopenzela na otu na aanona yalwe ishewe komanongelo galwe.Ka twa li nuupyakadhi mbuka omumvo gwa yi, onkene shika oshe tu kumitha,” Lukas Ndakondja a ti.

Sho a pulwa a popye sha kombinga yoshinima shika omukuluntusikola pOluwaya Combined School , Loina Shinana okwa ekelehi omapopyo ngoka no kwa lundile aakuluntu naanasikola  kutya ota ya nyenyeta ya hala oku konga iitsa yombiliha.

“Kandi wete pena uupyakadhi mpaka. Oshoka shika otwe shi ningile owina  ongo ewiliko lyosikola oku ithana aakuluntu mbaka kosikola opo ye ye ya tale  nkene ta tu longo penongelo.

Oha tu ithana aluhe iigongi yosikola olundji  ndele aakuluntu ashike aashona haya holoka kiigongi mbika.Omudhingoloko gwetu otu gu shi nawa. Aakuluntu moshikandjolongo shetu ina yiitula mo ku kala miigongi yaakuluntu posikola naashika otwe shi ningile owina opo aanona ye ye pamwe naakuluntu yawo,’ omukuluntusikola  a fatulula.

Pahapu dhomukuluntusikola aalongwa ayehe mboka ya galukile kosikola naakuluntu oye li nale menongelo ta ya longwa. Okwa ti oya li ya uvathana nale naakuluntu yamwe omumvo gwa yi kombinga yoshinima shomuzalo gwosikola. Oshinima sho ku shunitha aanona komagumbo mboka yaana omuzalo ngoka osho omukalo oku ya dhimbulutha euvathano ndyoka.

Oyendji yomaakuluntu ina ya talelapo natango osikola oku za nkene yi ihulilepo omumvo gwa yi.

Omutaleleli gwoshikandjolongo shOkongo, Penehafo Haitula okwa ti oshinima shoka ine shi uva.

“Oshinima shoka kandi shishi osho onkundana ompe kungame. Ndele nee pautho lyepangelo, kapena omunona ena oku indikwa mootundi ngele kena omuzalo gwosikola.Oveta yetu moNamibia ita yi shi pitika onkene oshapuka  kosikola yontumba oku shi ninga,” osho a ti.

Oluwaya Combined School oyi na aalongwa yamwe, oya za kokule ngaashi kOndangwa, Oshakati nOshikango na oya dhikilwepo omumvo 1995.

 

 

Ku  Clemence Tashaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here