Aanasikola yamwe yopenongelo Eluwa ye wete ya dhimbiwa komazimo gawo

0
276

ONGWEDIVA – Omwaalu omunene gwaanasikola yoposikola  Eluwa Special School mOngwediva natango oya talika ko ya fa yaashi aantu nawa moshigwaana molwashoka yamwe oyu uvite ye ekelwahi kaakuluntu yawo nokaakwawo nokoshigwana woo.

Omwaalu gwaanasikola yamwe mbaka ogwa ethiwa na oha ya kala ashike mosikola nenge momapandaanda nopomanwino mondoolopa ya Ngwediva sho aakuluntu yawo aniwa ye ya ekelahi no ye ya thiga mombuga yuuyuni mbuka.

Aniwa osha fa aakuluntu yamwe inaa ya hala shu uvike kutya aanona mboka oyana nenge aakwanezimo lyawo, nongeyi oye ya lumbula omayakulo ngoka yo ya li ye na oku ya pa.

Omolwa oku kala  taya ulikwa nomilungu sho taku tiwa ngoka omunona omunuulema womeho omu na gwa ngandi oyendji yomaakuluntu mboka aniwa oya sohoni oku kwatathanithwa noyana nenge naatekulu yawo mboka.Osikola yEluwa oyi na konyala aanasikola 350 mboka ha ya zi momuhandjo.

Aanona mboka aniwa oya ethiwa kaakuluntu yawo na iha ya silwa oshimpwiyu kuyo.

Osikola ndjika oya tameka pograde 0 sigo ograde 10, na oha yi longo aanona mbaka iilongwa ngaashi yopaungomba oku panda, iilonga yokuhonga iiti noshowo iilonga yomegumbo.

“Aanona mbaka ota ya mono iihuna yaashi ku  tumbulwa , oyendji yomu yo kayena ekwathelo lya sha oku za kaakuluntu.

Osha fa aakuluntu yaanona mbaka ye ya ekelahi , no ya fa ye ya tala ongo uupyakadhi omolwashoka oyena uulema, onkene oya hala mbaka ya kale kokule nayo ngaashi tashi vulika.

Ombepo ndjika ota yi yonagula onakuyiwa yaanona mbaka, oshoka oyendji yomuyo oyu uvite onkalamwenyo yokwiikalela no nkalamwenyo yaana ookuume noshowo aantu mboka ya li yena oku kala ye ya hole,’ osho omukuluntusikola gwEluwa , Frans Kandjulu a ti.

Kandjulu ngoka a taamba oshilonga shuukuluntusikola mu June 2013  okwa ti okwa kambadhala oku konakona nawa onkalo  na okwa li woo a kugu onkugo koshikondo shElongo ndele ndjoka oya fa inaa yi uvika.

Okwa ti kakele ko ku igidha poompito dhimwe  moradio yoShiwambo kutya aakuluntu na ya ileko uunona wawo omolwa ehuliloshiiwike nenge omolwa omafudho gosikola, oha pa ningwa woo iigongi yaakuluntu oku kundathana onkalo ndjika,ndele iigongi mbika oha yi kala aakuluntu ashike aashona shona yowala.

Kandjulu okwa ti onkalo otayi nikitha oluhodhi, naashika osha eta mpoka opo omahangano gamwe omagandji giikulya moshitopolwa noshowo oohotela moondoolopa omathimbo gamwe ohadhi etele aanona mbaka iikulya mbyoka ya thigwapo okuya palutha pethimbo lyomafudho gosikola uuna omuhandjo gwa pata niikulya itaa yi gandjwa we kaanona mbaka oku za kekulo lyosikola.

“Elago enene otu na woo aaniilonga yetu yamwe ngaashi aatonateli yomihandjo mboka ha yi iyamba oku kwatha aanona mbaka oku kala momuhandjo pethimbo lyefudho noku ya longekidhila iikulya tashi zi ashike momitima dhawo dhohenda.

Omathimbo gamwe mbaka oha ya longitha iimaliwa yawo yene oku landela aanona mbaka iikulya noshowo iipumbiwa yimwe.

Otu uvite kutya yamwe yomaanona mbaka oya za momagumbo gena oluhepo. Naakuluntu yawo oha ya kala yuuvite ya mangululwa uuna aanona mboka ye li kosikola, ndele oye na oku ndhindhilika kutya aanona mbaka na yo aantu ngaashi ashike yo.

“Omathimbo gamwe oto uvu mbaka taya popi kutya oya hala oku ya komagumbo  ndele omuntu ku shi kutya oto ya lombwele shike,” Kandjulu a ti.

Kandjulu okwa indile kaakuluntu a manamo kutya na ya kambadhale oku talelapo oyana nando olumwe ngaa. “Aakuluntu oye na oku tseya kutya Kalunga oku ya wete  kwaashoka ta ya ningile aanona mbaka, yaana oku ningwa ngaaka.

Ota mu ningi opo aanona yeni ya kale yena eiyuvo ewinayi, sha  fa yo yaana aakuluntu, ooyina nenge oohe, ooyinakulu , oohekulu, aanona mbaka oyo aantu,’ osho Kandjulu a kumagidha.

Osikola yEluwa sho ya totelwepo omumvo 1973 oya li ya hupitha aanasikola oyendji mboka yena uulema womakutsi nomeho noku wu pa etegameno  kombinga yelongo molwashoka oya li osikola yotango moshilongo ashihe yoludhi ndoka.

Ndele nee omayakulo ngaka oga li ashike ga nuninwa oku gandjwa pethimbo lyootundi nuuna osikola ta yi longo onkene aakuluntu oya kala aluhe ya tegelelwa oku ilapo oyana  pethimbo lyomahuliloshiwike gokupitamo noshowo ethimbo lyomafudho gosikola opo mbaka ya ka kale nomazimo gawo.

 

Ku  Kakunawe Shinana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here