Longa opo iimaliwa yoye yi ku longele

0
358

WINDHOEK – Owa tseya tuu kutya okulonga opo iimaliwa yoye yi ku longele otashi indjipaleke oompito, opo iimaliwa yoye yi indjipale, kashina nee mbudhi kutya owa mona egwedhelo kondjambi yoye nenge owa ka konga iilonga yi na ondjambi yi li pombanda.

Ashihe shika otashi vulika oku ningwa ngele ngoye owa pungula oshitopolwa shiiyemo yoye, nenge owa tula iiyemo yoye mbika mombaanga molwashoka owa hala oku landa sha nuumvo.

Omolwashika, Ombaanga yo Standard ya Namibia ota yi kumike oshigwana opo shi ilonge omukalo  okumbaanga noku pungula. “Nonando shika otashi kwelengendja sha faathana okumbaanga nokupungula ka yi shi iilongadhalwa ya faathana. Pauhupi okumbaanga oko ashike oku tula iimaliwa yoye yi siikililwe, omanga okupungula oko oku indjipaleka nenge okutaneka omwaalu gwiimaliwa yoye,” pahapu dhomupopiliko gwoMbaanga yo Standard Namibia, Surihe Gaomas-Guchu.

Oku pungula okwo oshilonga sho ku ninga iimaliwa yoye yi ku longele.Ogwo omukalo gumwe oku dhiladhila nkene to longo nenge to ende opo iimaliwa yoye yi ku longele ethimbo lyontumba monkalamwenyo . “ Osha pumbwa oku dhengwa omuthindo kutya okupungula ka ku shi ondjila yoku yambapala mbala mbala,” Gaomas Guchu a ti .

Eyooloko enene pokati kaayamba naamboka yaashi aayamba naanaa olyo ndika kutya aaneliko ohaya mono iihohela tayi zi miimaliwa yawo mbyoka yo ya pungula, omanga ayehe yalwe oha ya futu iihohela molwashoka ota ya longitha iimaliwa yaashi yawo.

“Onkene osha simana oku ndhindhilika kutya  iimaliwa oyo oshilongitho shoka tashi ku kwatha okwaadha omalalakano goye. Opo wu adhe emanguluko lyo shili pashimaliwa  owa pumbwa opo iimaliwa yoye yi tameke oku ku longela ndele ha ngoye wu longele iimaliwa yoye. Okupungula oyo ondjila wuna oku landula oku indjipaleka uuyamba woye,’ osho a gwedha ko.

Gaomas-Guchu okwa gandja omikalo dhimwe nkene omuntu to longo opo iimaliwa yoye yi ku valele iimaliwa iikwawo.

 

1. Ontengenekothaneko

[Budget]

 

Ondjila ombwanawa oku lundulula nkene to longitha iimaliwa yoye oondjoka yo ku kala wu na ontengenekothaneko ya nkene odola kehe yoye yi na oku longa. Uuna wa tulapo ontengenekothaneko otashi ti  oto utha kutya iimaliwa yoye owa hala yi longe shike.Sho to utha kutya odola kehe otayi longo shike nenge oyi na oku landa shike  oto pangele noku wilika kutya iimaliwa yoye ota yi yi peni na ota yi longo shike. Pamukalo nguka oto tameke okwaadha omalalakano goye gopashimaliwa.

 

2. I kutha moongunga

 

Owa tseya tuu kutya iimaliwa ingapi ho futu miihohela  omwedhi kehe uuna to shunitha oongunga ndhoka wa kutha? Ontengenekothaneko yi thike peni yokomwedhi ho futu ongo iihohela omwedhi kehe? Omwaalu gwiimaliwa ingapi ha yi liwapo komikuli dhaanasikola, iifuta yohauto niifuta yokakalata kokredit? Ngele andola owu kuthe iimaliwa ayihe mbyono eto yi pungula oto ka kumwa sho to ka mona kutya owa gongela oshindji opo wu adhe ondjodhi yoye  yimwe nenge wu lande oshinima shontumba shoka wa li wa hala.

Oongunga nenge omikuli olundji ohadhi ningi omutenge na ohadhi ngambeke shoka omuntu to vulu nenge wa hala oku longa. Oshinima oshaanawa oku ninga niimaliwa yoye osho oku ikutha moongunga eto kala waana oongunga eto zimo moongunga sigo aluhe.

 

3. Pungula iimaliwa yoye opo yi ku valele iimaliwa

 

Uuna wiimangulula moongunga kokutya iimaliwa mbyoka wa li ho futu na yo oongunga opo yi li itaa yi futu we omikuli ndhoka, nena owa pumbwa oku tameka to pungula mbika neitulemo.

Shampa wa tameke ngaaka opena esiku limwe mpoka iimaliwa yoye mbika tayi ke ku valela iiyemo yi vule mbyoka ho longele komwedhi. Ndele shika osha pumbwa wu pungule omwaalu omunene gwoshimaliwa omwedhi kehe opo ashike waadhe elalakano ndyoka.

Uuna wa pungula konyala omwaalu gwiimaliwa yi thike piiyemo yoye yoomwedhi hamano nena owa pumbwa ihe oku tameka oku tala nkene mbika to yi tula nawa opo yi tameke oku indjipala yi tane noku ninga oyindji. Pa ku longa ngaaka nena oto koke nenge oto indjipalitha eliko lyoye. Oshikwawo uuna wa pungula oshimaliwa oto kala to vulu oku yamukula komashongo ngoka omuntu to tsakaneke monkalamwenyo yoye.

 

 

Komukundaneki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here