Ngoloneya gwOshikoto ta pendutha ontseyo

0
189

OMUTHIYA – Ngoloneya gwoshitopolwa Oshikoto Penda yaNdakolo okwa kumike ayehe mboka yaadha epipi lyokuhogolola opo ya se oshimpwiyu  kutya kehe gumwe eli megumbo okwe kiinyolitha opo a mone okakalata komahogololo.

Okwa ti mbaka naya soshimpwiyu kutya ayehe naashinda yawo nayo oyi ishangitha omanga ethimbo lyomaishangitho inaali thika pehulilo.

Okwa ningi eindilo lya shewa eli uukitha maagundjuka mboka taya gwanitha oomvula 18  nuumvo na, oye na uuthemba oku ka hogolola momahogololo ngoka tageya goshigongi shOpashigwana nOgomuperesidende  yi ishangithe opo ya ka hogolole.

Okwa ti okuhogolola kwawo otaku koleke uudemokoli moshilongo.

“Ngaashi tu shishi pautho lyekotampango Namibia ota ka kala nomahogololo gOpauperesidende nogOshigongi shOpashigwana nuumvo.

Okuza nkene emanguluko lya adhika mu Maalitsa 1990 oshilongo osha kala nokuninga omahogololo momimvo ndhika 1994, 1999, 2004, noshowo 2009. Nuumvo otapu ningwa omahogololo okuuka pehulilo lyomumvo.

Eishangitho lyaahogololi ayehe moshilongo ashihe olya tamekele momasiku 15 January na otali hulile momasiku 2 March nuumvo. “Oku tala iilonga mbika pomahala ngoka nda talelepo, onda kumikwa kuyo unene tuu sho mboka taya ishangitha ya holoka momiyalu ominene pomahala mpoka. Nonando opena omaupyakadhi omashona mpaka naampeyaka ota ku hokololwa kutya omaishingitho otaga ende nawa.

Ya Ndakolo okwa fatulula esimano lyomukanka guudemokoli unene tuu kaahogololi mboka aape nonkene sha simana opo mbaka ya longithe uuthemba wawo wokuhogolola.

“Ekotampango otali utha kutya omahogololo goludhi nduka ogena oku ningwa aluhe konima yoomvula ntano kehe.Moka aahogololi taya hogolola aawiliki yawo mboka yo yahala.

Oshowo taya hogolola ongundu yopolitika ndjoka yo yahala opo yi kwatele komeho iilonga yepangelo yesiku kehe.

Ongundu yopolitika kehe ohayi gandja omadhina gaahogololwa, na shiikwatelela ku nkene ongundu ndjoka ya longo nena ndjika otayi pewa iipundi yomwaalu gwontumba mOshigongi shOpashigwana.

Okwa ti oku hogolola okwa simana oshoka moku shi ninga ewi lyoye ota li uvika. Naamboka ya hogololwa otaya ka ninga omatokolo ngoka taga gumu oonkalamwenyo dhaahogololi pamikalo dha yooloka. Ngolonea Ya Ndakolo okwa kumagidha opo aantu kaya kale ya sa uunye oku ka hogolola ati mboka inaa yahala otaya mweneke omawi gawo yene okuuvika kaawiliki yawo.

Ya Ndakolo okwa popi woo ompinge ye nelongitho lyiingangamithi noshowo omalovu, na okwa ti osha pumbiwa opo oshigwana shi simaneke aakulupe yoshigwana shika.

“Inamu longitha nayi omalovu oshoka ngoka ogo onzo yimwe yuuwinayi ndjoka tayi vulu oku yona ombili nelandulathano.

Oshikwawo oshigwana oshapumbwa oku pa aakulupe yasho esimaneko ndyoka ya pumbwa noshowo oku ya kwathela uuna yeli momikweyo pomahala ga yooloka.

” Ondina einekelo kutya oshitopolwa shika otashi ka kala nomiyalu ominene dhaamboka yiishangitha ongo aahogololi momaishangitho ngoka geli metifa ethimbo ndika,” Ya Ndakolo a ti ngaaka.

 

Komukundaneki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here