Tsempo ta tungu oshigwana, oku pitila moongalo

0
212

WINDHOEK – Gwonale okwatile “Pothithi paandja Ho, po ndjala yo mutoko paandja Nyoko” shino otashi tsu kumwe nonkalo yaErastus “Tsempo” Hidishange, Omvalele yo mElombe mOnayena mOshitambi shaNehale. 

Tsempo omugundjuka goomvula 21 ngoka ena ohokwe yoku yambula po omuthigululwakalo ta pitile muunongo woongalo mboka a pewa kuKalunga.

Omvula ya ziko okwa kwathelwa ku mumwayinamati Titus “Kidd Ill” mokunduluka oongalo nokupititha oalubuma ye yotango  yedhina “Omagano”, ndjoka ta yi shi enditha nawa kooradio unene tuu ndhoka dhOshiwambo, momandjukundjuku nosho tuu.

“Oongalo ndhika odha guma uunene komuthigululwakalo, ko nkalamwenyo nokeitaalo ndyoka tali shuna monima monena, unene kehumokomeho ndyoka hali ya noonkulunkedhi dhiilongo yilwe. UuCD otawu vulu ku monika kehe po kakololo moshilongo no tandi pandula mboka ya yambidhidha ndje,” Tsempo ta ti.

Oalbuma ye okwa li eyi tseyitha pambelewa muDesemba, eyi ningi pamwe noshiindingili shokakadhona dhingi ano Miss Elombe.

Ehwata lyaantu oyendji olyali lya mbombolekele ko shiindingili shika okuninga ooyiho yontali noku yambidhidha oshinima shatya ngeyika, shoka shali shotango shaningwa momukunda gwawo.

Elalakano lyoshiindingili okwali okugongela uunongo owundji maagundjuka yomoshitopolwa moka yahwahwameke okuyambula po uunongo wawo, okupitila mopoloyeka Elombe Art Academy, mewiliko lyaTsempo.

Oalbuma ote ke yi tseyitha wo olutiyali momasiku Febuluali 28, nuumvo pamwe nepatululo lyokastola kiikulya po2 Steps Entertainment Bar, moHakahana, mepandaanda Omulunga  mOvenduka.

Shino okwe shiningi opo aayambidhidhi ye mboka ya li inaa ya holoka ke tseyitho mElombe ya kale ya holoka mOvenduka.

“Konyala iilyo yElombe Art Academy naakuthimbinga yomo kakadhona dhingi na yamwe woo yagwedhwa po mboka yena ohokwe miinima yoludhi nduka, onkene onda hala omwaalu gu ye pombanda shaashi wokwiiyengela iha wu zi”.Tsempo tati.

Konima ashike yomwedhi gumwe shi opoloyeka ya totwa po, omukuthimbinga mopoloyeka oyo tuu ndjika, Ndinelago Tingi okwiimba nale okangalo ke kamwe, noshigwana osha tegelela oshindji okuza kopoloyeka ndjika, ashike otayi pumbwa eyambidhidho lyoshimaliwa okuza moshigwana nokomahangano goongeshefa omanene moshilongo.

“Shekupe muthithi taamba, omagano gaKalunga ihaga tindwa, ngele owuna uunongo wontumba pula komeho, eto galikana Nampongo eku wilike, nonande shikale oshidhigu, uuwanawa ihawu zi pokapala ka yela. Aagundjuka tu tungeni oshigwana oshoka iilongo yaantu ihayi lililwa, yo ihayi likolwa omatanga. Omapandulo gashewa naga ye kaamwameme ayehe, aakwanezimo nookuume moku kala aakwatiketi miinyangadhalwa yandje” Tsempo tati.

 

 

Ku Pinehas Nakaziko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here