Aahakafiya ya indile ekwatho lyOmuperesidende

0
248

Ku Clemence Tashaya

 

EENHANA – Aakalimo yomomukunda Ohakafiya moshitopolwa Ohangwena oya indile epangelo okupitila mOmutse gwOshilongo, opo ya pewe uuthemba oku hogolola aaleli yopamithigululwakalo mbo ya hala.

Aakalimo mOhakafiya ina ya nyanyukilwa etokolo lyelelo lyoshilongo shawo lyoku langeka  omalenga gaali , noshowo okutopola oshikandjo shaHakafiya miipambu iyali mbyoka ya kwatela mo Ohakafiya yokUuzilo naandjoka yokUuninginino.

Mooshigongi sho sha li ko Olyomakaya gayi, nelalakano lyoku ulika okwaana ombili kwawo netokolo lyelelo lyOpamuthigululwakalo lyUukwanyama aakalimo mbaka oya indile Omuperesidende Hifikepunye Pohamba opo a yemo moshinima shika, na otaya indile woo opo pa ningwe ehogololo opo yo ya pewe ompito okuhogolola omuwiliki gwawo ngoka yo ya hala.

Nonando Elelo lyUukwanyama aniwa olye ya tseyithile kutya euliko lya Ephraim Weyulu na Toivo Shiweda oshinima shapwa nale, aanamikunda yomoshikandjo shika oya tinda oku taambako etokolo ndyoka.

Oya ti woo yo inaya hala Ohakafiya ya topolwa miipambu iyali, kokutya Uuzilo nUuninginino ngaashi sha ningwa kElelo lyawo lyopamuthigululwakalo.

Weyulu okwa langekwa onga elenga enene lyOhakafiya yokUuninginino omanga Shiweda oye elenga enene lyOhakafiya yokUuzilo.

Moshigongi shOmolyomakaya aakwashigwana oya indilwa opo yiidhidhimike nokutegelela eyamukulo keindilo lyawo ndyoka lya tuminwa kepangelo. Osho wo oya indilwa yiidhidhimike omanga eindilo lyawo ndyoka ya li ya tumine kelelo lyopamuthigululwakalo ta li monenwa eyamukulo.

Aahakafiya oya li ya gandja omanyenyeto gawo kombinga yoshinima shika kuNgoloneya gwaHangwena , Usko Nghaamwa mo 23 Novemba 2013 opo ega thikithe kaawiliki yawo.

Moonkundathana ndhoka Kundana a ningi nomunashipundi shaanamikunda, Phillip Shikongo okwa ti, oya tokola okuninga oshigongi opo ya tseyithile aanamikunda kutya sigo oompaka oshike sha ningwapo, nomolwashike mbaka yena okukala neidhidhimiko omanga epangelo ta li kundathana oku ninga etokolo li li nawa.

“Otatu kumike aantu yetu opo yi idhidhimike molwashoka otwa indile Omuperesidende Hifikepnye Pohamba opo iidhopemo moshinima shika. Kehe gumwe a li poshigongi shika oku shishi kutya etopolo lyOhakafiya miipambu iyali  nelangeko lyomalenga omakuluntu gaali osha li sha ningwa inaapa landulwa omautho, neyamukulo olya tegelelwa sigo oompaka okuza kepangelo,” Shikongo osho a ti.

Kakele kaashika, aakalimo oyu uvite nayi kombinga ya Shiweda aniwa sho a ulike mwene gwomukunda moshikandjohogololo shaMundaungilo, shika aniwa okwe shi ningi inaa kundathana nayo.

“Toivo Shiweda nguka twa thiminikilwa okwa ulike Ephraim Haiyambo ongo mwene gwomukunda ngoka ta wilike ongundu yomikunda dhimwe, naashika okwe shi ningi inee tu pula. Onkene ngaashi wu shi wete aantu mbaka oya geya noonkondo molwashika. Konyala aantu omi 60 oya thigile po oshigongi mpoka Haiyambo a tseyithwilwe kutya oye, mwene gwomukunda gwOshikunde na oye wo omuwiliki gwomikunda dhomoshikandjohogololo shOmundaungilo,” Shikongo a ti.

Oshikunde oshi li moshikandjohogololo Omundaungilo.

Aahakafiya oye uvite ishewe nayi anuwa komukalo ngoka elelo lyUukwanyama ta li longo niikulya yoshikukuta. Pahapu dhoshilyo shokomittee, George Hikumwa, elelo lyawo olya li lya topola ooshako o200, ihe ndhika odha tindwa kaakalimo, oku ulika okwaana ombili kwawo  nomatokolo gelelo ndyoka.

Oya ti yo ina ya etha iikulya yoole ngaashi sha hokololwa miikundaneki.

“Oshi li ngeyi kutya tse otwa tindi oku taamba iikulya, nokonima otwa ka uva kutya ooshako ndhoka odha ethiwa dhi yonuuke. Oshinima oshili ngeyi kutya ewiliko lyopamuthigululwakalo olyo tali  lundile Hamossa Hamunyela. Ooshako odha li dha pungulwa paandja Hedimbi sigo tadhi yonuka. Konima elelo, olya ithana Hamossa Hamunyela noku mu lundila kutya okwa yaka ooshako dhi li ne, omanga mboka ya yaka ooshako ndhoka, ne aatumwa yewiliko lyelelo,” Hikumwa ta ti.

Hamunyela oye ngashingeyi ta pewa ombedhi kutya okwa yaka ooshako dhili ne noshowo okwa etha ooshako oonkwawo dhi yonuke. Hamunyela okwa holokele mompangu yopamuthigululwakalo Omaandaha oshiwike shika.

Elelo lyUukwanyama olya ningile oshigongi shiikundaneki omasiku gaziko oku fatulula ekankameno lyalyo koshinima shOhakafiya. Moshigongi muka Elelo lyUukwanyama olya ti oveta oya gandja oonkondo kOmukwaniilwa Martha Mwadinomho Kristian ya Nelumbu oku ulika aantu mboka i inekela opo ya kale omitse dhiikandjo yi li kohi yElelo lye no inaapa pumbiwa oku ningwa omahogololo.

Omunashipundi gwElelo lyUukwanyama, George Nelulu okwa tile Omukwaniilwa omanga inaa ulika noku langeka omalenga ngaka Ephraim Weyulu na Toivo Shiweda okwa li a kundathana naantu pOhakafiya.

Konyala aantu ye vule po 200 oyali poshigongi shoka Olyomakaya gapiti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here