Ompumbwe yaalongi yOshiingilisa moshitopolwa Oshana

0
283

Ku  Kakunawe Shinana

 

ONGWEDIVA – Omuwiliki gwElongo moshitopolwa Oshana okwa ti oshitopolwa oshina ompumbwe onene yaalongi yelaka lyOshiingilisa. Dutte Shinyemba okwa ti ompumbwe yaalongi mbaka kayi li ashike moshitopolwa she omo amuke ndele oya guma oshilongo ashihe. Naandjika otayi longwa nayo kOshikondo shElongo koombelewa oonene moWindhoek.

Shinyemba okwa popi ndhika mokuyamukula omapopyo kutya oosikola dhimwe moshitopolwa she aanona ihaya longwa natango iilongwa yimwe ngaashi Ohistory, Geography, Omwaalu nOshiingilisa molwashoka aniwa iilongwa mbyoka ka yi na aalongi pomanongelo ngoka.

Ndele Shinyemba okwa ipatana nokweekelehi omipopyo ndhoka a ti shoka ye eshi osho owala konyala osikola yimwe mpoka pena ompumbwe yaalongi gwOndjokonona  nOntseyo yEvi, omanga ngele opena omanongelo gamwe gaana aalongi ngoka ngiika ogi iyadha gaana mboka omolwashoka mboka oya lundululilwa koosikola dhilwe.

Omasiku ga piti Kundana okwa yakula omanyenyeto taga zi  kaalongwa nokaakuluntu yaalongwa mbaka taya ti aniwa oya ningi iiwike ihaya longwa oshoka iilongwa mbyoka ka yi na aalongi.

Pahapu dhaalongwa yamwe, osikola aniwa nkene ya tamekele yo ina ya longwa nando iilongwa yimwe, oha ya yi moongulu dhenongelo noku kuutumba yaana sho taya longwa. Sho aniwa ya pula kutya omolwashike , oya yamukulwa kutya kapena aalongi mboka ta ye  ya longo iilongwa mbyoka.

“Okuza tuu nkene osikola ya tamekele inatu longwa oHistory, Geography, Mathematics, nOshiingilisa.Ohatu yi ashike kosikola tu ka kuutumbe moongulu esiku alihe itaatu iilongo sha,” omulongwa gumwe ngoka a popiwa naye ku Kundana a ti.

Onkalo ndjika oya geyeke aakuluntu mboka yuuvite kutya oyana otaya ningililwamo no ye na uumbanda kutya shika otashi ka guma elongo lyoyana uuna ta ya ka nyola ekonakono pehulilo lyoshikako shosikola noshowo pehulilo lyomumvo.

“Oha tu tumu aamwetu kosikola ye kiilonge ndele otuuvite omahokololo kutya mbaka ohaya kala owala ya kuutumba yaana shoka taya ningi. Onkalo oyi li ngaashi ya li okuza petameko lyosikola otwa li tu shi oya li ashike yopakathimbo, ndjoka ya li tayi kuthwapo mbala, ndele ngashingeyi otuna uumbanda  unene sho tuli muFebuluali. Nuuna twa pula kutya aamwetu oya longwa shike kenongelo, oha ye tu lombwele kutya oya longwa ashike iilongwa iyali, nethimbo olindji oha ya kala yaana iilonga yasha,” omukuluntu gumwe gwomunona ha hiti pOngwediva Secondary School a nyenyeta.

“Aalongi oye li peni na otaya ningi shike ngele ka ye li moongulu dhosikola okulonga aamwetu, ngaashi osho ye na oku ninga, aamwetu otaya ka longa ngiini nokupita omakonakono pehulilo lyomumvo ngele ina ya longwa nando osha. Oshinima shika otashi  londeke ombinzi,”omukuluntu gumwe a nyenyeta ngaaka.

Omulongi gumwe ngoka a popi na Kundana no iniipopya kedhina okwa ti onkalo ndjika  oya holoka olundji na oha yi dhigupaleke iilonga oshoka omathimbo gamwe oosikola ohadhi kutu aalongi mboka inaa yiilonga iilongwa mbyoka na oha ya pewa iilonga okuudhitha ehala.

“Shika ohashi ningwa olundji , ethimbo limwe oto adha aalongi taya longo  oHistory omanga ye okwiilongela oku longa oMathematics nenge ngoka iilonga History ota longo oMathematics, onkalo ndjika ohayi tula aalongi muupyakadhi naashika ohashi gumu okwiilonga kwomunasikola,” omulongisikola nguka a ti.

Shinyemba okwa ekelehi omapopyo ngoka a endulula kutya shoka eshi ooshoka kutya osikola yimwe ayike moshitopolwa she oyo yina ompumbwe yomulongi gwoHistory noGeography, molwashoka omulongi ngoka okwa lundululilwa kulwe omolwa uupyakadhi mboka wopankalathano ena.

Okwa ti omanongelo agehe oga pewa omayele okupitila mombelewa ye okuulika kutya oga pumbwa aalongi ye thike peni, okwa gwedha ko  ati ombelewa ye oyi ipyakidhila ethimbo ndika oku kuta aalongisikola miilonga konyala kehe esiku.

“Osikola ashike yimwe tu shi yaana omulongi gwOndjokonona nOntseyo Yevi, noosikola ndhoka dhaana aalongi ngiika omolwashoka yamwe oya lundululilwa kiitopolwa yilwe onkene omahala gawo otaga vulu okuudhithwa mbala nopwaana oku kwatakwata,” Shinyemba a ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here