Ookalyapupombo veli teela mOkanhingo

0
191

KuHelvy Shaanika 

 

ONGWEDIVA – Eembudi di heshivike oda teya nokuyaulamo okakefa komapungulilo akeshe mofitola yedina Okanhingo mOnesi kOshitukulwa shaMusati.

Oshiningwanima eshi osha ningwa onguloshi yokupendukila Osoondaxa ya djako polukanda laNesi. Omuyandjimulombo wopolifi mOmusati Sergeant Hesekiel Hamalwa okwa holola kutya, ovalunga ve heshivike ova teta oitenda yomekende londuda yomalandifilo ndele tava yaukamo nokakefa komapungulilo, hano osafe oyo yali i na oshimaliwa shidulife po N$20 000.

Moimaliwa omo omwa kwatelwa oshimaliwa shihapu sholusheno, shaashi ofitola oyo oha i landifa olusheno laNored.

Oshimaliwa shikwao oshadja moilandifomwa yomofitola.

Hamalwa ta yelifa kutya, fiyo opapa i na pa kwatwa omunhu moshiningwanima eshi, ashike omakonaakono opolifi ota a twikile.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here