Oomeme yeli momategelelo taya mono iihuna

0
187

Ku Maria Namupala 

 

ONAYENA – Oomeme yeli momategelelo mbono haya kala pegumbo ndyono lya patululilwe pambelewa  ku First Lady  Penehupifo Pohamba moomvula dha zako, otaya mono iihuna pegumbo mpoka.

Egumbo ndyono hali ithanwa Tuyakula ohali ya kula aakiintu ye thike lwopo 64, mbono haya kala mo ya tegelela oku ka mona uunona uuna ethimbo lya thika, yo ya kale popepi noshipangelo oku ya konda omagulu yo yaa ende oondjila oonde uuna ethimbo  lyokupulumutha lya thika. Ehala ndino olya tungwa mekwatelokumwe lya Ngoloneya gwa Hangwena, Usko Nghaamwa ye oye eli gumwe gwomokangundulongekidhi kalyo.

Aategeleli mbaka oya ulike euvonayi lyayo taya nyenyeta kutya otaya mono iihuna nonande haya futu oodola omulongo, yo ethimbo limwe oha ya futu owala omwedhi inaagu sa. Mirjam Timoteus gumwe gwomuyo okwa holola kutya ohaya thiminikwa ya longithe iihwa yili popepi uuna ya hala okulongitha uundjugo oshoka mbono wopuTuyakula owa mangwa noondhalate nokaye shi kutya elalakano olya shike lyo ehala oyo yeli tungilwapo.

Uuna nduno ya hala oku teleka ohaya kakonga iikuni miihwa opo ye ye ya teleke pondje shono sha nika oshiponga kuyo unene ngaa pethimbo lyomvula nuuna kuna ombepo ondhigu, taya holola kutya pehala mpano nonande pena omasiga golusheno ihaye ga longitha  na kayeshi kutya oge lilepo shike.’’ Katuna nkene, otuna owala oku tema pondje oshoka otwa pumbwa okulya ashike katu wete etompelo kutya opo tu patelwe uundjugo notu thminikwe okutema pondje olya shike tse ha tu futu, oshili otuli muupyakadhi noonkondo’’ taya gwedhako ngaaka.

Timoteus okwa ulike eiuvo lyo nayi kutya ina ya yalulwa ongo aantu  na keshi kutya oshike shilipo, ye ngu heya sile oshipwiyu nonande yemu lombwele omakemo gawo iheya yamukula oha ti owala naye keshi shoka shilipo. Omusilishimpwiyu gwehala ndika Mwanyekele Saima sho a pulwa a tye ko sha, okwa ti okulonga noomeme oshinima oshidhigu noonkondo unene ngaa mba elimo nayo ngashingeyi. Ohaya kakeke ehala no kaye hole ku opaleka. Okwa ti Tuyakula etungo epe ashike ngele oweli tala oto vulu okupatana oshoka olya kulupa no lya nyatekwa nayi. Oomeme mbaka oha ya kambadhala owala okuhanagulapo ehala ndika yo kaye wete kutya oyo lya tulilwapo yaa ende iinano iile uuna ta yeya ku ka mona uunona wayo.

Mwanyekele naye oku uvite nayi oshoka aakomeho ye mba yemu tula pehala mpaka ihe ya mono nkene owala ehala lya patululilwe a monepo nenge ogumwe gwomuyo nkene owala ya ningile omutumba mu Febuluali omvula ya ziko ine ya mona po we mpo. ‘’Nonande ndi gandje omakemo gandje kuyo ihaya yamukula ndje nande. Ohandi dhengele Ngoloneya gwetu oshowo omukuluntu gUuhaku ashike oha ya ti owala ota ye ya nando ihaya thiki, pamwe onaya ka yamukula ngaa omakemo getu. Gumwe gwomaakalekipo yehala ngono inaa hala ku tumbulwa kedhina okwa ti ina hala a popye kosha na okwa ti ka puleni Ngoloneya oye ena uuyelele moshinima shi.

Ta holola kutya  Mwanyekele oyali kaya iyuvite nawa na Ngoloneya omolwofuto ye ndjono ihaa mono nawa. Mwanyekela okuli muudhigu oshoka ehala ndika olili ngaa nee komapepe ge oye awike.Ngoloneya gwa Hangwena  okwali eli komutumba na ina vula okutya ko sha koshinima shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here