Oonakulwa aakulu taya pewa ehungomwenyo

0
245

Ku Noreen Sitali 

 

TSUMEB – Oonakulwa aakulu olundji oha ya kala ye na onkalo yepiyagano nenge yengwangwano ndjoka ha yi adha aakwiita olundji molwa okukala kwawo miita.

Onkalo yatya ngaaka ondhigu oku dhimbiwa komukwiita meni lyethimbo efupi. Oonakulwa aakulu yomoNamibia na yo oye na eshongo ndika lyonkalo yengwangwano nethimbo limwe uutile konima sho iita moka ya li ya kuthombinga ya hulupo. Omolwonkalo ndjika oshikondo shoonakulwa aakulu osha tameke opolograma yehungomwenyo oku hunga aakwiita miita yemanguluko nale noshowo oku ya pa omayele nelalakano oku panga omaiyuvo gawo, opo yo ya nongele kutya oye li monkalo yaashi yiita yo ya kambadhale okudhimbwa iiningwanima yimwe iidhigu yomomahala gomalugodhi.

Oshikondo osha hala oku ya hunga omwenyo kombinga yiita, kombinga yomadhengo kolutu, noshowo kombinga yiiponga iidhigu, kombinga yonkalo yuutile moka yamwe tashi vulika ye li mo sigo onena, ongeyo nenge epiyagano konima yiita.

Iilonga yehungomwenyo oya tameke omwedhi gwayi ya ningwa lwotango moTsumeb moshitopolwa Oshikoto, moka oonakulwa aakulu ya tseyithilwa esimano lyehungomwenyo.

Omuwiliki gwomulandu, uuthiga nonkalathano, moshikondo shOonakulwa Aakulu, Katrina Imalwa okwa ti omolwonkalo ndjoka opena oompito oonakulwa aakulu haya dhildhila kutya opo ya yande nokuthigapo omadhimbuluko ngaka oshaanawa ngiika okwiidhipaga nonando shika kashishi ekandulepo lyuupyakadhi mboka.

“Oshoka kashishi oshipu okumona omuntu ta dhipagwa nenge okutaaguluka omidhimba onkene onkalo ndjika oyo ondhigu na otayi zitha omuntu omahwilili,” Imalwa a ti.

Ngashingeyi sho Uuministeli Woonakulwa Aakulu wa dhikwapo, owa kutha oshinakugwanithwa shika oku kundathana noonakulwa aakulu oku ya tseyithila esimano lyehungomwenyo kombinga ya nkene iita moka ya li mo ye ya guma.

Ishewe pethimbo lyekondjelomanguluko onkalamwenyo oya li yi i li okuyeleka naandjika  yonena moka oonakulwa aakulu ye li mo, ndjika otashi vulika yi yeetele eziyalalo. Oonakulwa aakulu pethimbo lyiita yemanguluko oya li haya pewa iinima oshali, ihe sho ya galukile kevi lyooyina onkalo oya lunduluka moka kehe gumwe ta longo opo a mone sha.

Oonakulwa oyendji otaku hokololwa ya ningi iihakanwa  yoku hehela iimaliwa yomikuli okuza komahangano ngoka haga gandja iimaliwa koomuma ye omuntu eke yi shunithe ngele a mono oshimaliwa, shika ohashi fala woo melulilo noshowo meziyalalo.

Imalwa okwa dhimbulutha oonakulwa aakulu kutya onkalo moka ya li nale yoku hawala shoka ya pumbwa oya hulapo. Onkene onkalamwenyo moshilongo shamanguluka oye endele pamwe nondjambi, kokutya omuntu kehe gumwe okuna okulonga opo a mone sha shesiku kehe eshi pumbwa.

Okwa pandula noku simaneka aamati naakadhona Aanamibia mboka ya kondjo yaa na uumbanda oku shi mangulula a ti, ngaashi ya li ye shi longo oya pumbwa oku zala omukumo okulonga pamwe nOshikondo shOonakulwa aakulu okumona omikalo nkene omashongo ngoka ge ya taalela taga vulu oku kandulwapo.

Uuministeli mbuka owa kwashilipaleke oonakulwa aakulu kutya wo  owiilongekidha oku ya kwathela nomukalo kehe mwa kwatelwa ngoka gwoku ya hungomwenyo.

Kansela gwoshikandjohogololo Onayena, no ku li nakulwa omukulu, Marx Nekongo okwa hokolola ehokololo lye onga omukwiita omukulu ati pethimbo a thiki moshilongo okwa li ha lala ena ondjembo olundji, nopomathimbo galwe mokwaashi sho ta ningi ohi iyadha ta holama onga omukwiita, a fa ewete pena aatondi ya hala oku mu yaha. Okwa ti onkalo ndjoka ngaashi ye, oyi niwe kaakwiita yekondjelomanguluko oyendji. Okwa ulike woo konkalo yaanona ya valelwa mekondjelomanguluko ndjoka tayi ulike onkalo yina epiyagano omolwa iita moka, mboka ya valelwa.

Yamwe yomoonakulwa aakulu  ota ya ti uuministeli owu na egamombinga sho ta wu tula miilonga  oopolograma oompe omanga ndhiyaka oonkulu inaa dhi manithwa.

Kwaashika, Imalwa okwa ti uuministeli itawu popi kombinga yehungomwneyo olyo alike ndele owa hala woo oku gandja omayele gomonkalamwenyo kaku shi ashike kombinga yaamboka ya gumwa kiita.

Akathingo Seblon, nakulwa omukulu ngoka a kondjela meni lyoshilongo okwa pandula osheetwapo shUuministeli mbuka oku kwatha oonakulwa aakulu.

“Ehungomwneyo nalyo oshinima oshaanawa oku kwatha mboka yena omashongo paumwene nopashimaliwa,” Seblon a gwedhapo.

Eipulo limwe lya popiwa oondyoka lyokwiishangitha nUuministeli uuna omuntu a pumbwa ehungomwenyo, shika otaku tiwa osha patele pondje mboka taya tindi noku ilumbula ekwatho ndika oshoka oyuuvite aniwa ya fa inaa ye li pumbwa, omanga shi iwetikile kutya ndyoka oye li pumbwa shili.

Uuministeli wOonakulwa Aakulu owa talelepo oTsumeb, Guinas, Army Battle School, Omuthiya, Eengodi, Okankolo, Onyaanya, Omuntele, Onayena nOniipa. Osheendo shika oshina aanambelewa ya dheulilwa onkalonawa yatatu, mboka taya kwathele mehungommwenyo lyoonakulwa aakulu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here