SSC a shiivifa oipumbiwa mokufuta omauwa oilyo oo ya xulifa

0
259

Komutoolinghundana 

 

WINDHOEK – Okomisi yEameno lOpanghalafano ile Social Security Commission (SSC) oya shiivifila oilyo yayo no kutya opa tulwa oipumbiwa ipe kwaavo tava ka pula ofuto yomauwa oshilyo osho sha xulifa oweenda washo.

Oipumbiwa oyo oya tulilwe moilonga oshivike eshi. Shimwe shomomalunduluko oo a etwapo osho eshi kutya ovo va hala oku indila va futwe oshimaliwa okudja kokomisi ei ota ve shi ningi meni lomafiku 30. Onghee oimaliwa oyo ita i ka futwa vali komunhu ofimbo omafiku oo 30 oku teelela inaa pwako.

Omalunduluko aa okwa etwapo ko SSC molwashi opena okuhena eudeko moshinima eshi, osheshi omauwa haa futwa konima yefyo loshilyo, noshimaliwa osho hashi di moshikefa eshi ina shi nuninwa okulongifwa mefudiko.

Eufo eti 11[2] paveta yo Social Security 1994(Oveta 34 yo 194] ota i ufa nokutya eindilo opo Okomisi  i fute ouwa konima yefyo loshilyo olina oku tuminwa keembelewa dehangano eli meni lomafiku 30, okudja eshi omunailonga a fya ile a ya mopenzela ile oo a lemana.

Paufo loshitukulwa 28 (4) (c) shoveta yoSocial Security Act, “Oshikefa oshina oku futa omauwa efyo kwaavo ve a nuninwa koshilyo shokomisi konima yokufya.

Oshitukulwa oshi 31[2] otashi ufa vali nokutya ngeenge oshimaliwa ta shi futwa omunhu oo omunini, kokutya eli koshi yeedula 21 nena oshimaliwa eshi oshi na okupewa omukalelipo ile omukulunhu wokaana oko ile shi yandjwe momake omunhu oo okomisi ina elineekelo kutya ota ka wilika nawa oshimaliwa eshi mouwa wokaana ile ounona ovo ,’.

Eshi otashi ti Omauwa efyo otaa futwa kovana vanakufya ile komupashukili wounona ovo ile komunhu keshe oo okomisi ye li neekela, ile tau futilwa moshikefa shefyuululo lanakufya ngeenge ou okwa xulifa ina fiya po ovo vena oku mu fyuulula. Momhito oyo pena ovapashukili vounona ovo va fiwapo vedule pu umwe ile pena oku ha udafana, nena oshimaliwa shomauwa  otashi futilwa moshikefa sho“Master of the High Court”, oyo tai ka topola omauwa kwaavo ve a nuninwa.  Paufo loshitukulwa shotete shoveta oyo yoSocial Security Act, omukwafelwa  mekwatafano noshilyo sho shikefa eshi okuna oku kala; 1(a) omunhu oo oshilyo sha li hashi vatele paveta fimbo shali momwenyo, ovakwafelwa ova kwatelamo, omuhombolwa ile omuhomboli, ovana ovo va dala ile ovo va shangifa paveta onga ovana(b) omunhu oo oshilyo kwa li ina shi fininikwa koveta okukwafela ndele nee paku tala kwOkomisi omunhu oo okwa li  ha vatelwa koshilyo nokwa kala hakuxupu musho, ile (c) omunhu oo kwali ena oku ka kwafelwa koshilyo eshi shOkomisi ngeenge ngeno eshi ka kwali shafya.

Oonakuindila aveshe vomauwa aa otava dimbulukifwa opo va yadje eedokumende da pumbiwa opamwe nomaindilo avo oku indila omauwa aa haa futwa konima yefyo loshilyo. Eedokumende edi odo odjapo yefyo yoovene ile oyo ya shilipalekwa kopolifi, okamutwe koovene ile okopi yokamutwe ya kwashilipalekwa, okopi yodjapo yedalo yelihwapo yanakukwafelwa keshe ya kwashilipalekwa kopolifi, noshoyo omikanda keshe odo tadi dulu okukwafela meindilo olo ngaashi tadi pumbiwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here