Aalandithi yomomapandaanda mOndangwa

0
316

Ku Nuusita Ashipala na Kakunawe Shinana


ONDANGWA – Aalandithi yomomapandaanda mOndangwa onkene ta ya tsikile oku kondjitha elelo lyodoolopa ndjoka opo ya pitikwe ya landithile iipindi yawo pomahala mpoka ya kala haya landithile.

“Uunake tatu ka lya iiyimati yemanguluko lyoshilongo shetu? Ootatekulu mboka ya kondjele oshilongo shika oya kondjele shike ano?” osho aalandithi mbaka ya pula nongeyo miipala, konima sho elelo lyaNdangwa lye ya kuthapo koonkondo momapandaanda moka ha ya kala noku landithila.

Oya ti ngele aniwa oya adhika taya landitha iinima yawo ngaashi omayapela, uurecharga, niikulya ngaashi omihaka nuukuki, koosekuliti dha Shilimela, ehangano ndyoka lya pewa iilonga mbyoka kelelo lyaNdangwa opo li kuthemo aalandithi mbaka momapandaanda, aniwa mbaka oha ye ya longo nayo nomukalo gwaashi gwopantu. Aniwa omathimbo gamwe oha ya dhengwa nookuli kaagameni yomaliko mbaka, omanga inaa ya ka patelwa mondholongo, yo iilandithomwa yawo ta ye yi kuthwa. Na oha ya pewa egeelo lyokufuta oodola 2 000 mbyoka yo itaa ya vulu okufuta.

“Tse otuna oku ninga shike moshilongo shetu nomondoolopa yetu, uuna tatu inyangele moku landitha iinima yetu momapandaanda ota tu kwatwapo. Ota ya ti otuna okuya tu ka landithile komatala, ngoka ge li kokule naalandi yetu. Oshinima oshikwawo ooshika kutya opo omuntu a mone ehala pomatala oku na oku ke li indila tango poombelewa.

Oshikwawo aalandithi mbaka oya nyenyeta kutya ewiliko lyondoolopa yaNdangwa uuna iinima yawo ye yi kuthwa iha ye yi galulilwa we.

“Iilandithomwa yetu yimwe ina yi  pumbwa oku kuutumbilwa komatala, oshoka yimwe oha yi landwa ashike komuntu ta pitipo, ngaashi uurecharga noshowo uuleke, uuna omulandi a mono tandi landitha shoka omanga uuka nando omombaanga nosho tuu.Onkene owa tegelela ngiini omulandi ngaashi nguka opo eye a konge iinima ngaashi mbyoka komatala.

“Aantu mbaka oha ye tu kutha iinima yetu ndele iha ye yi tu shunithile opamwe niimaliwa yetu uuna twa egululwa mo mondholongo.Iinima yetu oha ye yi fala peni? Uuna twe ya pula  oha ya ti iikulya oya ninga nayi onkene oya pewa po iingulu, iingulu oha yi li woo nuurecharga, na ye tu lombwele. Mondoolopa muka omuna iinima oyindji ya pumbwa oku ningwa ndele iimaliwa yomayovi ogendji ota yi hepekwa okufuta omahangano goosekuliti oku longa na tse ongaamboka twaa shi yaa muka,” osho omulandithi gumwe a gwedha ko.

Omupopiliko gwelelo lyaNdangwa, Luke Solomon okwa ti omapopyo ngoka ka ge shi goshili. Tati elelo lyaNdangwa ota li iyutha kelombwelo lyohofa okuza omumvo gwayi. Aalandithi oyena uuthemba oku patulula oshipotha shokudhengwa nopolisi yaNamibia, ndele sigo oompaka ina tu uva nando enyenyeto lya za kaalandithi kombinga yoku dhengwa. Enyenyeto ndyoka tu uva oondyoka lyomugameni gwomaliko ngoka a li a dhengwa nomamanya na okwa ka taambelwa moshipangelo.

Salomon okwa fatulula kutya elelo lyondoolopa ota li kondjele uuwanawa oku kaleka ondoolopa yoopala. “Ka shi na egameno oku landitha mooha dhondjila onene oshoka kehe shimwe otashi vulu oku ningwa nelelo olyo ta li ka pewa ondjo uuna pwa holoka oshiponga. Onkene opwa tungwa omatala opo aalandithi ya vule oku ka landithila hoka. Oshoka ashike omatala ngaka oga nuninwa aakalimo yomOndangwa mboka haya futu omeya niifendela yimwe koshilando shaNdangwa.

Aalandithi mboka yaashi yomOndangwa ota ya vulu oku ya kooyene yomikunda dhawo hoka taya ka pewa oombapila dhomapopilo opo ya vule oku monenwa ehala lyo ku landithila momatala. Omatala gomOndangwa oga tungilwa aalandithi ye li lwo po 200, ishewe opwa gwedhwa  omahala gamwe gaamboka yena ominzile dhawo yene.

Oshilando osha kuta woo omuntu ngoka ta kumike aantu opo ya kale ha ya ka landa komatala, na ishewe ya kaleke omatala gawo gena uuyogoki.

Salomon okwa ti yo iha ya kwata noku tidhagana aalandithi mboka haya ende ta ya landitha iinima yawo ihe oha ya landula ashike mboka ye li mooha dhondjila. Kakele shila ngele mboka taya landitha noku inyenga okuza pehala limwe no ku ya kehala ekwawo ota ya piyaganeke aantu moku konkola  piiyelo yomagumbo gawo.

Okwa ti aalandithi na ya longithe omatala ngoka ya pewa nenge ya landithile pomahala ngaashi uupangelo, oombelewa dhopolisi mpoka yo ya pitikilwa kelelo lya Ndangwa ye shi ninge. Salomono okwa dhimbulutha mbaka kutya opo eyokomeho li kalepo omathimbo gamwe aantu oyena oku inyengithwa.

Omukuluntu gwoShilimela Security Company, Banda Shilimela okwa ekelehi omalundilo ngoka ga ukithwa kaaniilonga ye a ti ka ge na uushili wa sha .

“Ehangano lyandje olya pewa iilonga kelelo lyaNdangwa oku tula miilonga elombwelo lyohofa opo aalandithi ya ka landithile komatala ndele  nee ha momapandaanda gaNdangwa. Elombwelo lyohofa ota li ti mbaka na ya ka landithile komatala. Ishewe aanambelewa yandje yegameno ka pe na ngoka a dhenga omulandithi, oveta ishewe oya yela kutya ngele omuntu owa gumwa kolutu pa ku dhengwa inda wu ka tulemo oshipotha kopolisi oshoka osho yi lilepo okupulakena omanyenyeto,” Shilimela a ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here