Aanaskola ya kuthwa mosikola omolwa okukala noocellphona

0
265

ONAYENA – Aanaskola yeli 21 yokOsekundeskola ya Nehale, oya kuthwa pakathimbo mosikola, yamwe omomuhandjo, sha landula sho oyendji yomuyo ya adhika noongodhi dhopeke ano oocelphona. 

Omukuluntusikola gwOsekundeskola ya Nehale, Elifas Imene, okwa ti nonande ya li ya gandja elombwelo kaanaskola ayehe mbono yena oongodhi yedhi thige komagumbo sho ya li ya ya kehuliloshiwike lyotango, oyendji yomaanaskola oya dhini elombwelo ndika. Iimene tati yamwe yomaanasikola oya ka kwatwa taya longitha oongodhi okuza kehuliloshiwike olyo tuu ndyoka.

Ndhino Iimene okwali e dhi popi poshigongi shaavali, sha ningilwe mehuliloshiwike lyaziko, nelalakano oku ikunda elongo lyuunona wawo noku tseyitha shoka tashi inyenge mosikola omo tuu moka, oku topolelathana omauyelele giizemo yekonakono moondondo adhihe posikola, oofuto, oshowo oongodhi dhomomapaya ano oocellphone.

Okwa hololwa kutya mokati kaambo 21, omwa kwatelelwa aanasikola yeli ya hetatu mboka ya kuthwamo momuhandjo uule woshikako ashihe ashike otaya kala taya zi kondje yomuhandjo molwaashoka ya yi noongodhi kosikola. Ye li omugoyi oya kuthwa momuhandjo uule wiiwike iyali ya kale taya zi kondje oshoka oya adhika taya longitha oongodhi omanga ye li yatatu ya tuminwa komagumbo manga uule woshiwike itaa ye ya koskola oshoka oya adhika nale haya zi kondje.

Maanaskola mboka ya kuthwa manga mosikola omuna woo gumwe ngono a kuthwa momuhandjo uule woshikako shotango ashihe omolwa uufuthi.

Omukuluntuskola nguka okwa ti  aalongwa yamwe oha ya holeke oongodhi puupatekedhi opo kaa dhi monike nande okulye, oto adha dhimwe dha tulwa momapakete goothewa, muulongitho woomeme, momatete ngono haku tiwa movite nosho tuu.

Imene ta tsikileko tati oku uvithwa nayi kaalongwa mbaka oshoka oyendji yomuyo oyeli moGrade 12 no ye shi nale oompango dhosikola, noku wete kutya oye shi ningile owala owina molwa ombepo yokwaa ha vulika.

Ta holola kutya aanaskola mbaka, oya kuthwa mo manga momuhandjo, yamwe ta ya kuutumba komagumbo pakathimbo, sho ya zimine ya ningwe iilongitho yomutondi gwelandulathano ku yakwawo, taa humbatekwa oongodhi noku dhi etelela kosikola esiku kehe dhi longithwe moskola nonande ye shishi nawa kutya odha indikwamo.

“Yamwe yomaanasikola ka yena nando esimaneko oshoka otuna omulandu kutya, ngo eya kosikola a tokelwa oku na ku heya omwiidhi ashike sho taya heyithwa otaya tuku noku ula nayi aalongi shono shi li etukano enene. Aavali yamwe yo taya dhenge oongodhi taya popile evundakano lyaanona yawo yo ya ndopa oku tu tseyithila petameko kutya oyana yawo inaya heyithwa omwiidhi uuna ya tokelwa,” Imene ta  gwedhako nga.

Okwa indile aakuluntu ya kumike aanona yawo oyo ya tseye esimano lyelongo, uuteku wo, tawu tamekele megumbo oshoka eputudho olya pumbiwa momunona kehe.

 

 

KU MARIA NAMUPALA

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here