Ernest and Young natango ota kwathele mboka yeli mompumbwe

0
428
Omuwiliki gwa Ernest & Young, Gerhard Fourie ta gandja iikulya mbyoka ehangano lye ha lipe unene aayelele yomOkatunduya mOkatyali, iikulya mbika oya gandjelwa pegumbo lya kuku Maria ga Naka ngaashi ta monika pokati popepi na Fourie.

Ku Maria Namupala

 

ONAYENA – Ehangano lyokuyalula omambo lya  Ernest and Young ha li yambidhidha aantu mbono yeli moluhepo naamba itaa ya vulu ku ikwathela yo yene natango  otali ya yambidhidha pamikalo dhi illi nodhi ili.

Aakalimo yomOmukunda Okatunduya mOshikandjohogololo Okatyali  unene mbono ihaaya vulu kwi ikwatha ohaya pewa iikulya oku ziilila kEhangano lya Ernest & Young. Omakwatho ngano oya tameke oku ga mona okuza tuu omvula ya ziko 2013 lwopehulilo lwaampo.  Momasiku 13 gomwedhi nguno olyo lyali esiku lyawo lyoku topolelwa iikulya yawo mbika.

Konyala omagumbo 20 ohaga mono iikulya mono mwa kwatelwa uushako wuusila wuli 5 megumbo kehe,omagadhi,oosopa,osuuka mbyono hayi gandjwa kehe omwedhi. Iikulya mbino oha yi taambelwa nee pegumbo lya kuku Maria ga Naka, ngono eli gumwe gwomongundu yoludhi lwa Nalutenzi ano aayelele oshoka oyo yamwe  yaadhinwa momikunda noyeli monkalo ya pumbwa ekwatho.

Gerhard Fourie ngono eli  Omukuluntu mEhangano ndika okwali eende pamwe nomukadhi, Mirna Koekemoer oshowo omugandjimayele gwawo, Peter Erindi, elalakano oku kwashilipaleka owala ngele iikulya mbyono  ohayi thiki tuu kwaamba ye yi nuninwa. Fourie okwa li a tsu omukumo aanamukunda mbaka ya longe nuudhiginini nonande kakuna omuloka gwa gwana, ta kwashilipaleke kutya ota ya kambadhala mpoka taya vulu oku kwathela.

Amushanga gwomukunda Okatunduya , Elli France okwa ulike olupandu lwe kEhangano lyo Ernest  & Young shono ta li kwathele aashitwa ya Kalunga, noku ya indila ya tsikile oku ya kwatha mpoka taya vulu oshoka omuloka otagu nyangwanyangwa. Ta holola kutya kayena mpo taya ka mona omakwatho ngele Ehangano ndika olya hulithapo oku ya pa iikulya ngaashi omvula itaayi loko nawa.

Kuku Maria ga Naka nonande tati megumbo lye oye limo oyendji iikulya mbino oye ya kwatha unene pethimbo ndi lyondjala ondhigu, ta indile ando kiikulya ku gwedhelwe yo ya hume ngaa komeho, ya tale Kalunga sho teya ningilepo kombinga yomvula pamwe taku zi ngaa oshihomo. Aanamukunda mbaka oyali woo ya pewa oombuto kEhangano ndika, yo ya kune omapya gawo ashike oya holola kutya oombuto oyedhi kuna ashike inadhi mena natango. Gumwe ta tsikileko kutya oye na  einekelo lya kola kutya omvula ota yi ya owala ngaashi edhina lyawo ha li ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here