Omhumbwe yoshimaliva ya nghundipike efiku lohole

0
268

Ku Clemence Tashaya

 

EENHANA – Ovaholafani  noshoyo ovanangeshefa mEenhana moshitukulwa sha Hangwena ina va dula okutyapula efiku lohole ile loValentine  neudo omolwo omatomhelo eli li na ku li li.

Omido da djako osha kala ondjikilile eshi eemhunga do vanhu modoolopa ei da kala no ku djala oikutu itilyana ilo ilaula no sho yo itoka , na luhapu ova paafana omaano noushike penge yoo mefiku laValentine. Ndele nee efiku eli eshi la dimbulukiwa Etitano la djako mounyuni aushe, mEenhana osha fa ovanhu ina ve li dimbuluka. Ina ve shi ninga omolwa omatomheno a yoolokafana.

Kundana  okwa ende momapandavanda moSoondaxa nomeefitola hadi landifa omaano opo  a ude nghee ovanhu va landa no sho yo va landifa ile inaa va landifa. Eshi okwe shi ningi molwa shi omhepo yo ku dimbuluka efiku olo ka ya yi etifa eenghono.

Umwe womovanafitola , Trifine Namundjebo, ha landifa omaano , okwa ti ovanhu vahapu ina va landela ookaume kavo  no sho yo ovaholike va vo omaano, nonando ofitola ya ye oya li ye li longekidila nawa efiku olo moku kala ya twilika omaano omaludi mahapu.

“Omalandifo okwa li taa ende kashona neudo oku yeleka nomido da djako. Ovalandi no va odoli vomesho ova ti ina va dula oku landa omaano molwefiku lohole oshe shi ova hangika opo ashike va landele ovana omidjalo dofikola no sho yo ve va futile eefikola,” osho Namundjebo a ti.

“Onghalo okwa li ya mwena neenghono neudo, i na i fa omafimbo oshito eshi ovanhu va kendabala oku landela ova holike va vo omaano ,”.

Namundjebo okwa ti kaimba omhepo oyo yo vanhu inaa va landa sha mefiku olo la Valentine otashi dulika i na ekwatafano no inakuwanifwa yeefikola no sho yo eshi omwedi u li mokati fiyo opapa.

“Oilandifomwa yetu oya li  i na eendado di li nawa ndele nee ovalandi ina va dula oku i landa oshoka osha fa vehena oimaliva.

Ovanhu ova hoolola oku landa oufila wepungu ponhele yo ku landa omaano oValentine, omunangeshefa umwe a ti,”.

Omukalimo umwe mEenhana, Elizabeth Kampolo eshi a pulwa kombinga yefiku eli okwa nyamukula kutya opena oinima ya fimana oku tula momadilongo onghee ina dula oku dimbuluka efiku la Valentie.

“Ame onda loloka no handi yahama kombinga yefiku ha li ifanwa Valentine, molwa shi onda kanifa omukwanedimo lange  oo a dipawa komulumentu waye oshivike sha djako moshikandjohoololo sha Tamanzi moshitukulwa Omusati.Shikwawo ame ondi na oinima ya fimana oku diladila  ngaashi ouwa wofamili yange,” osho a ti.

Paulus Haufiku kombinga ya ye okwa ti ovakainhu paama ove na outile oku ya moihole omolwa omadipao no sho yo omahepeko oo taa ningilwa ovakainhu kovalumenhu ovo va ti ve na ohole navo. Unene tuu eshi ta va udu no ku lesha eelopota doikulumanene oyo moikundaneki.Ndele nee Haufiku okwa ti no nando omaano okwa li nondilo meefitola omwa li yoo oinima iwa no ta i hokwifa.

“Ame i na ndi dula oku enda no ku odola omesho moku tala ko i landifomwa oyo momakende, molwashi oinima oyo oya li i na ondilo neenghono kwaame,” osho a ti.

Omafimbo a pita ova holafani mEenhana okwa li ha va dimbuluka efiku la Valentine pa mu kalo  muwa, eshi meemhito dihapu va monika ta va lande omaano no sho yo ta va ka lya ouvalelo keerestauranda ilo ta va yi keenhele oko kwa longekidwa omatyapulo no peenhele yo da yooloka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here