Opolitika yopangundu noshilongwa muudemokoli

0
166

Ota shi ti ngiini ngele ongundu yompilameno ota yi hempulula kutya oya itaala noku simaneka omikanka mbali, ngoka guudemokoli naangoka gwokulonga puuyelele nenge shi iwetikile? Omanga kombinga onkwawo ongundu oyo tuu ndjika ota yi taaguluka nenge ta yi yono, sho itaa yi simaneke omakankameno ngoka? Ongundu ya tya ngaaka ota yi ka vula ngiini oku kalekapo etonatelo noshowo ethiko pamwe moshinima shewiliko nelelo, ngele ongundu oyo tuu ndjoka oya fa ta yi yono ekotampango lyayo yene, sho inaa yi li landula, nopamwe na lyo oya yono woo omikanka, guudemokoli naangoka gwoku longa ashihe shi iwetikile nenge pwaana oku holeka kwasha.

Unene tuu sho oongundu dhompilameno hadhi kala nokupula ongundu ndjoka ta yi pangele kutya oya pumbwa oku ulika kutya oya simaneka uudemokoli newiliko li iiwetikile. Nenge oongundu dhompilameno inadhi tegelelwa woo dhi longe nawa noku kwatela komeho moku gandja oshiholelwa shesimaneko lyuudemokoli noku ninga omatokolo taga vulu oku landulwa nawa?

Eeno, oshi li mondjila kutya omu na oshilongwa miiningwanima yopapolitika mbyoka ya holokele omathimbo ga piti po mongundu yo DTA. Mbika oyi na sha nomukalo ngoka ongundu ndjoka ya longo na go moshinima shetidhomo lyOmuperesidende nale gwongundu ndjoka, Katuutire Kaura. Nonando opolitika yoDTA ota tu yi ethele miikaha yiilyo yayo noshowo yewiliko lyayo oku yi tula mondjila, oshigwana naakwashigwana  oya pumbwa oku talulula iinakugwanithwa yoompilameno mopolitika yoshilongo, opo ya dhimbuluthe  iilyo yoParliamende kutya oyi na oshinakugwanithwa shoka ya tsikwa komapepe kaantu mboka ye ya tumu koparliamende oku pitila momahogololo gopashigwana.

Ongundu yoDTA oyo ompilameno yina iipundi yaa kalelipo papolitika mOshigongi shOpashigwa, iipundi mbika ongundu ndjika oye yi mono sha pitile momahogololo gopashigwana, ngoka ga ningwa paudemokoli nopuuyelele.Oshitya sha simana noshinene mpaka osho, uudemokoli niilonga yi iwetikile, mbyoka ta yi utha iinakugwanithwa yaatotimpango mboka ya tumwa kaahogololi opo ye ke ya kalelepo mOshigongi shOpashigwana.

Natu dhimbulukweni kombinga yomahogololo gomumvo 2009 ngoka ga li ga nikwa nikwa koongundu dhompilameno , niizemo ya go oya ka kondjithwa  mohofa yOpombanda yoshilongo koongundu ndhoka  sho dha li dha ti ngoka ka ga li go paudemokoli noshikwawo ina ga ningwa puuyelele nomonkalo yi iwetikile. Eeno uudemokoli ne iwetikilo oyo iinima mbyoka  oshilongo shi na oku kala sha simaneka no ta shi kondjele noku gamena.

Ihe oshinakugwanithwa shika kashina ashike oku thigwa noku tentekwa komapepe gongundu ta yi pangele yoSwapo oyo aike.Ndele shika oshina oku kala oshinakugwanithwa shongundu yopolitika kehe newiliko lyayo mOshigongi shOpashigwana.

Oongundu dhompilameno odhi lipo oku mona kutya opena  mboka ta ya tonatele nokukonenena nawa iilonga yongundu ta yi pangele. Oshinakugwanithwa shika oongundu ndhika itadhi vulu oku  popya kutya otadhi shi longo nawa ngaashi shi na oku kala, unene tuu sho dho nadho dha nyengwa oku simaneka  omikanka dhuudemokoli niilonga yi iwetikile meni lya dho dhene.

Epulo oondika kutya dho ongo aatotimpango otadhi longo ngiini  oku mona kutya uudemokoli niilonga yi iwetikile ota yi yi komeho mopolitika yoshilongo? Dhimbulukwa kutya oDTA oyo yimwe yo moongundu dhompilameno ndjoka yi na etegameno kutya esiku limwe lyomomasiku ona yi ka kutha ko epangelo miikaha yongundu Swapo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here