Shifukwa na Julia ovo Mr na Miss Valentine Eenhana 2014

0
381
Nelson-Mandela Shifukwa na Julia Nghifikwa ovahongwa moGrade 12 pofikola ya Haimbili Haufiku Senior Secondary School va ulikwa ongo Mr na Miss Valentine- Eenhana 2014

Ku Clemence Tashaya 

 

EENHANA – Nelson-Mandela Shifukwa weedula 18 na Julia Nghifikwa weedula 17 ovahongwa  moGrade 12 pofikola ya  Haimbili Haufiku Senior Secondary School ova pewa oikolone ongo Mr na Miss Valentine Eenhana 2014 poshiufanene sha li pofikola oyo mOlomakaya a djako.

Ava va vali ova ti ova tokola oku ya komesho melihongo lavo no  sho yo mo ku kala eemodela hano mo ku ulika kutya vo ovanhu ve na eholokepo liwa. Julia Nghifikwa okwa ti ye okwa hafa eshi a ulikwa ongo okakadona dingi koValentine mEenhana neudo.

“Ouwa wange owa didilikwa na onda hafa na onde li longekida oku longa noudiinini opo ndi findanepo oshishani sha Miss Eenhana pomauliko Oipindi podoolopa e i neudo. Opo ndi hange elalakano lange ohandi ka longa kombinga ye lineekelo mwene lange fimbo handi ende no ku katuka komesho yovanhu vahapu. Onda kala alushe ndi na ehalo oku kala omodela okudja kounona wange na ondi na etimwaumbile kutya ngeenge aishe oya ende nawa ondjodi yange ota i ka ninga yoshili. Ka kele kaashi ame onda hala okulihonga oshihongwa sho u yaluli womambo konima yoGrade 12,” Nghifikwa ati.

Nghifikwa oku hole okulesha ouhokololo  oifokundana, fimbo odanisa, oku enda oku ka talelapo, noku kala novanhu ili imwe yo mo inima oyo ha ningi omalupita. Okwa kunghilile noku lombwela ovanyasha va kwawo moshilongo opo ve li vangeke oku ya momilele  do me pupi li shona osho yo oku li vangeka okunwa oikolwifa noingangamwifi.

Nelson-Mandela Shifukwa na ye okwa hafela efindano eli ongo omumatiitii wo Valentine mEenhana 2014. Okwa ti ye ongo omunyasha omuNamibia, okwa hala oku li honga ouinginia womalusheno mo Univesiti mo South Africa.  Na ye yoo okwa kumaida ovanyasha vakwawo opo ve li honge va mana mo omolwa ona ku iwa yavo.

“Eshi nda ulikwa omumati ndingi wo Valentine mEenhana 2014, oha ndi pe ovanyasha vakwetu omayele opo va longe keshe shimwe tave li amene. Na va kale tava longo keshe shimwe noukeka, no ku dimbuluka kutya ehongo olo ta li ya tete, ndele ha ku tala ofikola  ya fa onhele yo ihole,” osho a ti.

Poshiifanene apa opwa li omushiki  weengalo do kwaito Nestor Fly-beck ta hafifa ovo va li po.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here