Ewilikongundu lyaPaulinum lya uva nayi kedhipago lyaakiintu

0
252

Komutoolinkundana

 

WINDHOEK – Ewilikongundu lyenongelo lya Paulinum noshowo oongelki onkwaLutheri odha gandja ombedhi komadhipago ga nyanyaleka ngoka ga ningilwa aakiintu, aanona noshowo aantu mboka itaa ya vulu oku igamena yoyene.

Momushangwa gwashainwa kAambishofi yoongelki onkwaLutheri ndatu moNamibia, aawiliki mbaka oya ti ongelki oya gandja ombedhi moshinima shomadhipago ngaka, ngaashi ya kala noku shi ninga monakuziwa.

Oya ti kapena omuntu ena uuthemba oku tilitha nenge oku kutha omuntu omukwawo omwenyo.

Onkene Ewilikongundu lyenongelo lya Paulinum noongelki oonkwaLutheri otadhi ningi eindilo lya manamo kaalumentu ayehe, kaamati, koohe nokoyana aamati opo yi iyageke elongitho lyoonkondo oku ponokela aakiintu. Aalumentu oya indilwa yiipangele yo yene opo kaa ya longithe oonkondo dhawo, yo ya ndhindhilike kutya oomwenyo dhaakiintu odho ooholike nodhi na ondilo.

Ongelki nenongelo lyayo ta yi indile aalumentu ya longe noku kala aagameni naakwathi yaakiintu, oshowo oku ya yalula noku ya simaneka noku ya tala ongo okuume kawo yethike pamwe meshito nomonkalathano.

Ewilikongundu lyenongelo lya Paulinum noongelki oonkwaLutheri odha ningi eindilo ye li ukitha kaalumentu aaNamibia sha landula iiningwanima yomadhipago gaanohenda ga ningilwa aakiintu okutameka omvula ndji.

Na unene oshiningwanima shoka sha ningilwa menongelo ndyoka sho omuiilongi gumwe omukiintu a dhipagwa shinyanyalitha komuholike gwe ehuliloshiwike lya piti.  Ewiliko ndika noongelki ndhika odha ti odha uvithwa oluhodhi, nolina oohodhi omolwa edhipago lyuudhudhu lya ningilwa omulongwa omwaanawa nomugundjuka omukwashigwana sha Botswana, Gofaone Banyana Motlamme mOlyomakaya ga yi.

Ewiliko olya ti mesiku ndyoka ta li uvitha uuwehame omolwa omwenyo gwa Gofaone Motlamme ngoka a pewa omagano kuKalunga ogwa hulithwapo ohaluka komulumentu omugundjuka ngoka a li ta  ti oku mu hole. Momushangwa gwiikundaneki Aambishofi, Shekutaamba Nambala gwa Elcin, Ernst //Gamxamub, gwa ELCRN,na Erich Hertel, gwa  ELCIN (GELC) oya gandja omahekeleko kaakuluntu, kaamwayinamati, naakadhona, kaanona noshowo kezimo alihe lya nakusa Motlamme.

Omahekeleko oye ga gandja woo komuBishofi, kaasita nokaaKriste ayehe amwayinamati naakadhona yongelki onkwaLutheli moBotswana, noshowo koshigwana sha Botswana meni lya Namibia noshowo koBotswana.

Aawiliki oya ti Motlamme okwa li omukiintu omugundjuka omwaanawa, a shitwa oshifetha shOmushiti gwe, Kalunga Omunankondo. Okwa li omuntu ngaashi aantu ayehe, omukiintu ngoka ena omaiyuvo oku kala naantu yalwe.

Okwa yi mohole nomulumentu ngoka ya kala mekwatathano ndyoka uule wethimbo.Oku na oku kala a lesha noku uva poompito odhindji  monkalamwenyo kuuwanawa wohole metumwalaka lyomuyapostoli Paulus mepistoli lyo 1 Kaakorinto 13;1-13.

Omupya omunene oongoka kutya ekwatathano ndika olya kutha ondjila ta yi ehameke , noshowo yuudhudhu ndjoka ya fala meso lya Motlamme , okupitila moshikaha shomumati gwe ngoka a zi pondje yo Seminary oku ya e mu talelepo , omanga nakusa a li iipyakidhila noku longa iithigilwa longa ye poPaulinum.

Aawiliki oya pandula epangelo sho lya tokola opo omasiku ga 6 Maalitsa Etine oshiwike tu uka li kale esiku lyegalikano oku galikana moku kondjitha oludhi kehe lwelongitho lyekuni moshilongo.

Oya ti oya tegamena kutya epangelo ota li ka ninga omapekapeko  oku mona omidhi niiyeti yoludhi lwomadhipago gatya ngaaka, ngoka ga ninga  oshivu tashi kunya oshigwana sha Namibia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here