Maboo eya po noalbuma Eitavelo

0
201

KuKakunawe Shinana

 

“Aagundjuka na ya yande iinima mbyoka tayi ya etele eyonuko monkalamwenyo yawo ngaashi elongitho lyiingangamithi nomalovu, yo na ya taalele ku Kalunga nokoondjimbo dhopambepo, ndhoka tadhi ya hwameke monkalamwenyo,”ndika olyo etumwalaka lili moalbuma ompe yoongalo dhopambepo dha hikwa komwiimbi gwoondjimbo dhopambepo, Maboo, omukalimo gwomOngwediva,

Omwiimbi nguka okwa tseyika woo nedhina, Teofilus Maboo Neumbo.  Oalbuma ye yoongalo 14 okwe yi luka Eitavelo.

Maboo omwiimbi omugundjuka ngoka opo te ya moshimpungu shokwiimba oongalo noku li omukalimo gwomOngwediva, a za momukunda Ondjambaalala moshikandjohogololo Ongwediva  moshitopolwa Ohangwena.

Okwa kala ethimbo ele kuumbugantu woshilongo moRosh Pinah no Karasburg omanga inaa za ko oku galukila kuumbangalantu, hoka a tokola oku tameka oku hika oongalo dhopambepo.

“Omaimbilo ngoka geli moalbuma ndjika ota ga kumike, taga kumike unene aagundjuka  noshigwana kombinga yiinima ya yooloka ya taalela oshigwana na ota ge shi lombwele shi talele kuKalunga, ongo etumwalaka enene.

“Onda hala woo oku longitha ompito ndjika oku kumika aaNamibia opo ya yambidhidhe omusika yaaNamibia unene tuu ndjoka yopambepo, oshoka oyi na etumwalaka ewanawa ndyoka aantu taya landula,” Maboo ati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here