Namibia Statistic Agency oha longo shike

0
205

Ku Sakaria Ipumbu

 

Olutu lwomiyalu lwa Namibia nenge Namibia Statistic Agency (NSA) ndoka ha lu gandja uuyelele kombinga yonkalo moshilongo miikondo ya yooloka okupitila megongelo lyomiyalu, olwa dhikwapo  koveta yoParliamende onti 9 yomumvo 2011. Olutu nduka olwa tamekele iilonga ya lwo mu Septemba 2011.

Olu li kohi yewilikongundu lyiilyo ihamano. Omanga NSA ya li inaa yi dhikwa po, omauyelele gopamiyalu oga li haga gongelwa kolutu lwedhina Central Bureau of Statistics, ano ombelewa yopokati yomiyalu,  ndjoka oya li kohi yoKommissi yOmathaneko yOpashigwana.

Ombelewa yomiyalu yopokati nando oya dhike, omukanka gwa kola moku gongela omiyalu nuuyelele wopamiyalu noshowo oku ndjandjukununa ndhoka, edhikopo lyolutu lwOmiyalu lwa Namibia, lwi ithikamena olya, tegelelwa oku fala egongelo lyomiyalu moshilongo pomuthika gwopombanda.

Shika otashi monika sho NSA a katuka nale moku etapo omalunduluko  taga imonikila oku za tuu nkene a pewa oshinakugwanithwa sho ku gongela omiyalu nokweetapo omauyelele pamiyalu okuza moshigwana.

Olutu nduka oha lu gongele noku andjaganeka omiyalu noshowo omauyelele gopakuyalula.

Oha lu longo oshigwana nkene tashi longitha uuyelele mbuka wo pamiyalu noshowo olwo luna uuthemba oku igidha kutya omiyalu ndhoka dha gongelwa odho, pa mbelewa.

NSA okwe shi pondola methimbo efupi oku ulika kutya, ye olutu lu shi oku inekelwa, moshilongo ngele ta shi ya po ku gandja uuyelele wopamiyalu wa pumbiwa oku ninga omilandu shi ikwatelela kuumbangi ta wu ulikwa komiyalu.

Omiyalu ohadhi gandja euveko lya yela, ndyoka lya pumbiwa oku kwathela aaningi yomatokolo opo ya  ungangaunge nomashongo omanene ngoka ga taalela oshilongo shika.

Gamwe gomashongo ngoka, ongaashi oku shonopeka oluhepo, oku shonopeka omwaka ngoka gu li po, pokati kaayamba noohepele, okweetapo oompito dhiilonga, noshowo enenepeko lyomahupilo goshilongo.

Oshigwana oshindji osha tseya omiyalu kombinga yeyalulo lyopashigwana, ndhika ohadhi gandja omatengeneko kombinga yuuwindji waantu moshilongo.

NSA iha yalula ashike kutya aantu oye thike peni moshilongo, ndele oha gandja woo omiyalu kombinga yomahupilo, kombinga yonkalathano noshowo omiyalu dhimwe dhi na sha nomutungilo gwoshigwana.

Oha gandja ishewe omiyalu dhethimbo nethimbo kombinga yekoko momahupilo nenge eshunomonima lyomahupilo.

Omiyalu dhethimbo nethimbo dhopamahupilo odha kwatelamo omiyalu tengeneko dhopashikako, tadhi tala ekoko lyomahupilo, omuthika gwengushuluko gwomwedhi kehe noshowo omiyalu dhokungeshefa.

NSA oha gandja wo omiyalu kombinga  yuuniilonga, uuyelele kombinga yiiyemo niizemo, yaa kwanegumbo ongo oshitopolwa shomayalulo gopamahupilo.

Omanga omiyalu kombinga yonkalathano nomutungilo gwoshigwana odha tala kombinga yuuwindji, omiyalu kutya aantu pomukunda gwontumba oye lipo ye thike peni, onkalo pandjokana, uukwashigwana, noshowo elaka ndyoka hali popiwa momagumbo komwaalu gwaantu moshilongo.

Omiyalu ndhika odha kwatelamo woo uuwindji waantu momagumbo kokutya aantu ye li mo ya ngapi mefamilia, ontseyo yokulesha kwaanegumbo, omuthika gwelongo lyaanegumbo, oonzo dhiiyemo yaanegumbo.

Oshikwawo NSA oha ningi omakonakono ge na sha no ku tala nkene aantu haya longitha iiyemo yawo.

Oshiholelwa omiyalu ndhoka dha gongelelwe kombinga yiiyemo niizemo momagumbo  dha hugunina, odha li dha ulike kutya omagumbo ogendji ohaga longitha iimaliwa ya go  oku landa iikulya, eta ku landula oku futa omagumbo moka aanegumbo ya kala.

Omolwa oshinakugwanithwa shomiyalu olutu nduka olwi ipyakidhila nuumvo noku ninga omayalulo gopaunamapya ngoka, komahala gokomikunda ga tamekele nale momasiku 17 Febuluali na ota ga kala ko sigo omomasiku Juni 30, nuumvo.

Omanga momahala goofaalama dhopaipindi egongelo lyuuyelele mbuka wo paunamapya ota li ka tameka mu Juli 2014 na ota li hulile mu Desemba 2014.

Omayalulo guunamapya otaga tala iinyangadhalwa ayihe moshikondo shika oku tala kutya omuna iimuna ingapi omapya ge thike peni noshowo uunene wago, no ku tala kutya iimuna yi thike peni yi li moshilongo.

Omayalulo ga tya ngaaka oga ningilwe lwa hugunina omimvo omilongo 20 dha pitipo.

NSA ota indile aanamapya ayehe moshilongo opo ya longele kumwe naanambelewa ye mboka ta ya kala yi iwetikile molwashoka oya zala omuzalo gwa NSA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here