Omauliko gomaithano mOngwediva nuumvo

0
274

Ku Clemence Tashaya

 

EENHANA – Ehangano lya Namibia Career Expo, ota li longekidha omauliko gopamaithano oshiwike shotango shomwedhi tu uka. Omauliko ngaka ota ga ka ningilwa mOngwediva momasiku 5 sigo 6 ga Maalitsa.

Namibia  Career Expo, ehangano lyaagundjuka aaNamibia . Olya thaneka oku ninga omauliko ngaka oku longa oshigwana noshowo aanasikola okuza komanongelo ga yooloka muumbangalantu woshilongo, kombinga yiilongwa mbyoka ha yi longwa komanongelo gopombanda  nokwaa ngoka gopaungomba.

Omanongelo gopombanda ga Namibia oga kwatelamo, oUnivesiti ya Namibia, Polytechnic ya Namibia noshowo nee iiputudhilo yuungomba mbyoka yi li kohi yewiliko lya Namibia Training Authority.

Etameko lyomauliko ngaka gomaithano gi ili no gi ili ngoka aagundjuka taya vulu oku landula konima yo ku pita ongundu 12 ota li ka ningwa momasiku ga 4 ga Maalitsa, moshinyanga shiigongi sha Libertine Amadhila mOngwediva.

Omauliko ngaka ota ga ka kala ompito ombwaanawa yaalongwa yongashingeyi noshowo  yo nale  ya za kiiputudhilo ya yooloka yopombanda naambyoka yopevi ya kwatathane no ku kundathana.

Omupopiliko gwo Career Expo, Hilka Amadhila, okwa ti Ominista yElongo, omundohotola, David Namwandi ota ka popitha aayenda mboka ta ya ka holoka pomauliko ngaka gomaithano.

“Aalongwa oyendji otaya ka mona ompito opo  ya popithe Minista Namwandi, ngoka oye ta kala omuyenda a simana. Aayenda yalwe aasimani mboka woo ya hiwa oku kala pomauliko ngaka oyo Ngavena gwoshitopolwa Oshana, Clemence Kashuupulwa nomunashipundi gwoshitayi shehangano lyaanangeshefa nOofabulika kuumbangalantu, Thomas Iindji noshowo aawiliki ayehe yane yiitopolwa yElongo muumbangalantu,”  Amadhila a ti.

Okwa ti okwa hala aagundjuka ya Namibia ya tseye kutya iiputudhilo ayihe moshilongo ota yi vulu oku ya pa elongo ndyoka taya longitha oku ya egululila iiyelo yopaithano.

Okwa ti ina ya kala ashike ya tala kutya ngele omuntu okwa longwa mo Unam nenge moPolytechnic opo owala ngoka ta vulu oku kala ena iilonga mbyoka ta yi mu pe omauwanawa ogendji. Okwa kumagidha woo aagundjuka opo uuna ya piti eilongo lyawo ya kale aagandji yiilonga ndele ha ku kala ashike aakongi yiilonga.

Okwa ti omanongelo guungomba oga longa aantu oyendji mboka ngashingeyi ya ninga aagandji yiilonga.

“Otuna iiputudhilo oyindji yuungomba kohi yewiliko lya Namibia Training Authority, naalongwa yamwe mboka ya pita mwaa mbika oya ninga aanangeshefa taya longo nawa iilonga yawo aalumentu noshowo aakiintu, onkene aagundjuka oya pumbwa oku talelapo omauliko ngaka momwaalu omunene opo yi ilonge mo sha,” Amadhila a ti.

Namibia Career Expo okwa tala woo komahangano ogendji ngoka a hala ga ka ulike iilonga yago noshowo omaithano ngoka gena.

“Sigo oompaka omahangano ge vule omilongo ne ga kwatelelamo ngoka gepangelo, gopaumwene noshowo iikondo yepangelo  oya ulika kutya ota yi ka kutha ombinga momauliko ngaka oshiwike tu uka.  Omega Offshore oye a kala omuyambidhidhi omunene gwomauliko ngaka, omanga Sanlam Investment Management oye omuyambidhidhi gwehangano lya Namibia Career Expo. TransNamib Holdings na  National Youth Council oye li, woo iilyo yomahangano ngoka taga yambidhidha omauliko ngaka gokomumvo,” osho a fatulula.

Ehangano ndika olya ti oha li kwatha woo oku konga aanasikola mboka ya pumbwa ekwatho unene tuu mboka yi itula mo miilonga ya wo ndele ka ye na ekwatho lyopashimaliwa oku tsikila.

Iiputudhilo mbyoka yu ulike kutya ota yi ka kutho ombinga momauliko ngaka oyo Unam, NTA Eenhana VTC, VVTC  IiLSA  Independent  College, Namcol, Monitronics noshowo omanongelo galwe.

Omauliko ngaka gopamaithano otaga ka ningilwa pendiki lyaSam Nujoma Multi-Purpose Centre mOngwediva oshiwike shotango sha Maalitsa nuumvo. Omanga momasiku 27 sigo 29 Mai 2014 omauliko ogo tuu ngaashi ngaka ota ga ka kala ko moWindhoek.

Iitopolwa yilwe moka mwa ningililwe omauliko ngashi ngaka oyo oshitopolwa sha Khomas, Erongo, Ohangwena, Oshana, Oshikoto nOmusati. Omumvo gwa yi TransNamib okwa yambidhidhile Namibia Career Expo sho a pele unona mboka wokuumbugantu nokomunkulofuta iiyenditho opo wu vule oku ya komauliko ngoka.

Kuuyelele wa gwedhwapo omahangano ota, ga kwathana na Hilka N Amadhila kongodhi ndjika +264 81 4227 424 nenge ko +264 245711.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here