Oshikandjohogololo Okaku otashi endele pamwe nethimbo

0
270

Ku Maria Namupala

 

ONAYENA –Kansela gwOkaku  Joseph Kapya Endjala okwa ti aakalimo yomEloolo otaya ka tungilwa okapangelo muule wethimbo efupi noonkondo.

Endjala okwa ti aanamukunda mbano ka ye na owala uuwanawa mokapangelo haka ashike opuna noompito dhiilonga kwaa mbono yeshi okutunga na yamwe yoku lunga ngaashi ominoko noku kalekapo ehala lya yela no li na uuyogoki. Ta gwedhako woo noku ulika kutya okapangelo hano ota ka kala okanene oshoka otapu ka monika oombete dhaanuuvu oshowo omagumbo gaapangi. Ashike shampa kapu kutungwa. Aapangi mbono ya valelwa momudhingoloko oyo taya talika tango.

Momasiku sho gali 21 Februari sho a li eende pamwe nomuthaneki gwomatungo  ngono eli omukalimo gwomOngwediva Kamilia Yakoop, na okuli mwene gwehangano ndyono ha li sindi nenge ha li tende omatungo moNamibia lyedhina Kamilia Architechs, Endjala okwa ti Yakoop okwali eya a tende ehala.

Mosheendo omwali woo Elizabeth Nakwatumbah  ngono oye ta ka kwathela iilonga yoku tunga okapangelo haka. Nakwatumbah okuli onga omukuluntu gwehangano lyo Tatiana Trading  ndyono hali tungu.

Okwa tsikileko noku indila aakwashigwana ya longele kumwe naatungi yo ya gandje omakwatho mpa tashi vulika, ta kumagidha aakalimo yomomukunda muka opo ya ngambeke elongitho lyomalovu oshoka oshigwana osha yonuka kiikolitha, nokuwete aagundjuka oyendji ya pikwa komalovu na ina ya hala oku longa sha ku yo yene.

Nakwatumbah okwa yelithile aakwashigwana kutya etungo lyokapangelo haka otali tameke kuyele oshiwike shika no ta li ka kala lya pwa andola tuu okuya mu Januari go 2015.

“Onkee kehe ngoka wu li momukunda ogo tuu ngoka nowa pumbwa iilonga inda u ka ishangithe koomwene gwomukunda nenge kooAmushanga oshoka ohaku ti waa kambadhala kusindi, ngoye waa umba umba kuli omutse gwo kadhila’’ Nakwatumbah ta ti nga. Konima ashike yoomvula  sho oshilongo sha manguluka, oyendji otaya tyapula uuwanawa wemanguluko nonande yamwe ye wete taya thindilwa pevi, noye wete itaa ya li iiyimati yekondjelomanguluko.

Aakalimo yomomukunda Eloolo mOshikandjohogololo Okaku oya kala noku enda oondjila oonde, opo ya mone omayakulo gopaunamiti, na ngashingeyi oondjila dhawo odha tetulwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here