Aawiliki yopamuthigululwakalo yi ikundu omadhipago gaakiintu

0
197

ONGWEDIVA – Elenga Enene lyelelo lyopamuthigululwakalo lyUukwambi, Ndilimani Iipumbu okwa ti egondo lyomeholamo ndyoka tali ningwa kaalumentu pethimbo ndika olyo limwe lyo miinima mbyoka tayi thiminike aalumentu ya dhipage aakiintu yawo pamukalo gu nyanyalitha.

Iipumbu okwa popi ndhika pethimbo a popitha oshigongi shaawiliki yopamuthigululwakalo yomiitopolwa yokuumbangalantu sha gongalele mOngwediva oshiwike sha piti.

Oshigongi osha li sha kundathana kombinga yomadhipago ganyanyalitha ngoka ga ningilwa aakiintu kaalumentu yawo.

Iipumbu ngoka uuvithwa nayi kiiningwanima yomadhipago ya tya ngaaka okwa ti monakuziwa aakiintu oya li aantu ya yapulwa na oya li ya simanekwa moshigwana, oshoka oyo ooyina yoshigwana, mboka ye na oshinakugwanithwa sho ku sila omazimo gawo oshimpwiyu.

Okwa dhimbulutha oshigongi kutya ngaashi pethimbo lyekondjelomanguluko, aakiintu oya li ya telekele noku palutha aakondjelimanguluko.

Okwa tisikile a ti ongushu yomukiintu ongo omusilishimpwiyu shegumbo noshofamili oya li oshilongwa shoka sha longwa aakiintu okuza pethimbo lyuunona wawo.

Iipumbu okwa tsikile a ti onkalo ndjoka ya holoka moshigwana ngashingeyi moka aagundjuka nenge aalumentu naakiintu inaa ya hokanathana haya kala pamwe megumbo limwe [ano eyotekathano], noshowo ndjoka yaalumentu taya gondele aakiintu meholamo oya pumbwa oku hulithwapo.

“Oshinima shoku gonda omukadhona kashishi oshipe, ihe monakuziwa shika osha li ha shi ningwa miipathi yaakuluntu, nuuna ekwatathano ndyoka lya hulupo nena omulumentu iha dhipaga omukiintu gwe ngoka, ngaashi shoka tashi ningwa ngashingeyi.

Onkalo ndjika oya zi peni?” osho Iipumbu a pula nomaipulo.

Iipumbu okwa gandja omayele kutya uuna aafekelwa miiningwanima mbika ya kwatwa kopolisi oshiwanawa ngele mbaka taya tuminwa koshipangelo opo ya ka talike ngele omadhiladhilo gawo oge li tuu nawa.

Okwa ti ishewe mbaka naya konakonwe mombinzi opo pu talike ngele mombinzi yawo kamuna iingangamithi nenge kamuna iikolitha.

Okwa londodha woo oshigwana opo shi ikeelele ko ku holeka  aafekelwa uuna ya longa iilonga yi nyanyalitha yithike mpoka.

Okwa ningi elondodho ndyoka a ulike oshiningwanima shomasiku ga ziko sho omulumentu omugundjuka gumwe a kala a holekwa kaakwanezimo lye uule woshiwike konima yoku dhipaga omukadhona ngoka ya li mohole  naye. Nakufekelwa nguka aniwa okwa kala a holekwa oshoka okwa li a zala omizalo dhoshikiintu, e ta kwiininikwa okanona uule woshiwike, omanga inaa ka kwatwa kopolisi.

Omundohotola, Tshapaka Kapolo gwOngongahangano yOongeleka mo Namibia okwa  ti  iiningwanima mbyoka ta yi longwa kaalumentu oku yi longela aakiintu otayi ulike kutya oshilongo osha kanitha oohedhi dhasho.

Gavena gwoshitopolwa shaShana, Clemence Kashuupulwa  ngoka woo a popitha poshigongi shika okwa yembe  noku gandja ombedhi kwaamboka ya fekelwa ya longa iilonga yuudhudhu yithike mpoka, ta ti oshinima shika shaalumentu ya pilukilapo aakiintu otashi uvitha nayi noonkondo.

“Nopethimbo lyiita yekondjelomanguluko inandi uva nando ootu kutya aatondi mboka ya kwatwa oya li ya tetwa omitse nenge ya kutulwa omiligu ngaashi tashi ningwa nena. Aakiintu otaya mono iihuna sha fa onkugo yawo tayi gwile momakutsi ga thita.

Oshigwana osha loloka,” Kashuupulwa a ti.

Ngoloneya okwa indile oshikondo shUuyuki opo shi gandje omageelo omadhigu kwaamboka taya ka monika ondjo miilonga yomuyonena ngoka.

 

KuNuusita Ashipala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here