DJ Lusy moshilonga ha shi longwa unene kaalumentu

0
226

EENHANA – Omutuliko gwoongalo nenge oDJ moRadio yoshigwana mOhangwena ota longo nuudhiginini no neitulemo oku ulika kutya naakiintu otaya vulu oku longa oshilonga shika sho ku tulako oongalo nawa ashike ngaashi hashi longwa wo kaalumentu.

DJ Lusy nando opo a tameke oshilonga shika uule ashike wethimbo efupi, ye okwa uvaneke kutya oku na oshindji oku ulukila aapulakeni ye kombinga yuunongo we okuhogolola oongalo noshowo okulongitha ewi lye.  DJ Lusy okwa tameke iilonga mbika omumvo gwa zi ko na okwa ulike nale mu kehe shoka a ningi uuna ta tulako oongalo mOradio yOshigwana kutya ye okwa shitilwa oshilonga shoka. Nando ayihe otayi ende nawa ngashingeyi, kasha li oshipu petameko, oku longa opo eye ponkatu mpoka eli ngashingeyi sho konyala ewi lye li shiwike kaapulakeni oyendji muumbangalantu woshilongo nena.

“Omathimbo ogendji oo DJs dhaalumentu ohadhi longele kumwe moku hiyathana komauliko  goongalo, onkene ompito oku mona oDJ onkiintu pomauliko ngoka  oha yi kala yaapo nando. Uuna tse aakiintu twa ningi elago oku dhana pomauliko ngaashi ngoka, olundji otwa tegelelwa oku ulika iikando oyindji  kutya tse otuna uunongo okuyeleka noo DJ dhaalumentu ngele tashiya poku tulako oongalo,” osho DJ Lusy a ti.

DJ Lusy ngoka ena omimvo 25 oku li omukumiki gwaantu yepipi lye unene tuu moshitopolwa shaHangwena. Okwa ti okwi ilongele esimano sha pitile miilonga ye yuudhiginini noshowo mokwi itulamo kwe.

“Pomahala apehe mpoka handi dhanene nenge handi tulako oongalo, aluhe ohandi si oshimpwiyu kutya , onda thigapo ethano ewanawa lyandje, opo aapulakeni yandje yaa dhimbwe ndje, uuna pena omauliko galwe monakuyiwa. Ondi hole okulombwelwa kutya onda longa nawa, Ohandi soshimpwiyu kutya ngame onda nwethamo aapulakeni yandje nawa,” osho a ti.

DJ nguka a ndjanga no kwa nukapo oku na uukwatya mboka woopalela oshilonga shika.Eholokepo lye  pamizalo ota li hili omeho.
“Omukalo gwandje gwokuzala ogwa nathangwa, nonando ohagu monika gwa fa gwoshinanena. Ondi hole okuzala  oombulukweya oonde dhojeena nokambindja. Iizalomwa yandje aluhe ota yi hili,’ osho a ti.

DJ Lusy, omvalele ya Shakati ota ti opo a kale noku huma komeho miilonga mbika okuna okulonga nawa noshowo okwiilonga okuhika okahumba  oshoka uuna ena uunongo mbuka, otashi ke mu kwathela opo a kale ta hiki okahumba uuna tadhana oongalo pomauliko gontumba.

“Onda hala aantu mboka tandi dhanene oongalo opo ya kale aluhe nohokwe yo ku indila opo ngame ndi ya tulileko oongalo poompito odhindji nenge mbaka opo ya kale noku ithana ndje kiituthi yawo ndi yi mwenyeke noku tulako oongalo,’osho DJ Lusy a ti.

DJ Lusy oha mwenyeke noongalo pomauliko giipindi gEenhana Trade and Business Expo, piituthi noshowo pomahala gomainyanyudhilo moshitopolwa shaHangwena. Okuna wo opolograma mOradio yoshigwana yomOhangwena ngaashi ndjoka yoongalo noyoonkundathana kombinga yiiyenditho ongula onene noshowo komatango. Oha wilike woo opolograma yomatseyitho pokati kotundi 12h00 -13h00, oshowo opolograma yuunamapya , ndjoka yi holike kaapulakeni kuumbangalantu.

“Opolograma ndjika yuunamapya oya patulula omeho gandje oshoka ngame naapulakeni yandje ohatu kundathana iinima yaguma uunamapya moshitopolwa shika. Onda simanekwa ishewe kaapulakeni yandje omolwa opolograma kombinga yelongitho lyoondjila noshowo okuhinga nawa moondjila dhomoshitopolwa.

DJ Lusy ke uvitile epangelo nawa, na okwe lipe ombedhi kutya lyo itali longo shagwana oku kwathela Ooradio dhoshigwana moshilongo. Okwa ti “ Nonando oshilongo oshina emanguluko lyiikundaneki moAfrica alihe, ooradio dhoshigwana odha pumbwa woo oku kwathwa kepangelo ndele ha ku kala ashike dhi ikwatelela komakwatho taga zi kookansela, ku MISA na Unesco opo dhi vule oku tuma omawi mombepo esiku kehe.”

Oonzo dhopantu niimaliwa oyo aluhe eshongo lya taalela ooradio dhoshigwana menenevi Africa ndele Namibia okwa  katuka oonkatu oonene moku taaguluka eshongo ndika.

DJ Lusy ngoka edhina lye olyo  Lusia Immanuel okwa valelwa mOneshila mOshakati konima yomimvo 25 , na okwa nwethwa mo ku DJ Chi-Chi ngele tashiya poku dhana oongalo.

 

KuClemence Tashaya

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here