Kaleni muna oshimpwiyu naantu ooyakweni

0
188

ONGWEDIVA –Opolisi moshitopolwa shaShana oya kumike oshigwana opo shi kale shina oshimpwiyu noshilyo kehe shomoshigwana. Opolisi oya ningi ekumiko ndika unene oku shi talela momadhipago ngoka ga vuka mokati koshigwana unene tuu ngoka ta ga ithanwa omadhipago taga zi “miihole”.

Ekumiko ndika olya ningwa kOmugandjimalombwelo gwopolisi mOshana, Komufala Ndahangwapo Kashihakumwa komeho gesiku lyomagalikano gopashigwana ngoka ga ningilwe, okugalikana Kalunga koongundu dhaakwiita yomegulu opo a tilile ombepo ye maalumentu aaNamibia unene opo yeethepo oku ehameka nokudhipaga aakiintu yoshigwana shika.

Omagalikano ngaka oga ningilwe Etine oshiwike shika pootundi dhopokati komutenya. Kashihakumwa okwa ti omukwashigwana kehe na kokeke ombepo yoku gamena omwenyo gwomukwashigwana omukwawo.

Okwa ti osha pumbiwa opo omukwashigwana kehe a igandje moshilonga shoku gamena omuntu omukwawo kutya omweendanandjila nenge omushiinda she.

Kashihakumwa okwa popi ndhika sho sha ndhindhilikwa kutya aantu ohaya kala ya mwena ashike nonando oye shi shi kutya aashiinda yawo oha ya kala taya kondjo ongulohi kehe. Nenge omushiinda shawo gumwe kehe esiku ota dhengwa nokuthangwa komuholike gwe ndele yo iha ya lopota oshinima shoka ootu nando okopolisi. Oha ya ka popya ashike ngele omuntu ngoka okwa dhipagwa , opo ihe taya ti okwa kala ha monithwa iihuna. Kashihamkumwa okwa ti okupopya omuntu a dhipagwa nale okwa toka oshoka kapena we ekwatho lyasha ando opo omwenyo gwe gu hupithwe.

“Oto adha ethimbo limwe mpoka aantu ye na ontseyo kutya omuntu omukwawo oha monithwa iihuna, kutya nee mboka ye shi, oshinima shika aaniilonga ooyakwawo, iilyo yegongalo lyawo nenge woo aanegumbo lyaandjawo , ayehe oye shi oshinima shoka ihe olundji ayehe oha ya kala ya mwena itaa ya popi sha.

Osha pumbiwa opo ya lopote shika kopolisi opo yo yi shi konakone omanga inaa ku toka.Uuna ashike omuntu a dhipagwa nenge a ehamekwa noonkondo opo to uvu aantu taya popi kutya oya  kala ye shi uupyakadhi mboka wu lipo, ndele nee okupopya shoka okwa toka unene molwashoka shalongwa osha pwa,’ Kashihakumwa a ti.

“Aantu oye na oku londodha opolisi omanga onkalo ina yi yonuka, osha puka oku kala wa mwena, otuna oku kala woo aagameni yaantu ooyakwetu nenge aantu yalwe.

Oshoka elalakano olyo oku hupitha omwenyo gwa gulwe. Oshoka nena esiku lyomuntu gumwe ndele otashi vulika ongula oshinima shoka ongoye to shi ningilwa.

Ondi shishi yamwe otaya ipopile kutya ita ya vulu oku hadha hadha monkalamwenyo yopaumwene yaantu yalwe, ndele omathimbo gamwe shika osha pumbiwa.

Tse ongo aapolisi otwi ikwatelela kuuyelele mboka oshigwana hashi tu pe, unene tuu sho itaatu vulu okulonga otse atuke kombinga yoku ngambeka omadhipago “giihole” ngoka, onkene natu kondjeni opo tu gamenathane,’Kashihakumwa a ti.

Kashihakumwa okwa indile woo mboka haya kambadhala oku tala yakwawo nondhino ya konge ekwatho pehala lyokulongitha ekuni.

“Oshili aantu oye na okwiilonga oku konga ekwatho, opolisi oyililepo oku yakula, oshiholelwa ngele opena omuntu ena oongunga dhoye odhindji, lyo ekwatathano ndyoka ita li longo, ngaashi wa li wa tegelela, itashi kwatha sha oku dhipaga omuntu ngoka.

Oto vulu oku konga ekwatho kopolisi, ndjoka tayi ka kambadhala opo yi mu kwathe mu adhe etsokumwe opo omuntu ngoka a galule iinima yoye.

Otashi ehameke omutima oku tala shoka tashi ningwa pethimbo ndi, ipula ashike kutya andola omuntu a dhipagwa nenge ha monithwa iihuna oye  omumoye omukiintu nenge omumwanyoko omukiintu oto kala wu uvite ngiini,’ Kashihakumwa ta pula.

 

KuKakunawe Shinana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here