Omukiintu a yugwa eyego lyoshingoli mokana

0
291

ONGWEDIVA – Sho uukalyamupombo tau geye, aafuthi yalwe mOngwediva oya yi sigo oponkatu yoku nana mo omayego giingoli momakana gaantu. 

Oshiningwanima shika oshikumithi noshitilithi osha ningilwa omukiintu gumwe omasiku ngaka mOngwediva, ngoka a yugwa iinima ye, nokushindulwa eyego lyoshingoli mokana nombele.

Omukiintu ta hokolola kutya okwa ponokelwa kaalumentu ya homata oombele omanga ali ta ende uusiku molukanda lwaNew Reception.

Omukiintu omugundjuka ngoka a halukithwa koshinima shika okwa ti omanga ali uuka kegumbo  aalumentu aagundjuka yane oye mu tsakaneke ye mu kwata ohaluka na oye mu indile opo eya pe ondjato ndjoka a li a humbata.

Mondjato omwa li efano lyovideo lyoludhi lwoSony noshowo Ocellphona yoludhi lwoSamsung Android. Iinima ayihe mbika oyina ongushu yoN$10 000.

Okwa ti shoka tashi  kumitha ooshoka kutya sho tuu manga aafuthi mbaka ye mu yugu ya adhika andola taya fadhuka po oya ndhindhilike kutya okuna eyego lina oshingoli, oya kutha ombele no ya yagako oshingoli shoka omanga inaa ya fadhukila momilema.

“Oshinima shika osha ningwa mepathimo lyeho, osha li tashi kumitha ishewe oshinima inaa shi tegelewa. Ngame onda li nda yi kukuume kandje tu ka tale uudhano wetanga kotiivii. Manga tatu tala uudhano lwo olusheno ota lu guko. Ondhima ndjika oya li mOngwediva ayihe, onkene molwashoka kandali ndi shiwo kutya otayi kala uule wethimbo lithike peni onda tokola ndi katuke mbala opo ndi ye kegumbo. Omanga tandi ende onda mono ongundu  yaamati tayi ende yuuka kungame, ngame onda tsikile tandi ende. Sho ya hedha pungame, onda dhiladhila kutya otaya pitipo ihe pethimbo ndyoka oya nukile ndje  etaya yugu ndje ondjato yandje oshowo ya hilimo eyego lyandje lyoshingoli mokana,” omukiintu osho a hokolola.

Iinima mbyoka ya yakwa ina yi monika natango, noshiningwanima shika osha tseyithilwa opolisi ndjoka ya patulula epeko lyoku shi konakona.

 

KuKakunawe Shinana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here