Onkalo yuunona womomapandaanda tayi nyengathana mOndangwa

0
191

Ondangwa – Osha fa shi li omukalondjigilile kutya kehe oshitopolwa moshilongo shetu oshina uunona womomapandaanda, mbono kaa wuna nande esiloshimpwiyu lya sha,owu li wii ninga okakombo ilitha kanzi igalula, nowu wete anuwa wa koka ta wu vulu oku kala wu li kuwo wene.

Nonande oshilongo shetu sha manguluka  uunona mbuka owu li ha wu hupu shokadhila, oshoka wumwe ohawu inyangele , na ohawu kala tawu indile aantu iimaliwa momapandaanda opo wu mone shokulya no poompito odhindji ohawu kongo iipalutha yawo momandoloma giiyagaya.

Omwaalu guunona mbuno mOndangwa otagu londo esiku nesiku,uunona mbuno owu li pokati koomvula omu 10 sigo 15.

Angula ngono eli onga omukuluntu gwa yakwao okwa holola kutya yo iha ya yi kosikola, yamwe aakuluntu yawo oya mana oondjenda na yamwe kaye shi mpa puna aakuluntu yawo, na oya tokola owala oku kala momapandaanda yo taya inyangele yamone omboloto.

Olundji ohaya lala kohi yomiti na ohashi ya ningile oshidhigu pethimbo lyomvula oshowo lyuutalala.

Aakalimo yomOndangwa oyendji oya gandja omakemo gawo koshifo shika shono yu uvite nayi  molwa onkalo ndjika yuunona womomapandaanda, opendji nolundji otawu iyakele momagumbo gaantu nokuga teyagulapo taya kuthamo iinima yaantu, uunona pakutala uushona ashike otawu longo iikumithalonga. Taya holola kutya nonande oya lopote kopolisi uunona mbuka ka wu na sho ha wu ningwa oshoka esiku nesiku otaya kanitha omaliko gawo.

Uunona mbuno otawu dhengemo nomakende gomagumbo gaantu na yamwe ngaashingeyi oya kwatwa koombepo dhuutile, oshoka kaye shi nkene ya ninga uuna ya ya komafudho omagumbo gawo otaga tewapo kuunona owo tuu mbuka.

Oshiwike sha ziko uunona mbuka owa li wa dhengemo ekende lya gumwe gwomOndanwga ashike sho wa pulwa owa ti hawo .

Unene uunona mbuno ohawu kala momudhingoloko gwOmwandi  gwaKamanya olundji ngele owa yi ko kehala hoka oko owala to wu adha ta wu kongo uuhupilo.

Pamapulapulo owundji ota wu hokolola kutya owa hala oku tameka osikola ashike ka wu shi kutya ota wu shi ende ngiini nonande wumwe wetu hololele kutya ka wuna ehalo lyokuya kosikola ashike na wu pewe iilonga nenge wu kale ta wu mono omakwatho okuza kepangelo.

Onkalo yaanona yomomapandaanda oya nayipala unene moshilongo shetu ngaashi uunona mbuno uushona noonkondo wa pumbwa ando oku kala ta wu yi komanongelo ashike owu wete kutya owa koka otawu vulu kwiinyangela wo wene, nonande ta wu kutha noku yaka iinima yaantu.

Oyendji oya indile opo Elelo lyaNdangwa li ningepo elunduluko omolwa uunona mbuka oshoka ota wu eta oluhepo moshigwana, ngele to tala iinima mbyoka hayi yakwa momagumbo ohayi ka landithwapo owala kondando yili pevi noonkondo.

Gumwe ta indile opolisi yi kutheko oongaku opo yi kondeke uunona mbuka wo wu kale nokuya kosikola ngaashi uunona uukwawo ta wu mono omanongelo gawo.

 

 

KuMaria Namupala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here