Aalandithi yomomapandaanda mOshikuku konima yekumba

0
216

OSHIKUKU – Aalandithi yomomapandaanda mOshikuku mboka ya taambako elandulathano lyoku kalandithila komatala, oya pandula elelo lyondoolopa nopolisi, sho ya kutha onkatu okutula miipandeko aalandithi mboka inaa ya hala okwiiyutha koompango.

Omatala gaShikuku, oga pu okutunga petameko lyomvula yaziko, naalandithi momapandaanda oya li ya lombwelwa opo ya ye komatala ngoka geli mondjila onene yoku ya kOshakati, muFebuluali omvula oyo tuu ndjoka.

Aanangeshefa mbaka oyendji oya li ya tindi okuya komatala taya ti kutya oku na oshiluli shoka aniwa hashi kala tashi pilula koongoma dhotombo uusiku.

Nando pakala omananathano pokati kayo nelelo lyondoolopa, oyendji oya ka zimina noya tokola okuya komatala.

Ihe, yamwe oya ka zako komatala, noku iyakela momapandaanda nopomahala mpoka ya indikwa, taya nyeyeta kutya aniwa komatala kaku na ookastoma, oshoka oge li unene kokule noositola nosho wo oombaanga.

Shika osha uvitha nayi aanangeshefa ooyaakwawo mboka ya tokola opo yi iuthe koompango.

“Otu uvite nawa sho ya katukilwa onkatu, oshoka aantu mbono oyo haya imbi ookastoma dhiye komatala, oyo haye tu imbi oku landitha molwaashoka, ngele momapaandaanda omu na aantu taya landitha, nena aalandi ka ye na sho ta ye ya okukonga komatala,” gumwe gwomaanangeshefa mboka ye li komatala ta ti.

Aalandithi mbano taya ti oya tokola oku kala komatala, nonando pwakala omitoto dhomukiintu aniwa hashituka oshiluli nokukala ta pilula koongoma dhooyakwao dhotombo uusiku.

Nonando yamwe yomaalandithi oya  ti kutya ehokololo lyoshiluli kali lyoshili, nolyali owala lya etwa po kaalandithi, nelalakano lyokuyanda okuya komatala, omutonateli gwomaliko gumwe okwa hokololele Kundana kutya oosekuliti dhehangano ndjoka lya ta li tonatele po nale odha li hadhi nyeyeta kutya opu na omukiintu gumwe a li heya oku pilula koongoma dhooyakwao uusiku, he ya palupe lwaashi lwopantu.

Omutonateli gwomaliko ta hokolola kutya omukiintu ngoka sigo onena oha landitha otombo pomatala mpoka, ihe iha monika we uusiku.

“Aniwa ngele ta holokelepo, oheya po owala ngaashi naana hashi ulikwa moomuvi dhoshiAfrika. To mono owala a thikama ta pilula kongoma, inoomona kutya okwa zilila peni, ye ta kana po, ito mono sho akanapo,” omutonateli gwomaliko ta ti.

Sho Kundana a talele po omatala gaShikuku oshiwike sha ziko, aalandithi ota ya monika kaayena uumbanda, nonando, taya nyenyeta kutya ookastoma itadhi ende nawa.

Aalandithi mbaka oya indile opo elelo lyondoolopa li fale okapale kuutekisa noombesa komatala, yo yaaha pitikile nande aahingi yootakisa ya londekele aafaalelwa mokati kondoolopa.

“Ngu ta monika ta londekele mokati kondoolopa na futithwe, aantu ayehe na ye ye owala huka opo owala natse tatu landwa,” omulandithi Niita Amwaama ta ti.

Omukuluntuwiliki melelo lyondoolopa yaShikuku Julia Kakwambi-Nakale okwa koleke kutya  elelo lye olya li lya lombwele aalandithi mbaka opo ya ye komatala, oshoka omahala mpoka haya landithile inaga nika owala oshiponga kuyo, nookaalandi, ihe ota ga gandja wo ethano ewinayi lyondoolopa.

Kakwambi-Nakale ta ti opena omathaneko, ngoka taga kaya miilonga opo ehala lyokulondekelwa aantu kuutekisa noombesa opo li ka tungwe pomatala.

“Shino otatu shingi opo tufale ehumokomeho kaantu, na otu shishi kutya aluhe ngele tapu ya elunduluko ope na ngaa okukala mbo yeli ompinge, ashike opo tu fuule noku eta oongeshefa oonene naamboka taya humitha ondoolopa yetu komeho, otu na oku lundulula iinima oyindji mwa kwatelwa oku fala aalandithi yomomapandaanda komatala,” Kakwambi-Nakale ta ti.

KuKakunawe Shinana na Helvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here