Omahodhi pEenhana esiku lyegalikano lyOpashigwana

0
188

EENHANA – Epangelo olya indilwa opo li etepo ompango ndjoka tayi indike opo oositola dhoku landitha omalovu dhaa patulule mOsoondaha.

Eindilo ndika olya ningwa kaakwashigwana mboka ya li ya gongala pesiku lyegalikano lyopashigwana lya ningililwe mongelki yegongalo lya ELCIN pEenhana oshiwike shayi.

Oonakuninga ethaneko ndika oya ti oya hala opo epangelo li etepo oveta ndjoka tayi indike opo omalovu niikolitha yaa landithwe moobaa, nomuushabina mOsoondaha. Oya indile opo epangelo li landule oshiholelwa sha Botswana oshishiindalongo kuuzilo waNamibia shoka sha indika opo oondingosho dhomalovu, dhaa patuluke Osoondaha. Pethimbo ndika moNamibia oositola oonene dhomaalaka odho adhike hadhi pata oku landitha omalovu okuza potundi 13h00 omutenya gwOlyomakaya , oshowo ihaadhi landitha omalovu ogo tuu ngoka mOsoondaha. Ihe uundingosho noshowo oombaa ohadhi landitha omalovu Olyomakaya nosho wo Osoondaha.

Ethaneko olya gandjwa oshoka opwa itaalwa kutya iilonga yelongitho lyekuni lyuukithwa aakiintu naanona ota li zi mokunwa unene iikolitha noshowo iingangamithi.

Mbaka ya ningi eindilo ndika oya li oshitopolwa shaantu oyendji mboka ya gongalele megongalo lyEenhana, okugalikana Kalunga opo a mweneke nokuhulithapo iilonga yekuni tayi ningilwa aakiintu naanona moshigwana. Esiku ndika olya li lya tokolwa koKabinete kOmuperesidende Hifikepunye Pohamba, sha landula kiiningwanima oyindji no yi nyanyalitha moka aakiintu aagundjuka ya kanithile oomwenyo dhawo sho ya dhipagwa kaaholike yawo aniwa.

Pethimbo lyegalikano aagalikani oyendji oya li ya nika oluhodhi na yamwe oya li taya li omolwa omaso ngoka. Mboka ya li pegalikano mongelki ya ELCIN mEenhana oya za moongundu dhoopolitika dha yooloka, noshowo miimpungulonga ya yooloka, mbaka oya kwatelamo wo aanasikola, ayehe ya galikana pamwe opo Kalunga a hulithepo noku loteke iihuna mbyoka tayi longwa kaalumentu ta ye yi longele aaholike yawo.

Ngoloneya gwoshitopolwa shaHangwena Usko Nghaamwa ngoka a lesha oshipopiwa shOmuperesidende Hifikepunye Pohamba, okwa kumike aaNamibia ayehe aanene naashona opo ya ethepo nokuhulithapo omadhipago gaakiintu noshowo gaanona yaana ondjo.

“Otwa mona omadhipago gaakiintu naanona moshigwana shetu tashi ehama, otwa mona nokutala iiningwanima yelongitho lyoonkondo lyiikwatelela kuukashike kookantu womuntu moNamibia.Otwa mono oshinima shika, she etako oshipala shasho oshiwinayi,” Nghaamwa a ti.

“Ndjika onkalo tayi etele oshigwana shaNamibia omaipulo, unene tuu pethimbo ndika sho twa gongala mpaka oku kugila ekwatho okuza ku Kalunga opo a hulithepo oomehamo ngaka taga ningilwa aakiintu.Ekwatho lyetu otali zi ashike kuye, ngele ye tu uvu omagalikano getweni atuheni mbaka twa gongala mpaka nena,ndele ndyoka itali zi kaanapolitika, kaatseyinawa yomahupilo nenge kaasita yomagongalo. Otuna okukala kumwe mombili nomeidhidhimikilathano, momagumbo getu, momanongelo getu, momapandaanda getu, noshowo monkalathano yetu yesiku kehe,” Nghaamwa  a kumagidha.

Esiku lyegalikano pEenhana olya li lya kalwa kaantu omathele ogendji mwa kwatelwa ookansela yiikandjohogololo omulongo yoshitopolwa sha Hangwena. Esiku olya kalwa wo kaasita yomagongalo goongeleka dha yooloka, komafamilia, kaanasikola ya za koosikola dhomoshitopolwa noshowo kiilyo yoongundu dhopolitika dha yooloka.

Aakwanegongalo oya pandula epangelo sho lya utha kutya esiku ndyoka nali kale lyegalikano.

“Otwa hala andola opo epangelo li etepo ondjindikila ndjoka tayi indike opo ooshabina noobaa dhomalovu niikolitha dhaa patuluke mOsoondaha, ngaashi iishiindalongo yetu yimwe ya tulapo oondjindikila ndhoka. Ngele shika osha ningwa ondi itaala kutya oshigwana shetu otashi ka lunduluka.Epangelo nali etepo oveta ndjoka tayi indike opo ooshabina nobaa dhaa patulule we mOsoondaha,” osho Paulus Ndara Kambinda  thaneke.

Yamwe mboka ya li pegalikano oya ti iipotha ayihe yomadhipago goludhi nduka oonakuyininga oya pumbwa okupangulilwa eso nenge okutulwa mondholongo onkalamwenyo yawo ayihe,.

KuClemence Tashaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here