Omolwashike twa pumbwa ostatistika na otayi tu lombwele shike?

0
182

WINDHOEK- Ostatistika nenge omiyalu odha simana nenge otadhi ende nokusimana pethimbo ndika lyuuyuni tau endelele. Aantu otaya longitha omiyalu opo ya uveko iitsa nenge uumbangi wontumba mboka yena noshowo iiyalulwa mbyoka ya gongelwa momapekaapeko.

Pethimbo ndika moNamibia otatu popi kombinga yomiyalu kombinga yaaniilonga, nongashingeyi omasiku ngaka otuna Eyalulo lyoPaunamapya lili metifa. Iinyangadhalwa ayihe mbika otayi gandja uuyelele wontumba kaantu, kaatotiveta noshowo komahangano goongeshefa. Omiyalu ndhika ohadhi topolwa muupambu uushona opo ndhika dhi uvikeko kaantu.

Ostatistika nenge iilonga yomiyalu oyili ehuku lyuupambu mboka womauyelele. Olundji otatu pewa uuyelele okupitila momikalo dha yooloka ngaashi ndhoka dhili molupe lwomathano omuyalu nenge molupe lwoonomola kokutya oto adha epandja lyontumba puna uumpungu wumwe uule wumwe uuhupi, nolundji mbuka owuna omalwaala ga yooloka oku ulika eyooloko muuyele womiyalu mboka wa humbatwa kuumpungu mboka. Oto adha ishewe pepandja lyontumba pena ongonga ya fa oshikuki ndjika oya tetwa miipambu yimwe iinene yimwe iishona nosho tuu. Adhihe ndhika odho omikalo nkene uuyelele wa gongelwa kiilonga yomiyalu tawu fatululwa opo wu kale nomwiityo ku kehe omuntu ngoka tewu lesha.

Omiyalu ndhoka dha ulikwa ngaaka otadhi pe omuntu kehe ngoka tedhi longitha ompito opo a ninge etokolo lyomondjila nolyo meendelelo .

Ngaashi aalongithi yiinima, aanapolitika noshowo aanangeshefa oya hala uuyelele opo ya tseye mbala kutya oshihauto shini yena oku landa? Oshikwawo oya hala uuyelele mboka tawu ya ulukile mpoka puuka omahupilo? Nenge oshinima nenge iinima mbyoka tayi ka kala yili pethimbo nenge momode oshiwike tashiya, nenge omwedhi taguya, nenge omvula tayi ya? Nopwaana iilonga yomiyalu otashi kala oshidhigu opo aantu ya ninge omatokolo ga kankamekelwa kuuyelele wopamiyalu. Epulo ndyoka lya pulwa pombanda otali vulu oku yamukulwa nuupu ngele opena omukanka gwakola hoka taku tungilwa omatokolo ngoka taga ningwa, kutya nee okaanapolitika, okaalongithi yiilandomwa nenge okomahangano gontumba.Nopwaana omiyalu otashi kala oshidhigu oku ninga omatokolo geli mondjila.Uuyelele wopamiyalu owo tawu tupe ondjila opo tu vule okuninga omatokolo kutya oongoka omashona nenge ngoka omanene.

Osha simana wo kaapekapeki okutseya  kutya oshike taya kongo omanga inaa ya gongela uuyelele. Oshoka otashi vulika ya gongele uuyelele wontumba ndele mbuka ita ya ka vula okuwu longitha.Ngele shika osha ningwa otashi fala mekanitho lyuuyelele, lyethimbo noshowo lyoshimaliwa, onkene shika oshinima shina oku yandwa ngaashi tashi vulika.

Aantu oyendji otashi vulika ya dhiladhile kutya yo itaya ka pumbwa oku longitha uuyelele wopamiyalu nenge yuuveko uuyelele mboka, ndele uuyelele wopamiyalu otatu wu longitha esiku kehe nenge owuli oshitopolwa shonkalamwenyo yetu esiku kehe, ethimbo limwe otatu wu longitha nokwaa he shishi kutya otatu wu longitha. Konyala oshilonga kehe monkalamwenyo oshina oshitopolwa shopamiyalu na osha pumbiwa omuniilonga kehe a kale nontseyo yomiyalu pamuthika gwe. Oshiholelwa shimwe ooshoka shomahogololo gopapolitika. Okuulika kutya olye a sindana momahogololo ngoka  osha kankamekwa komiyalu dhopastatistika. Oshikwawo dhiladhila kombinga yuudhano woongonyo ongo oshiholelwa oshitiyali. Pamiyalu omudhengingonyo gumwe okwa sindana iikando oyindji okuyeleka namukwawo, shika osho uuyelele wopamayalulo, hoka aayambidhidhi yomudhengingonyo taya tala noku tegelela kutya omudhengingonyo gwawo ngoka otashi vulika oye eli pevi moku itaalwa kutya otashi vulika a dhenge mukwawo ngoka alwa nokusindana olundji.

Ngaashi ashike iilongitho yilwe omiyalu otashi vulika wo dhi longithwe pombambo, ihe ngele owu na ontseyo kutya nee oshona kombinga yohedhilongo lyostatistika nena ngoye oto vulu oku uvako nokukonakona nawa uuyelele kehe mboka wa pewa. Uuna omulandi gwoshinima ena uuyelele wa gwana kombinga yasho nena nguka oye ha kala komeho moku ninga ehogololo lili nawa kutya oshike ta landa nomolwashike teshi landele. Shika osha faathana wo kombinga yepangelo, yomahangano noshowo yookampani, uuna tadhi ningi omatokolo ngoka taga vulu oku lundulula onkalo yomahupilo goshilongo kutya nee okombinga yekoko lyago nenge okombinga yomulandu gwontumba.

Tashi ti itashi uvikako owala ngele omuntu ota ti oshinima shontumba osha tya ngeyi ye keena uumbangi washa wopaimiyalu mboka tawu koleke shoka ta popi. Aantu oya pumbwa uumbangi opo ya itaale, onkene kapena oshinima tashi itaalitha shafa uumbangi wopamiyalu ndhoka tadhi ulike kutya oshinima oshithike peni nosho tuu.

Omiyalu odha simana koshigwana oshoka ohadhi tu pe uumbangi mboka tawu tu pe ompito opo tu ninge omatokolo ga thikama kuumbangi mboka wa za momapekaapeko nenge momakonakono gomuule. Omiyalu otadhi kwatha aalandi yiinima, aanapolitika, noshowo omahangan goongeshefa ga vule okuninga omathaneko gonakuyiwa yuuka, noku ga keelela opo gaa ye momapuko omanene.Omauyelele oge tu kundukidha, molupe lwoonomola, molupe lwomadhiladhilo noshowo uumbangi, ndele uuna omiyalu ndhika dhishi kwiinekelwa opo owala tatu vulu oku kala tuna einekelo kutya otatu dhi longitha, oku dhi tala nawa noku dhi konakona etatu dhi tula koshiyalo opo ihe otatu hogolola ondjila ndjoka tuna okulandula shi ikwatelela kuuyelele mboka tuna.

Omiyalu otadhi gandja ompito opo tu longithe omitse dhetu okudhildhila nokutokola. Etha omutima gwoye gu ninge etokolo lya hugunina konima sho omutse gwoye gwa konakona nawa nogwa uvuko nawa omiyalu. Shika otashi ku tula monkalo yili nawa, lyo ndika olyo limwe lyomomatompelo kutya omolwashike twa pumbwa oku kala nuunongo wopamiyalu womuthika gwontumba monkalamwneyo.

KuIipumbu Sakaria

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here