“Oskola yetu oya kaka” – Aanaskola ya St Mary

0
220

ONDANGWA – Aanaskola yomosekundoskola yopombanda  yaSt Mary Odibo, otaya nyenyeta molwonkalo yawo ndjoka yili tayi nyengathana mosikola yawo.

Omunaskola gumwe ngono inaa hala kutumbulwa kedhina okwa holola kutya oyeli taya monithwa iihuna kaalongi yawo. “Otwa pumbwa iipundi oshoka moskola yetu kamuna iipundi ya gwana, katuna oombete, yamwe ohatu lala ko tuli ooyaali noondunda dhetu dhokwiiyogela odha kaka noonkondo,” ta ti nga.

Aanaskola mbano oya tumbula kutya onkalo yomoskola ndjoka ombwinayi oshoka oya fa ya tali kako onga iinamwenyo, nonande haya futu iimaliwa oyindji, omuhandjo ohaya futu N$1,600 kehe koshikako omanga oskola haya futu N$950 koshikako kehe. Ta ya tsikileko kutya omuhandjo gwaamati oyena owala obloka yimwe mono muna owala oondunda 12.

Oya holola kutya oya lulilwa kezimba edhigu ndyoka halizi muundjugo nongashingeyi ihaya fudhawe nawa na ka yeliwe ya manguluka, na ohaya kotha nuudhigu . “Ngashingeyi otwa fa owala tuli moshigunda shiingulu nenge shiikombo, yakwetu otwa lulilwa kezimba, ina tu yalulwa we twafa aantu,” omunasikola ta ti nga.

Oyendji mbono yeli mondondo onti10 nonti12 oya holola okuuva nayi kwawo oshoka yamwe yomaalongi ohaya kala ta yeya ithana omadhina omawinayi ngaashi oondjima nenge omadhila. “Ka tuna uupyakadhi naalongi taya longo oshoka ohaya gwanithapo iilonga yawo yosikola ashike osho nee haya kala taaye tu tuku noku tu ithana omadhina omawinayi shono kaashili pamulandu, oto uvu ngiini omulongi teya mongulu yoskola ashike ota tameke ku tuka aalongwa kaa yena sho ya ninga? Napu talike nawa mpo,” omulongwa gumwe ta nyeyeta.

Omukuluntuskola goskola ndjono Eino Heelu okwa ti kena nande uuyelele monkalo yaalongi taya tuku aanaskola, oshoka ina mona omanyenyeto gatya ngaaka ga ziilile kaanaskola.  “Otuna ompumbwe yiipundi niitaafula molwaashoka otwa taamba omuyalu ogundji gwaanaskola omvula ndji,” Heelu ta ti nga.

Heelu ta tsikileko kutya aanaskola yamwe shili ohaya lala koombete ooyali omolwa ompumbwe yoombete poskola yawo, na okwati oyeli moonkundathana nkene taya ka mona oombete dha gwana opo kehe omulongwa a kale a mona ombete ye.  Ta gwedhako woo kutya kombinga ye kako lyomihandjo aanaskola oyo yene yena ku opaleka omihandjo dhawo momahuliloshiwike uuna aawapaleki ya ya komagumbo oshoka  iha ya longo unene momahuliloshiwike.

“Aanaskola yo yene inaya hala uuyogoki oshoka nenge ya lombwelwe ihaya opaleke nande,” Heelu ta gwedhako. Okwa kwashilipaleke kutya ota ye kiikunda omikundu ndhika dha etwa kaanaskola uuna taya ka ninga oshigongi shaavali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here