Waa kambadhala ku sindi

0
190

ONKANKOLO – Nonande eli mepipi lyuukokele Meme Hilma Hishekwa gwoomvula 58 ina hala a dhengwe koluhepo omanga ena oonkondo nuunongo we mboka a pewa ku Kalunga.

Omukalimo gwomomukunda Etunda moshikandjohogololo Okankolo, ota longo nuudhiginini sho ta longo uulyenge womothingo, wokiikesho, uutenda,uulinga nosho tuu.

Hishekwa ta ti oku wete kutya omutumba iha gu etasha omolwa shoka a tokola i ilongele kuye mwene ye amone po shomboloto noku kwathela uunona we mbo wuli kosikola.

Hishekwa ye mwene okwa kala oomvula ha longele koVenduka, nomehangano lyawo oya kala haya longo uulyenge womothingo, wokiikesho, uutenda,uulinga nosho tuu. Meme nguno pethimbo ndino ohi ilongele kuye mwene, nuunima awuhe mbuno wopaungomba oye mwene hewu fikile, sho ali a kutha uunongo kokamwanagona hono nako haka landitha iinima mbyo.

Pethimbo ndika Hishekwa okuna  oProjeka ye hayi ithanwa Creative Essence Jewellery ndjono hayi nduluka uutenda, uulinga, uunima wopiikesho oshowo omagwe gomothingo mbono wa longwa moombandi hedhi landa ko South Africa.  Otati enenedhiladhilo lye okwa hala iilongele kuye mwene, oshoka kapuna nande gumwe te ku etele iilonga ngele owa kuutumba megumbo.

Okwa ti  elalakano lye ando oku kala ngaa ta longo kuye mwene oshoka ina hala oku kutha iinima yaantu a fa ookalyamupombo. “Oshi li sha ningilandje oshidhigu mongashingeyi oshoka kehe esiku ondina oku ka landitha iinima yandje kOndangwa, kandina ehala mpa handi landithile, na olundji nopendji ohandi kala noku tidhwa  pomahala mpa handi landithile,” Hishekwa ta ti.

Hishekwa okwati okuna ehalo oku ka kutha ombinga momaulikilo giipindi ngono haga ningwa omumvo kehe ongele omOngwediva nenge omOndangwa, opo uulukile aaNamibia shono ha longo.

“Oku ilongela mwene kashishi oshinima oshipu oshoka  ethimbo limwe owa ka landitha iinima yoye ashike oto ziko inoo landwa nenge oshinima shimwe, ashike ihandi si uunye nenge ndi shune omutse miipeta ondina owala oku longa nuudhiginini ngame ndi adhe esindano oshoka okwa tiwa uuwanawa ihawu zi pokapala ka yela, ondina owala oku kondjitha,’’  niitya yemwene osho tati nga.

Okwa pandula kwaayehe mboka yemu tsu omukumo noku mupa omayele omawanawa, okuna einekelo kutya konakuyiwa ota ka kala ena  ongeshefa onene, notayi vulu oku mu longela uuwanawa.

KuMaria Namupala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here