Dhimbulukwa onakuziwa taalela onakuyiwa

0
147

Ndika ehuliloshiwike lyomatyapulo! Ehuliloshiwike lyoku tala hoka twa zi okutala oshinkoti nondjila ndjoka tweende uule womimvo 24 ongo aantu yamanguluka noshilongo tashi ipangele shoshene. Oshali esiku 21 lya Maalitsa 1990 sho twa kululako epandela lyepangelo lyuukoloni lya South Africa , no twe li pingenepo naandyoka lyetu yene.

Mpaka itatu popi ondjokonona ya nkene twa tsululako epandela lyomukolonyeki. Aawe. Otatu tala omwiityo gwepandela lyetu, lyolwaala olubulau, luna etango eshunga, nondjila ontokele, ondjila ontiligane ondjila ontokele ishewe noshowo ndjoka ya ziza, ndika otali tisha sha simana noshindji kutse. Kutya eityo lyalyo olyopapolitika nenge olyo ethano lyemanguluko  kashina mbudhi kutya ngoye oto shi fatulula ngiini.

Shasimana ooshoka kutya otwa tegelelwa okulonga mbali lwaali opo tu etepo emanguluko lyopamahupilo ndyoka natango li tuli kokule. Tuna okulonga neitulemo, nehwamo, nehalo ewanawa nonomukumo opo tu adhe shoka twa hala.

Shika oshinakugwanithwa shaamboka twi itaala kutya emanguluko ndyoka twa mono mokukala tuna epandela lyetu yene hasho ehulilo musho shene ndele shika osho shina okutu hinga nokutu thiminika esiku kehe tatu penduka kutya otuna okulonga opo tu adhe uuthemba owindji noshowo emanguluko kutya nee opateorie nenge opa kwaadha iizemo yontumba yeyokomeho ndyoka tatu vulu okuguma nenge oku mona nomeho getu gokomutse.

Onkene mokudhimbulukwa esiku etimi 24 lyemanguluko lyoshilongo shetu , kehe gumwe gwetu  okwa pumbwa oku ipula nawa kutya moshikando tashi landula uuna tatu kadhimbulukwa esiku lyemanguluko lyetu ishewe otuna oku kala tatu vulu okupopya nomukumo kutya sigo oompaka otwa adha shike paumwene ndele hapa ngundu opo apeke.Onkene etompelo lyokudhimbulukwa otali kala nongushu molwashoka otatu dhimbulukwa oonkatu oonene ndhoka twa katuka mokweenda oshinano nelala lyontumba meputuko neyambukepo lyevi lyomapenda.

Ipula mwene. Ishewe kutya eyokomeho ndika olya adhika pamahupilo nopankalathano oshowo miimpungu yilwe ngaashi yoonkuluhedhi. Eyokomeho ndika ina li kala ashike ndyoka lya fa tali yagumwa ndele nali kale ndyoka tali vulu oku gumwa. Mushika otuna uumbangi mboka wa popiwa komalutu gasimana nogena omutumbo gwopaigwana ngoka ga tumbula kutya oshilongo shetu osha adha omasindano omanene molweendo lwasho lwomimvo konyala tadhi ihile pomilonga ndatu tashi ilele shoshene.

Olutu lumwe lwaanokapethili oondoka lwOmbaanga Yuuyuni ndjoka ya pupula Namibia kombunda sho aadha eyokomeho momahupilo pamiyalu nonande ngele owa tala nuukeka eyokomeho ndika inali tyapulwa kwaayehe naamboka ye li pevi lyomusinda gwonkalamwenyo molwashoka okwaa thike pamwe paiyemo natango okwa tsikila.Uumbangi uukwawo weyokomeho ewanawa moNamibia oomboka wa gandjwa kombinga yoshikondo shomatalelopo shoka tashi enditha nawa moku tseyitha nokuhilila aatalelipo yopaigwana oku ya okutala eopalo lyuushitwe waamuka.

Kombinga yemanguluko lyiikundaneki Namibia okuli mondondo yotango menenevi Africa na okwa kala ngaaka okuza tuu nkene oshilongo sha mangulukile. Mushika tse otwa ya pombanda yuuyuni notuli pombandeelela moAfrica. Kombinga yaashika muuyuni otwa dhenga mo wo iilongo yimwe yokuuninginino mbyoka iikulukulu ngele tashiya kuudemokoli, moka ando omuntu wa tegelela mbuka wu kale tawu inyenge wa fa ekunguluko lyomeya momulonga esiku kehe.

Ihe omasimaneko ngaka nomupopilo omwaanawa nguka inagu talika ko gwa simana mugo gwene, ngele unene tuu itagu uka pevi kaantu yopevi moshilongo kokutya shika itashi gumu aantu noku ya etela uuwanawa. Naampoka opo pena eshongo enene ndyoka lina oku taagulukwa.Eipopilo ndyoka olundji lya gandjwa kaawiliki yopapolitika oondika kutya, oshikwiila shoka shina oku pambulilwa oshigwana kashishi oshinene nawa opo shigwanene kehe gumwe.

Andola oku kandulapo okwaathike pamwe hoka haku pelwa uuthiga wuukoloni ombedhi. Ndele ombinga yimwe uukwaathike pamwe mbuka otawu zi  noku kalekwapo kuufukedhi waanangamba, elongitho nayi lyoonzo, elelo inaali ukilila, oku kuthapo iilongitho nenge oku yi longitha mpoka inaa yi pumbiwa oku longithwa, sho shika osha fa sha ninga omukalo ndjigilile mu Namibia lya manguluka.Edhimbuluko lyevalo lya Namibia omimvo 24 nali kale lyenyanyu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here