Ehala lyagamenwa lyOmukwaniilwa Ipumbu yaShilongo nomatalelopo

0
253

KuTwihendeni Israel

 

ONGWEDIVA-Oshitopolwa shomatalelopo nuutalelipo  moNamibia osha tegelelwa oku gwedhako kiiyemo yoshilongo noshowo komahupilo goshilongo, pamathaneko omatine geyokomeho lyoshilongo noshowo pandjodhi yokOmumvo 2030.

Omathaneko geyokomeho gopashigwana ngaka oga ulike kutya egameno lyomahala guushitwe nokulongitha ngaka ongo ngoka taga hili aatalelipo osha talika ongo ondjila yimwe ndjoka tayi endwa moku etapo oompito dhiilonga moshilongo.

Uutalelipo owo ishewe omukalo omwaanawa oku etapo oompito dhiilonga ndhoka dha pumba unene komahala gokomikunda. Shika ondi inekela otashi vulu okuningwa unene tuu sho kwa tengenekwa kutya Namibia okwa tegelelwa aka  kale ehala tali hili aatalelipo oyendji okuza muuyuni nenge moshitopolwa shenenevi ndika shoka shi li kohi yombuga ya Sahara okuya momumvo 2017.

Moku shanga ngeyi omadhiladhilo gandje onda hala oku ulika nkene oompito dhongeshefa moshikondo shuutalelipo tadhi vulu oku egululwa, noshowo nkene omeho gaagundjuka taga vulu oku tonatithwa opo ya mone oompito ndhika noya vule okudhi longitha nawa.

Oompito ndhoka otaya vulu okudhilongitha momidhingoloko moka yeli unene ndhoka dhokomikunda, mokweetamo uutalelipo miitopolwa mbyoka ngaashi sha thanekwa momulandu gwopashigwana guutalelipo.Ngoka tagu ti epangelo otali kumike edhikopo lyuutalelipo miitopolwa yokomikunda, ongo omukalo guli nawa oku ulikila oshigwana shokiitopolwa mbyoka kutya omahala gawo otaga vulu oku kala noku talelwapo yo taya mono uuwanawa okuza momatalelopo ngoka.

Omolwa uuwanawa mboka tawu zi momatalelopo, onda dhiladhila kutya ehala lya gamenwa lyOmukwaniilwa Iipumbu ya Shilongo ndyoka tali adhika moshikandjohogololo shUuvudhiya olyo limwe tali vulu oku kala hali talelwapo kaatalelipo naambaka otaya ka etela aakalimo yaahoka omauwanawa ogendji.

Omanga omauwanawa ngoka inaaga tameka okumonika kaakwashigwana yaahoka osha pumbiwa opo oondjila nomakwatathano momudhingoloko ngoka ga opalekwe. Ngele ngaka oga opalekwa nena otaga egulula osheelo opo aatalelipo ya kale nokweenda taya adha hoka nuupu.

Onkene otandi thaneke kutya ondjila yongalama ndjoka ya za pEkamba okuya kOnkani oya pumbwa okwoopalekwa nokutulwa oteya sigo opekango lyomongwa opo aatalelipo ya vule okuthika hoka nawa nonuupu.

Oshikwawo oshikondo shopaumwene osha pumbwa oku etapo omathaneko nkene sho tashi etapo iinyangadhalwa yina sha nuutalelipo, opo omathaneko goku humithakomeho uutalelipo ga vule okugwanithwapo.

Etungo lyondjila yoteya okuya kekango lyomongwa otashi nkondopeke aakwashigwana momudhingoloko ngoka. Shika onda itaala otashi kala nuuwanawa owindji okuyeleka nomathaneko ngoka gelipo ngashingeyi gokutapa ekango lyomongwa iikwamongwa yili mulyo, nokonima ngele ya pumo kapena shoka tashi kalapo oku ulukilwa omapipi tageya.

Ondi uvite otatu ka kala twa nyengwa okufatululila aana yetu naatekulu yetu kutya  otwa longo ngiini noonzo ndhoka hadhi vulu oku longithwa omumvo kehe molwashoka ohadhi ningi ishewe oompe nenge ohadhi holokapo ishewe.

Ondi uvite ishewe kutya omathaneko ngoka gokumina omongwa mekango ogena okukundathanwa pamwe naakwashigwana, sho ishewe opwa pumbwa omakonakono omanene ngoka taga ulike kutya uuna ekango lyomongwa lya tapwa omongwa niimongwa yilwe, otali ka vula we tuu okututuma omongwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here